İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Hacı ÇİÇEK
Doktor Öğretim Üyesi

Akademik Çalışmalar

Bildiri (Uluslararası)

 • ÇİÇEK, Hacı & KAYA, Osman, “ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN ARAPÇA HARFLERİNİ TELAFFUZ ETMEDE YAŞADIĞI SORUNLARA DAİR BİR ÇALIŞMA –Adıyaman Örneği-“, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, International Congress of Social Science, Genişletilmiş Özetler Kitabı, 14-17 Eylül/September 2017, Sayfa: 492-497.
 • ÇİÇEK, Hacı & KAYA, Osman, "CELÂLUDDÎN ES-SUYÛTÎ’NİN MAKÂMELERİNDEKİ İNTÂK VE TEŞHÎS SANATLARINA DAİR BİR İNCELEME -el-Makâmatu’l-Miskiyye, el-Verdiyye ve el-Yâkûtiyye Örneği-", Bildiri Özeti, s. 156.
  07-04-2018
  Al-Farabi 2nd International Congress on Social Sciences, Özet, April 6-8, 2018, Gaziantep/TURKEY
 • KAYA, Osman & ÇİÇEK, Hacı "YUSUF SURESİ/ KISSASI BAĞLAMINDA Hz. YUSUF İLE KARDEŞLERİ ARASINDA GEÇEN OLAYLARIN EĞİTİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", Bildiri Özeti, s.155.
  07-04-2018
  Al-Farabi 2 nd International Congress on Social Sciences, April 6-8, 2018, Gaziantep/TURKEY
 • ÇİÇEK, Hacı & KAYA, Osman, "CELÂLUDDÎN ES-SUYÛTÎ’NİN MAKÂMELERİNDEKİ İNTÂK VE TEŞHÎS SANATLARINA DAİR BİR İNCELEME -el-Makâmatu’l-Miskiyye, el-Verdiyye ve el-Yâkûtiyye Örneği-",Tam Metin Kitabı.
  01-05-2018
  Al-Farabi 2nd International Congress on Social Sciences, 01.05. 2018, s. 213-231, Gaziantep/TURKEY, ISBN 978-605-9885-67-6
 • ÇİÇEK, Hacı & KAYA, Osman, "BİREYSEL VE TOPLUMSAL BAĞLAMDA HER DÖNEMDE MUHTAÇ OLDUĞUMUZ ÖZELLİKLERDEN: İTKÂN ERDEMİ", BİLDİRİ ÖZETİ, s. 15
  06-05-2018
  Uluslararası Hakemli GAP ZİRVESİ, II. Uluslararası Mevlana İlahiyat ve Felsefe Kongresi, 4-6 Mayıs 2018, Şanlıurfa.
 • KAYA, Osman & ÇİÇEK, Hacı, "YUSUF SURESİ BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZ GENÇLERİNE ROL MODEL OLACAK İFFET TİMSALİ: HZ. YUSUF", Bildiri Özeti.
  06-05-2018
  Uluslararası Hakemli GAP ZİRVESİ, II. Uluslararası Mevlana İlahiyat ve Felsefe Kongresi, 4-6 Mayıs 2018, Şanlıurfa.
 • KAYA, Osman&ÇİÇEK, Hacı, “TOTALİTER REJİMLERİN SACAYAKLARINDAN SERMAYE TEMSİLCİSİ: KARUN FİGÜRÜ”, Bildiri Özeti, sayfa: 769. ISBN: 978-605-68667-8-4
  22-06-2018
  3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep/Türkiye, 2018

