İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Hacı POLAT
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

  • Tıp Fakültesi
  • Cerrahi Tıp Bilimleri

Adı Soyadı: Hacı POLAT

 

Doğum Yeri ve Tarihi: Karakoçan-1978

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Okul / Üniversite

Mezuniyet Yılı

İlköğretim

 

Sarıcan İlkokulu

1990

İlköğretim

 

Karakoçan Lisesi orta bölümü

1993

Ortaöğretim

 

Karakoçan Lisesi

1996

Lisans

Tıp Fakültesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2002

Y. Lisans

 

 

 

Doktora

Üroloji

İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2008

 

Doktora Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışmanı:

Üriner Sistem Taş Hastalığının Etyolojisinde Alfa-2 Heremans Schmid Glikoproteinin ( Fetuin-A ) Rölü

( Danışman: Prof. Dr. Turhan Çaşkurlu )

 

 

Yabancı Dil: İngilizce (UDS:53).

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

1- Üriner Sistem Taş Hastalığının Etyolojisinde Alfa-2 Heremans Schmid Glikoproteinin ( Fetuin-A ) Rölünün İncelenmesi.  İstanbul Göztepe E ğitim ve Araştırma Hastanesi Fonu Projesi, Asıl Araştırıcı,2008

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1-   Türk Üroloji Derneği

2-   Androloji Derneği

 

 

Katıldığı Kurslar:

1-    Deney hayvanları uygulama ve etik kursu, 2006, İstanbul

2-    TÜYK hazırlık kursu ve sınav başarı sertifikası, 2007

3-    Adli tıp kursu , 2003, Elazığ

4-    Mikroskopik TESE ve mikroskopik varikoselektomi kursu, 2004, İstanbul

 

ESERLER:

A.    Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 

A1. The role of Alfa-2 Heremans Schmid Glycoprotein ( Fetuin-A ) in The Etiology Of Urolithiasis; C. Gurbuz, H. Polat, A. Yildirim, L. Canat, B. Güner, T. Caskurlu ; Curr Urol 2010;4:10-14

A2. Efficacy of Three different Alpha 1 Adrenergic Blockers and Hyosine N-Butylbromide For Distal Ureteral Stones; C. Gurbuz, H. Polat, L. Canat, M. Kiliç, T. Caskurlu; Int Braz J Urol 2011 Mar-Apr,37 (2):195-200

      B. Ulusal Kongrelerde Sunulmuş Sunum ve Posterler:

B1. Üriner system taş hastalığının etyolojisinde alfa-2 Heremans Schmid glikoproteininin ( Fetuin-A ) yeri

Hacı Polat, Asıf Yıldırım, Cenk Gürbüz, Turhan Çaşkurlu  ; 20. Ulusal Üroloji Kongresi 2008; P-331

 

B2. Üreter taşı tedavisinde üç farklı alfa 1 adrenerjik bloker ve hyosin-n-butybromide etkinliğinin

Karşılaştırılması

Hacı Polat, Cenk Gürbüz, Salih Ordu, Turhan Çaşkurlu; 20. Ulusal Üroloji Kongresi 2008; P-340

B3. Yüzeyel mesane tümor tedavisinde ikinci bakış transurethral rezeksiyon

Samet Güngör, Cenk Gürbüz, Hacı Polat, Turhan Çaşkurlu; 20. Ulusal Üroloji Kongresi 2008; P-84

 

 

 

 

 

TEZ ÖZETİ

 

AMAÇ: Fetuin-A protein elektroforezinde alfa-2 bandında yer alan bir glikoproteindir.

İntravasküler ve ekstaravasküler alanda kalsiyumun çökmesini engellemektedir. Bu çalışmada

fetuin-A’nın bu fonksiyonunun üriner sistem taş hastalığı etyolojisinde yeri olup olmadığını

araştırdık.

 

GEREÇ VE YÖNTEM: Üroloji polikliniğine başvuran üriner sistem taş hastalığı olan

69 hasta ve kontrol grubu olarak taş hastalığı olmayan 44 birey çalışmaya alındı. Hastalardan

ve kontrol grubundan alınan serum ve 24 saatlik idrar örneklerinde ELISA yöntemi ile serum

ve idrar fetuin-A konsantrasyonları ölçüldü. Ayrıca taş hastalığında rol alan diğer aktivatör ve

inhibitörler biyokimyasal olarak ölçüldü.

 

BULGULAR: Taş hastaları ve kontrol grubunda bakılan serum sodyum, potasyum,

kreatinin, kalsiyum, magnezyum, fosfor, ürik asit, albümin ve paratiroid hormon arasında

istatistiksel fark yoktu. 24 saatlik idrarda bakılan idrar volümü, magnezyum, ürik asit,

potasyum, sodyum, kalsiyum, fosfor, sitrat ve sistin düzeyleri gruplarda benzerdi. Serum

fetuin-A düzeyi aktif taş hastalığı grubunda 0,5g/L, taş hikâyesi olan grupta 0,45g/L ve

kontrol grubunda 0,51g/L olarak bulundu (p>0.05). İdrar fetuin-A düzeyleri gruplarda

sırasıyla 8,71 mg/gün, 5,7mg/gün ve 10,81 mg/gün şeklindeydi (p>0.05). Sonuçlar gruplar

arasında istatistiksel olarak farklı bulunmadı.

 

SONUÇ: Üriner sistem taş hastalığı olan ve olmayan gruplar arasında, serum ve idrar

fetuin-A sonuçları arasında fark yoktur. Bu sonuç daha önce bildirilen ve üriner sistem taş

hastalığı etyolojisinde fetuin-A’nın rolü olduğunu belirten araştırma sonucuyla

uyuşmamaktadır. Yapılacak daha geniş hasta serili çalışmalarla bu durum daha iyi

aydınlatılacaktır.

 Sorumlu ve/veya Yardımcı Araştırmacıların Deney Hayvanları Kullanma Sertifikası ile İlgili Bilgileri:

 

Sertifika Sahibi Araştırıcının Adı Soyadı: YRD DOÇ DR HACI POLAT

Sertifikayı Veren Kurum :İ Ü CERRAHPAŞA TIP FAK.

Sertifikanın Alındığı Tarih:2005


Oluşturulma30 Eylül 2016 09:31
Düzenlenme 13 Mart 2017 14:29
Görüntülenme1320