İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Nevzat ARTUÇ
Doçent Doktor

Birim

  • Fen-Edebiyat Fakültesi
  • Tarih

İletişim

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Nevzat ARTUÇ

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

 

Lisans

Fatih Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği

Karadeniz Teknik Üniversitesi

1994

 

Y. Lisans

Yakınçağ Tarihi

Süleyman Demirel Üniversitesi

1998

 

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Yakınçağ Tarihi

Süleyman Demirel Üniversitesi

2005

 

 

 

 

 

 

Yard.Doç. Dr.

 Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

2008-2017

 Doç.Dr.      Adıyaman Üniversitesi    2017    

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Projelerde Yaptığı Görevler :

1-“ Osmanlı Devleti’nin Son Dönem Irak Politikasına Bir Örnek: Nazım Paşa’nın Bağdat Valiliği”, Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: AMYOBAP–2008–4, ADIYAMAN 2010. Proje yürütücüsü.

 

İdari Görevler:

1-Adıyaman Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı, 2011-

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 1-Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği 2004–2007 (Sa.11, 12, 13,  14).

2- Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği (2009).

 

 

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

İlkbahar

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II (Lisans)

  2

 

  200

  Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi (Lisans)

  2

 

  90

Türk Siyasi Düşünce Tarihi (Lisans)

  2

 

70

Anadolu Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Tarihi

  2

 

90

 Osmanlı Türkçesine Giriş (Lisans)

  4

 

  120

 

 

 

 

 

 

2012-2013

Güz

 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I (Lisans)

  2

 

 95

Büyük Selçuklu Tarihi (Lisans)

  2

 

90

Osmanlı Teşkilat Tarihi (Lisans)

  2

 

  84

Osmanlı Türkçesine Giriş (Lisans)

  4

 

133

Yerel Tarih (Lisans)

  2

 

45

Siyasi Düşünceler Tarihi (Lisans)

  2

 

  69

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. “ Osmanlı Devleti’nin Son Dönem Irak Politikasına Bir Örnek: Nazım Paşa’nın Bağdat Valiliği”, Belleten, C. LXXIV, Sa. 271, Ankara 2010, s. 833–870.

A2. “1915 Ermeni Olaylarına Farklı Bir Bakış”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.7, Sa.1, Yıl:2008, s. 54–65

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. “1909 Adana Olayları Sonrasında Cemal Paşa’nın Tutumu Ve Yaraları Sarma Çabaları”, Uluslararası Adana Olayları Sempozyumu, 25–29 Haziran 2009, Türk Tarih Kurumu, Ankara. Editör : Kemal Çiçek, TTK Basımevi, Ankara 2011, s. 267-281.

B2. “Sevkiyata Tabi Tutulan Rum ve Ermenilerin Gayrimenkullerine El koyma İddiaları”, XVI. Türk Tarih Kongresi, 20–24 Eylül 2010, Türk Tarih Kurumu Ankara.(Yayınlanması kabul edilmiştir).

B3. “II. Abdülhamid Dönemi Trablusgarp’ta Hamidiye Alaylarının Teşkili”, Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu (20-21 Şubat 2014 Selanik), TTK Yay., Ankara 2014, C. I, s. 53-78.

B4.“Trablusgarp’ta Kuloğullarının Lağvı Meselesi”, XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014.

B5. “Birinci Dünya Savaşı’nda Suriye’nin Temel Sorunları” (A. Uzunaslan ile birlikte), Uluslararası Suriye: Politik Süreç ve İnsani Krizler (1914-2016) Sempozyumu, TTK Ankara 4 Kasım 2016.

B6. “İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin merkeziyetçi Siyaseti Ekseninde Cemal Paşa’nın Suriye Valiliği”, Uluslararası Suriye: Politik Süreç ve İnsani Krizler (1914-2016) Sempozyumu, TTK Ankara 4 Kasım 2016.

C. Yazılan Ulusal/ uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. Cemal Paşa (Askeri ve Siyasi Hayatı), Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 2008. (ISBN Numarası:978-975-16-2077-4)

C2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Anı Yayıncılık, Ankara 2011. (ISBN Numarası:978-9944-474-98-6)

C3. Suriye, Filistin ve Batı Arabistan Eski Eserleri, (Yayına Haz. Yrd. Doç. Dr. Nevzat Artuç), Anı Yayıncılık Ankara 2012. (ISBN Numarası:978-605-5213-12-1).