Çalıştay

Diğer

 • Röportaj: “el Münafikûn” (Çıra Yayınları, Haziran İstanbul 2009,) adlı eserimize dair söyleşi Vuslat Dergisi, Haziran, 2009.
 • Uzman Öğretmenlik Sertifikası
  08-07-2011
  Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara
 • 7. Atıf : Adem Ekincioğlu, Şevkani ve Fethü'l-Kadir Tefsirindeki Yeri, doktora tezi, 2014, atıf sayfa no: 20, 250. (H. Çiçek, Şevkânî’nin Hayatı ve El-Fevaid Adlı Eserinin Metodolojik Özellikleri, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, sayı 9, 2013)
  15-05-2014
  Atatürk Ünv. Sosyal Bil. Enst. Erzurum
 • 1. Atıf : Mustafa Öztoprak, “Bireysel ve Toplumsal Meselelerde Hz. Peygamber’in Problem Çözme Yöntemleri “
  30-06-2014
  Ondokuz Mayıs Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi [2014] sayı: 37 (6. Dipnot), sayfa 234. (Atıf: Çiçek, Hacı, “Münafıkların İnanç Dünyası ve Hz. Peygamber Döneminde Münafıklar”, İnönü Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, 2012/ 3 (2), s. 217)
 • 2. Atıf : Selim Gülverdi, "İmam Maturidî'nin İman Anlayışı", Yüksek Lisans Tezi
  30-11-2015
  İnönü Ünv. Sos. Bil. Enst, (Atıf: Hacı Çiçek, “Münafıkların İnanç Dünyası ve Hz. Peygamber devrinde Münafıklar”, İÜİFD, C. 13, Sa. 2, 2012, , sayfa: 199-222, atıf sayfa no: 73).
 • 3. Atıf : Esra Gözeler, “Zemahşerî Araştırmaları: Bir Literatür İncelemesi”
  15-01-2016
  Ankara Ünv. İlahiyat Fak, Kelâm Araştırmaları Dergisi Cilt: 14, Sayı: 1, 2016, İstanbul, Sayfa: 84-101 Çiçek, Hacı, "Zemahşeri ve Atwaqu’z-Zeheb fi’l-Mewa’iz we’l-Hutab Adlı Eseri", doktora tezi, İnönü Ünv. Sos Bil. Enst. 2015, (Atıf sayfa no: 91, 97, 99)
 • 9. Atıf: Mustafa ŞENTÜRK, “Kur’ân’da Münâfık Karakterine Panoramik Bir Bakış”, (Atıf yapılan çalışma: Hacı Çiçek, “Münafıkların İnanç Dünyası ve Hz. Peygamber Devrinde Münafıklar”, İ. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi Güz 20121 3 (2), s. 202-203)
  12-06-2016
  Uluslararası Kişilik Ve Karakter İnşâsında Dinin Yeri Sempozyumu, 10-12 Haziran 2016, Ordu/Türkiye, II, s.226, 234.
 • 4. Atıf : Remzi Tokat, “Abdullah Bin Ubeyy’in Hayatı ve Faaliyetleri”
  16-06-2016
  Hitit Ünv. Sos. Bil. Enst. İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2016, (Atıf sayfa no: 7, 12, 13, 90).
 • 8. Atıf: Osmanlı Devletinin Son Yıllarında Yaşamış Bir Eğitimci: Ali Nazimâ, Gökçe Özder-Didem Ardalı Büyükarman, Makale, Turkish Studies International Periodical fort he Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/15, 2017, Atıf sayfa no: 516. Hacı Çiçek, Ali Nâzîma ve “Nevabiğü’l-Kelim Tercümesi” Adlı Eseri, İnönü Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, cilt: 3, sayı: 1, (Bahar 2012), 117-142.
  12-05-2017
  Sibel ÜST, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
 • 6. Atıf : Mohammad Malek Khaznawi", "Modern Dönemde Nahivdeki Yenilik Hareketleri", Yüksek Lisans Tezi, Dicle Ünv. Sos. Bil. Enst. Diyarbakır-2017. (Atıf sayfa no: 19, 96). Danışman: Doç. Dr. Yahya Suzan
  14-07-2017
  Hacı Çiçek, Ebû’l-Qâsım Mahmûd ez-Zemahşerî’nin“el-Mufassal fî Sinâ‘ati’l-İ‘râb”, İnönü Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, Bahar 2015, sayfa 291-302, Malatya.
 • 5. Atıf : Hasan Yerkazan, "Zemahşerî’nin Eserlerinde Bulunan Hadislerin Kaynakları"
  16-09-2017
  Amasya Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı 8, 2017, sayfa 273-310, Hacı Çiçek, "Zemahşeri ve Atwaqu'zZeheb fi'l-Mewa'iz we'l-Hutab Adlı Eseri", Doktora tezi, İnönü Ünv. Sos. Bil. Enst. 2015, atıf sayfa no: 274, 308
 • 10. Atıf: Ferahiye Sakarya, “el-Kelimu'n-Nevâbiğ ve Çorumlu Damadzâde Ebu Bekir b. Ömer'in el-Hikemü'r-Ravabiġ fî Şerhi'l- Kelimi'n-Nevâbiğ Adlı Şerhi”
  19-02-2018
  Amasya Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, AUID, c. 6, sayı: 10 (Haziran 2018), Hacı Çiçek, "Zemahşeri ve Atwaqu'z-Zeheb fi'l-Mewa'iz we'l-Hutab Adlı Eseri", Doktora tezi, İnönü Ünv. Sos. Bil. Enst. 2015, atıf sayfa no: 33, 452.

