İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
İbrahim Halil TUĞLUK
Doçent Doktor

Birim

  • Fen-Edebiyat Fakültesi
  • Türk Dili ve Edebiyatı

İletişim

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: İbrahim Halil TUĞLUK

Doğum Tarihi: 05 Mayıs 1974

Öğrenim Durumu: Doçent

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Gazi Üniversitesi

1996

Yüksek Lisans

Türk Edebiyatı-Eski Türk Edebiyatı

Gazi Üniversitesi

2001

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Türk Edebiyatı-Eski Türk Edebiyatı

Gazi Üniversitesi

2007

Doçentlik

Eski Türk Edebiyatı

Adıyaman Üniversitesi

2011

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Lâ-Mekânî Şeyh Hüseyin Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı’nın Tenkitli Metni, (Danışman: Prof. Dr. Cemal KURNAZ), Ankara, 2001.

Doktora Tezi ve Danışman:

Abbas Vesîm Efendi; Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği Divanı’nın Tenkitli Metni ve İncelemesi, (Danışman: Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK), Ankara, 2007.

 

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans

Fatih Elçi, Kâf-zâde Fâizî’nin Leylâ Mecnûn Mesnevisi İnceleme-Tenkidli Metin-Dizin,  Adıyaman, 2011.

Mine Şimşek, Selimiye Kütüphanesi 22 Sel 2177 No’lu Şiir Mecmuası (İnceleme-Metin-Dizin) (Devam ediyor)

Selvi Doğan, Selimiye Kütüphanesi 22 Sel 2196 No’lu Şiir Mecmuası (İnceleme-Metin-Dizin) (Devam ediyor)

Sabahat Çiçek, Selimiye Kütüphanesi 22 Sel 2164 No’lu Şiir Mecmuası (İnceleme-Metin-Dizin) (Devam ediyor)

 

 

 

Doktora

 

Görevler:

Görev Unvanı

  Görev Yeri

Yıl

TDE Öğret.

Batman İmam Hatip Lisesi

 

1996-2007

Türkçe Öğret.

Petrol İlköğretim Okulu-Batman

TDE Öğret.

Batman Lisesi-Batman

TDE Öğret.

Batman Fen Lisesi-Batman

Yrd. Doç. Dr.

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi-Adıyaman

2007-2011

Doç. Dr.

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi-Adıyaman

2011-

Projelerde Yaptığı Görevler:

Düzenleme Kurulu Başkanı: Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu (15-16 Mayıs 2009 Adıyaman)

İdari Görevler:

Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı (2008-)

 

Besni Meslek Yüksekokulu Müdürü (2011-)

 

Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Üyesi Kurulu Üyesi (2011-)

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı (2011-)

 

Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu Üyesi (2011-)

 

Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (2011-)

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-)

 

Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (2011-2013)

 

Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi (2011-2013)

Bölüm Başkan Yardımcısı- (2008-2011)

 

Verdiği Dersler

Osmanlı Türkçesi Eski Türk Edebiyatı

Edebi Bilgiler

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Eski Türk Edebiyatında Nazım

Manzum Metin İncelemeleri

Osmanlı Türkçesi Metinleri

Eski Türk Edebiyatında Tematik İncelemeler

Klasik Sonrası dönem Türk Edebiyatı

 

Eski Türk Edebiyatının Kaynakları

Divan Şiirinde Türler

Klasik Türk Edebiyatında Üsluplar

Son Klasik Dön. Türk Edb.

ÇALIŞMALAR

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. “Lâmekânî Hüseyin’in Esrârnâme Tercümesi”, Turkısh Studıes, Türkoloji Araştırmaları, Volume 3/4, Summer 2008, s. 818-865.

 

217. Yüzyıla Ait Harekeli İki Metinde Bazı İmlâ Özellikleri, Turkısh Studıes, Türkoloji Araştırmaları, Prof. Dr. İsmail Ünver Adına–The Serıal Of Specıal Volumes- İmlâ/Orthographıc, Volume 3/6, Fall 2008, s. 628-646.

 

3. Selçuk, B. ve Tuğluk, İbrahim Halil, “Antakyalı Şehdî ve Gazelleri”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 38, Erzurum, 2008, s. 71-94.

 

4. “Bir Mecmuada Bâkî, Nev’î (Yahya) ve Nef’î İle İlgili Bazı Latifeler”, Turkısh Studıes (Klâsik Türk Edebiyatı Prof. Dr. Meserret Diriöz Hatırasına), Vol. 4/2, Winter, 2009, s. 1025-1038.

5. “Edebiyat Toplum İlişkisi: Lâmekânî’nin Bir Gazeline Göre 17. yy. Osmanlı Toplumu”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, C. 6, S. 1, Mart 2009, s. 81-90.

6. “Bir Mecmuanın Işığında 18. Yüzyılda İstanbul” (Yrd. Doç. Dr. Bahir Selçuk’la beraber), Akademik Bakış, S. 16, Calalabat-Kırgızistan, 2009, s. 212-224.

7. “Mesnevilerde Şairle İlgili Bazı Tespitler”, Turkısh Studıes, Türkoloji Araştırmaları,  -

        Klâsik Türk Edebiyatında Mesnevi- Prof. Dr. Halûk İPEKTEN Anısına, Volume 4 /7

        Fall 2009, s. 619-635.

8. “Metin Şerhi İçin Gerekli Bir Kaynak: Resimli Mazmunlar Sözlüğü”, ">Turkısh Studıes, Türkoloji Araştırmaları, , (-ŞERH- Prof. Dr. Cem DİLÇİN Adına), Volume 4/6, Fall, 2009, s. 427-441.