C4. İttihat ve Terakki’nin İttihad-ı İslam Siyaseti Çerçevesinde İttihatçı-Senusi İlişkileri, Bilge Kültür Sanat, İstanbul 2013 (ISBN Numarası: 978-605-5261-93-1.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. .“Bir Siyasal Cinayet Örneği: Mahmut Şevket Paşa Suikastı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sa.12, Yıl: 2005, s. 73–102.

D2. “Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Denizaltı Gücünü Artırma ve Denizaltı Subay - Er Yetiştirme Çabaları”, Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi, C. XXIII, Sa. 2, Yıl: 2008, s. 57–74.

D3.  “II. Meşrutiyet Dönemi Demokratikleşme Çabaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Prof. Dr. Bayram Kodaman’a Armağan Özel Sayısı, Yıl:2010, s.261–266.

D4. “1885 Filibe İsyanı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunun 700. Yılı Özel Sayısı), Sa. 4, Yıl 1999, s. 265–278. 

D5. “Bir Darbenin Gerçek Öyküsü: 1913 Bâb-ı Âli Baskını”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sa. 10, Yıl: 2004, s. 61–78.

D6. “İttihat ve Terakki’nin Ortadoğu ve Uzakdoğu’daki Panislamizm Politikalarına İlişkin Şekip Arslan’ın Yayınlanmamış Mektupları”, (Abdurrahman Uzunaslan’la birlikte), Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sa. 11, Yıl: 2004, s. 39–52.

D7. “Yıldırım Ordular Meselesi: Enver, Cemal ve Mustafa Kemal Paşaların Tutumu”, (Kansu Ekici ile birlikte), Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Atatürk’ün 125. Doğum Yılı Anısına, Sa.14, Yıl: 2006, s. 145–160.

D8. “Cemal Paşa Suikastı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sa.13, Yıl: 2005, s. 189–210.

D9. “II. Meşrutiyet’in İlanı”, Doğubatı, (II. Meşrutiyet’in 100. Yılı Özel Sayısı), C. I, Sa. 45, Yıl:2008, s. 65–82.

D10.“Bilimde İntihal Meselesi”, http://www.yamanhaber.com/author_article_detail.php?article_id=373, 2009.

D11. “Ermeni Problematikine Farklı Yaklaşımlar”, http:// www. haberakademi.com, 30 Haziran 2006. (Abdurrahman Uzunaslan’la brlikte).

D12. "Sevkiyata Tabi Tutulan Rum ve Ermenilerin Mallarına El Koyma İddiaları Hakkında Ermeni Araştırmaları Dergisi'nde Halit Gülşen İle Yapılan Mülakat" Ermeni Araştırmaları, Sa. 36, Yıl: 2010, s.270-275.

D13. “Cemal Paşa’nın 1915 İstanbul ve Beyrut Konuşmaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, s. 427-454.

D14. “1915 Sevk ve İskân Kanunu ve Cemal Paşa”, Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı, (Editör: Hasan Celal Güzel), Sa. 63, Eylül-Aralık 2014, s. 2817-2830.

D15. “Sevkiyata Tabi Tutulan Rum ve Ermenilerin Gayrimenkullerine El koyma İddiaları”, XVI. Türk Tarih Kongresi, 20–24 Eylül 2010, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 2015, C.V, s., 97-120. (Ulusal)

D16. -“Cemal Paşa’nın Birinci Balkan Savaşları İle İlgili Önemli Tespitleri”, Yeni Türkiye Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı, (Editör: Hasan Celal Güzel), Haziran 2015, Sa. 68, s. 3474-3481. (Ulusal)

D17. “Birinci Kanal Seferi”, Yeni Türkiye Ortadoğu Özel Sayısı, (Editör: Hasan Celal Güzel), C.II, Haziran 2016, Sa. 83, s. 645-653. (Ulusal)

D18. “İkinci Kanal Seferi”, Yeni Türkiye Ortadoğu Özel Sayısı, (Editör: Hasan Celal Güzel), C.II, Haziran 2016, Sa. 83, s.654-663. (Ulusal)

D19. “Birinci Dünya Savaşı Sırasında Ortadoğu’da İmar-İskân ve Kültürel Faaliyetler”, Yeni Türkiye Ortadoğu Özel Sayısı, (Editör: Hasan Celal Güzel), C.II, Haziran 2016, Sa. 83, s.683-688. (Ulusal).