Doktora Tezi

 • "Zemahşerî ve Atwâqu'z-Zeheb fi'l-Mewâiz we'l-Hutab Adlı Eseri"
  25-04-2015
  İnönü Ünv. Sosyal Bilimler Enst. Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, Malatya, 2015

Eğitim

 • MEB Adıyaman İHL ve İmam Hatip Ortaokulu Arapça Öğretmenlerine Verilen "Arapça Muhadese" Kursu, 18-21.06.2018
  21-06-2018
  Adıyaman Şehit Hasan Aydoğdu Anadolu İmam Hatip Lisesi

Eleştiri

 • "İlmu’l-Luga (Dilbilim)", Hâtim Salih ed-Dâmin, Vizâretu’t-Ta‘lim el-‘Alî ve Bahsu’l-‘İlmi, Matba‘atu’t-Ta‘lîmi’l-‘Alî, Musul, 1989, 168 sayfa.
  30-06-2018
  Adıyaman İslami İlimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 2; Sayı: 3, Sayfa:405-415, 2018

Hakemlik

Jüri

 • "Modern Dönemde Nahivdeki Yenilik Hareketleri", Yüksek Lisans Tezi Savunma Jürisi
  14-07-2017
  Dicle Ünv. Sos. Bil. Enst. , Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, Diyarbakır, 2017
 • Ahmet Taşdoğan, “Kur’ân’da Peygamberler İçin Kullanılan İfadelerin Analizi”, (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Yolcu)
  02-08-2018
  İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Tefsir Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ağustos 2018, Malatya, 11+109 sayfa.

Kitap

Kitap Çevirisi

 • Ebu’l Ala el-Mevdudî, “Çağın Azgınlıkları ve Müslüman Gençliğin Görevi”, Madve Yay. İstanbul, 1988, 96 sayfa.
  18-04-1991
  İstanbul
 • “Hz. Ali, Aforizmalar”, İkbal Yayınevi, İstanbul, 1. baskı 2007, 2. baskı 2009, 136 sayfa.
  30-11-2008
  İstanbul
 • “Hz. Ali’nin Mektup, Emirname ve Tavsiyelerinden Seçmeler”, İkbal Yayınevi, İstanbul, 2009 ve Çıra Yayınları, İstanbul, 2009, 112 sayfa.
 • Hz. Ali-Nehcu'l-Belâğa, Mektup, Emirname ve Tavsiyeler- İkbal Yayınevi, İstanbul, 2009, 86 sayfa.
  20-09-2009
  İstanbul
 • “Hz. Ali, Aforizmalar”, İkbal Yayınevi, Elif Matbaası, Şanlıurfa, 3. Baskı 2017, 145 sayfa.
 • “Hz. Ali’nin Mektup, Emirname ve Tavsiyelerinden Seçmeler”, İkbal Yayınevi, Elif Matbaası, Şanlıurfa, 2. baskı 2017, 112 sayfa.