9. “Divan Şiiri’nde Manzum Tebrik-nâmeler”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları

       Enstitüsü Dergisi, 42, Erzurum, 2010, s. 41-68.

10.“Tıfl-ı Dil-beste Dilber: Klâsik Türk Şiiri’nde Sevgilinin Yaşı”, ">Turkısh Studıes,             Türkoloji Araştırmaları, , (Klâsik Türk Edebiyatında AŞK-ÂŞIK-MAŞÛK), Volume 5/3, Summer, 2010, s. 541-558.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:">

1. “Yunus Emre Divanı’ndaki İstifhamların Semantik Açıdan Yorumu”, Her Yönüyle Yunus Emre, I. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu, 08–10, Ekim 2008, Aksaray.

2.  “Necati Bey Divanı’nda Eğitim ve Eğitim ile İlgili Kavramlar”, I. Uluslar arası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (Ölümünün 500. Yılında Şâir Necâtî Anısına) 15-17 Nisan 2009, (Kocaeli. 2009), 562-574.

3.Türk Kültür ve Edebiyatında Bahâristân”, 16 Mayıs 2012, İstanbul, (I. Uluslararası Türk- Mayıs İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu, 15-17 Mayıs 2012, İstanbul.) (http://www.istanbul.edu.tr/tidei/)

 

4.“Kayıp Hazinelerimiz: Klâsik Türk Edebiyatı’nın Yitik Eserleri” Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu Anısına) 10-12 Mayıs 2012, Ordu.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

1. ibrahim Halil Tuğluk, ">Ahmed Vesîm Dîvânı (İnceleme-Metin), 320 pp., Erzurum, Salkımsöğüt, 2010.

2. İbrahim Halil Tuğluk, Enderunlu Hâmid Dîvânı (İnceleme-Metin), 160 pp., Erzurum, Salkımsöğüt, 2010.

F1. İsmet Emre, Fatih Alkayış, İbrahim Halil Tuğluk, Nermin Emre, Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgisi, Ankara, 2008.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :">

1. “Klâsik Türk Edebiyatı’nda Manzum Tevbe-nâmeler”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 13, S. 38, Kış, 2009, s. 197-214.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

1. İbrahim Halil TUĞLUK, “Realiteden Edebî Metne: Klâsik Türk Edebiyatı’nda Prut Savaşı”, Ulusal Türk Edebiyatı Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2009, (Adıyaman, 2009), 577-588.

2. İbrahim Halil TUĞLUK, “Abbâs Vesîm’in Düstûru’l-Vesîm Fî-Tıbbı’l-Cedîd ve’l-Kadîm Adlı Eserinin El-Hâtimetü’l-Vesâyâ ilâ Etibbâ Bölümünün Dil ve Üslûp Açısından İncelenmesi: VazǾEtibbâ: Ümîd-i Âfiyet”, Erciyes Üniversitesi IV. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu- Prof. Dr. Abdülkerim ABDÜLKADİROĞLU Hatırasına-, 4-5 Mayıs 2009, KAYSERİ.

 

3.İbrahim Halil TUĞLUK, “18. Yy. Klâsik Türk Şiirinde Teşekkür İçerikli Şiirler: Teşekkür-nâme”, Mardin Artuklu Üniversitesi ile Erciyes Üniversitesi’nin Ortaklaşa Düzenlediği V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu-Prof. Dr. Harun Tolasa Hâtırasına-, 16-18 Ekim 2009, MARDİN.

 

4. İbrahim Halil TUĞLUK, “Bir Sebk-i Hindî Şairi: Ahmed Vesîm ve Şiirlerinde Vatan Telakkisi”, Erciyes Üniversitesi VI. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu- Prof. Dr. Mine MENGİ Adına-, 25-27 Kasım 2010, KAYSERİ.

5. “18. Yüzyıl Şâirlerinden Alî Rızâullâh Efendi: Hayatı, Dîvânı ve Edebî Kişiliği”, 15 Kasım, 2012, [VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu, (Alî Emîrî Hatırasına)], 15-17 Kasım 2012, Diyarbakır. (http://klasikturkedebiyati.com/)

 

F. ">EDİTÖRLÜKLER :

1. Adıyaman Üniversitesi 15-16 Mayıs 2009 Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ankara, 2010 (EDİTÖR)

2. Doç. Dr. Süleyman Çaldak, Nâlî Dîvânı, Kesit Yayınları, İstanbul, 2010. (Yayın Editörü)

3. Prof. Dr. Süleyman Çaldak, Nergisî ve Nihâlistân’ı, Kesit Yayınları, İstanbul, 2010. (Yayın Editörü)

 

G. ÇALIŞTAYLAR

1. "Osmanlı Şiirinin Hazineleri: Mecmualar ve Cönkler", 30 Haziran 2012. (Katılımcı) (http://www.akmb.gov.tr/index.php?Page=Duyurular&DuyuruNo=153)

 

2. "Osmanlı Türkçesi Çalıştayı" 14 Eylül 2012, Ankara. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Fakültesi (OTAM) (Katılımcı)

 

 

 

H.Atıflar

1. Çeltik, Halil (2008), Divan Sahibi Rumeli Şairlerinin Şiir Dünyası, Ankara, MEB Yayınları, İstanbul, s. 61-62.

2. Kazan, Şevkiye, (2008),  “Klâsik Türk Şiirinde ‘Solduran sop’ ile ‘Dolduran Toplar’”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 3/1 Winter 2008, s. 43.

 

3.  Bahir Selçuk, KLŞâsik Türk Şiirinde Ceres (Çan/Çıngırak), (2012), Turkish SpellE"> Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 2231-2250, ANKARA-TURKEY

 

 


Oluşturulma26 Aralık 2012 19:50
Görüntülenme2594