Konferans

Kongre/Sempozyum

 • eş-Şeyh Bâkir el-Kahtâvî ve “Keşfu’l-Hakâik Şerhu Kenzi’d-Dakâik” Adlı Eseri
  19-04-2018
  Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu - V, 2018, ADIYAMAN
 • ÇİÇEK, Hacı & KAYA, Osman, "BİREYSEL VE TOPLUMSAL BAĞLAMDA HER DÖNEMDE MUHTAÇ OLDUĞUMUZ ÖZELLİKLERDEN: İTKÂN ERDEMİ", KONGRE TAM METİN KİTABI, s. 74-84, (Yayın Tarihi: 15.05.2018), ISBN: 978-605-68528-5-5
  06-05-2018
  Uluslararası Hakemli GAP ZİRVESİ, II. Uluslararası Mevlana İlahiyat ve Felsefe Kongresi, 4-6 Mayıs 2018, Şanlıurfa.
 • ÇİÇEK, Hacı "GERÇEK DİNİ MANİPÜLE EDEN UNSURLARDAN: SAHTE DİN ADAMI ÖRNEĞİ", Kongre Tam Metin Kitabı, IV. Cilt , sayfa: 445-456, ISBN 978-605-7510-50-1
  12-09-2018
  3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21-22 Haziran 2018, Gaziantep/Türkiye
 • KAYA, Osman & ÇİÇEK, Hacı, "TOTALİTER REJİMLERİN SACAYAKLARINDAN SERMAYE TEMSİLCİSİ: KARUN FİGÜRÜ", Kongre Tam Metin Kitabı, IV. Cilt , sayfa: 258-270, ISBN 978-605-7510-50-1
  12-09-2018
  3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21-22 Haziran 2018, Gaziantep/Türkiye

Makale

 • ÇİÇEK, Hacı, “Yesteftûnek” ve “Yüftîküm” Kelimelerinin Türkçeye Çeviri Sorunu”
  30-12-2011
  İnönü Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, Güz 2011, Cilt: 2, Sayı. 2, s. 193-211, Malatya
 • ÇİÇEK, Hacı, Ali Nazima ve “Nevabiğü’l-Kelim Tercümesi” Adlı Eseri
  30-04-2012
  İnönü Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, Bahar 2012, Cilt: 3, Sayı: 1, s. 117- 142, Malatya
 • ÇİÇEK, Hacı, “Münafıkların İnanç Dünyası ve Hz. Peygamber Devrinde Münafıklar”
  30-11-2012
  İnönü Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, Güz 2012, Cilt: 3, Sayı: 2, s. 200- 222, Malatya
 • ÇİÇEK, Hacı, “Umar Ferrûh İle Şewqî Dayf’ın Cahiliyye Şiirine Dair Görüşleri”
  30-11-2012
  İnönü Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, 4. Cilt, 2. Sayı, Güz, sayfa: 145-176, 2013, Malatya
 • ÇİÇEK, Hacı, “Şevkanî’nin Hayatı ve el-Fevaid Adlı Eserinin Metodolojik Özellikleri”
  30-04-2013
  e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Sayı IX, Nisan 2013, s. 104–126, Diyarbakır
 • ÇİÇEK, Hacı, “Zemahşerî’nin “Atwaqu’z-Zeheb” Adlı Eserinin Edebî Sanatlar Açısından Değerlendirilmesi”
  25-12-2015
  7 Aralık Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, cilt: 2, sayı: 3, 2015/2, s. 43-66, Aralık, 2015, Kilis.
 • ÇİÇEK, Hacı, "Zemahşerî'nin el-Kelimu'n-Nevâbiğ Adlı Eserin Şerh ve Tercümelerine Dair Bir Değerlendirme"
  25-04-2016
  e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, (JOSR) Nisan-2016 Cilt: 8 Sayı: 1 (15), s. 154-176, Diyarbakır.
 • ÇİÇEK, Hacı, Ebu'l-Qâsım Mahmûd Zemahşerî'nin "el-Mufassal fî Sina'ati'l-İ'rab" Adlı Eseri
  01-12-2016
  İnönü Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, Bahar 2015/6 (1) 291-302, Malatya
 • ÇİÇEK, Hacı, Zemahşerî’nin “Atvâku’z-Zeheb”, “el-Kelimu’n-Nevâbiğ” ve “Makâmât”’ında İnsanın Kişiliğini Yok Eden Özelliklerin Analitik Kritiği
  17-12-2016
  Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 5, 2016/2, Sayfa: 49-65, KİLİS
 • ÇİÇEK, Hacı, "Zemahşerî’nin Atvâqu’z-Zeheb, El-Kelimu’n-Nevâbiğ Ve Maqâmât Adlı Eserlerinde Kişiyi İnşa Eden Özelliklerin Analitik Kritiği"
  19-12-2016
  e-Şarkiyat limi Araştırmalar Dergisi, Kasım-2016, Cilt, 8, Sayı: 2 (16), s. 841-859, Diyarbakır.
 • ÇİÇEK, Hacı, “Yûsuf Ṣıdkî Efendi’nin “Meḥâsinu’l-Ḥusâm” Adlı Şerhinin Metodolojik Özellikleri ve Analitik Kritiği”,
  30-12-2016
  Çukurova Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, Cilt: 16 (2), 211-234, Temmuz-Aralık 2016, Adana.
 • ÇİÇEK, Hacı, “Bahailik, Bahailiğin Görüşleri, İslâm Düşüncesindeki Yeri ve Ona Dair Bazı Yorumlar”
  20-07-2017
  Kilis 7 Aralık Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, Cilt: 3; Sayı: 6; Sayfa, 135-156, Kilis
 • ÇİÇEK, Hacı, Nehcu’l-Belâğa’da İnsanı İnşâ Eden Özelliklere Dair Bir Mülahaza
  21-09-2017
  Kafkas Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, Cilt: IV, Sayı: 8, Sayfa: 44-72, 2017, Kars
 • ÇİÇEK, Hacı & KAYA, Osman, “Eş-Şeyh Bâkir el-Kahtâvî ve İlim Dünyasındaki Yeri”, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR), Cilt: 9, Sayı: 2 (18)/November-2017 Volume: 9, Issue: 2 (18), Sayfa: 771-785, Kasım-2017.
  29-11-2017
  Diyarbakır
 • ÇİÇEK, Hacı, “es-Suyûtî’nin Makâmât’ında Konuşan Değerli Taşlar: el-Makâmatu’l-Yâkûtiyye Örneği”
  25-12-2017
  Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, İslami İlimler Araştırmaları Dergisi 1 (2017/2), 21-42, Adıyaman
 • "Celâluddîn es-Suyûtî’nin el-Makâmatu’l-Miskiyye ve el-Makâmatu’l-Verdiyye’de Konuşturduğu Güzel Kokular ve Çiçekler"
  30-06-2018
  Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 2018/1 - Sayı: 40, Sayfa: 147-172

Makale (Uluslararası)

 • ÇİÇEK, Hacı, “el-Harirî’nin Maqâmât’ında Geçen Darbımesellerin Analitik Kritiği”
  30-06-2016
  Necmettin Erbakan Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, 41, 2016, s. 67-95, KONYA
 • KAYA, Osman & ÇİÇEK, Hacı, “Şehirleşme Bağlamında İslâm'a Göre Yardımlaşma ve Dayanışma Komşuluk Örneği”, Volume 4(5), August 2017, s. 531-547.
  15-08-2017
  Route Educational and Social Science Journal
 • ÇİÇEK, Hacı, “İSLÂM HUKUKU BAĞLAMINDA KADININ ŞAHİTLİĞİNE DAİR FARKLI YAKLAŞIMLAR”
  30-04-2018
  Route Education and Social Science Journal, Volume 5 (6) April 2018, s. 77-93

Ödül

Panel

Seminer

 • "İmam Hatip Liselerinin Misyonu"
  19-10-2017
  Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi
 • "İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Vizyonu"
  25-10-2017
  Kahta Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu
 • "İmam Hatip Liselerinin Misyonu ve Öğrencilerin Meslek Seçiminin Önemi"
  30-11-2017
  Adıyaman Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi
 • "İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Sorumluluk Bilinci"
  14-12-2017
  Adıyaman-Merkez Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu
 • "Tecrübeyle Buluşuyoruz" Projesi Kapsamında Öğretmen Adaylarına Verilen Seminer
  29-12-2017
  Kahta Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu

Yüksek Lisans Tezi

Oluşturulma06 Mayıs 2015 20:29
Düzenlenme 13 Eylül 2018 20:13
Görüntülenme482