D20. -“1915 Ermeni Soykırım İddialarının Çürütülmesi Açısından Cemal Paşa Neden Önemlidir?”, 1915’e Hapsedilen Tarih:Ermeni Meselesi, Kombassan Holding Yay., Konya 2016, s. 167-184.

D.21. “Birinci Dünya Savaşı’ndan Misak-ı Milli’ye Suriye”, Yeni Türkiye, Sa. 93, Yıl: 23, Ocak-Şubat 2017, s. 1061-1072.

D.22. "Trablusgarp'ta Hamidiye Alayları'nın Kuruluşu", Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu Selanik 2014, TTK Basımevi, C.I, s. 79-94.

 

 

 ATIFLAR

A- Atıf Yapılan Eser: Cemal Paşa (Askeri ve Siyasi Hayatı), Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 2008.

1-Kemal Çiçek, Ermenilerin Zorunlu Göçü (1915-1917), Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 2005, s. 262 (595 nolu dipnot).

2-Hikmet Özdemir, Üç Jön Türk’ün Ölümü (Talat, Cemal, Enver), Remzi Kitabevi, İstanbul 2007, s. 179- 222 (88, 95, 100, 101, 102, 111, 114, 119, 120, 142, 143, 144, 145, 146, 169 numaralı dipnotlar).

3- Taha Akyol, Ortak Acı 1915 (Türkler ve Ermeniler), Doğan Kitap, İstanbul 2009, s. 109 (22 nolu dipnot).

4- Taha Akyol, Ortak Acı 1915 (Türkler ve Ermeniler), (CNN Türk ve Kanal D ‘de 2009 Mart ayında yayınlanan belgesel).

5- A. Latif DİNÇASLAN, Zeytun ve Çevresinde Ermeni İsyanları (1895–1921), Ukde Yay. K. Maraş 2008.

6- Mustafa Çolak, “Kühlman, Rubarth ve Lersner’e Göre Talat Paşa”, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (Prof. Dr. Bayram Kodaman’a Veda Özel Sayısı), Isparta 2010, s. 234–244, (1 Nolu dipnot).

7- Salih Tunç, “I. Dünya Savaşı Yaklaşırken Osmanlı-Fransız İlişkilerinde Yakınlaşma Girişimleri: Fransa-Türkiye Dostluk Cemiyeti ve Cemal Paşa’nın Paris Seyahati”, Ankara Üniversitesi OTAM, Sa. 25/Bahar 2009, Ankara 2011, s. 183–207, s. 194’te 27 nolu dipnot ve s.199’ta 42 nolu dipnot.

 

8- Umut C. Karadoğan, “Birinci Dünya Savaşı’na Girerken Donanmada Yapılan Islah Çalışmaları ve Yabancı Uzmanlar”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sa. 72, C. XXIV, Kasım 2008, 3, 76, 77 ve 78 numaralı dipnotlar.

9- Orhan Doğan, “Zeytun (Süleymanlı) Ermenileri Tarafından Şehit Edilen Osmanlı Askerleri”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011 10 (1), s. 522, 41 nolu dipnot.

10- Mustafa Selçuk, “Falih Rıfı Atay’ın Biyografisine Katkı”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi”, C. XLIV, Sa. 2011-1, İstanbul 2012, s. 202’de 29 nolu dipnot.

11- Ayşe Hür, “ Halide Edip’in Suriye Hatıraları”, Batı Ermenistan ve Batı Ermenileri Sorunları Araştırma Merkezi”, Agos, Sa. 802;  http://akunq.net/tr/?p=8453, 27 Eylül 2011.

12- Ayşe Hür, “ Cemal Paşa ve Arap Milliyetçilği”, Taraf, 14 Ağustos 2011.

13- Ayşe Hür, “Cemal Paşa’yı Kim Öldürdü?”, Taraf, 18 Ocak 2009.

14- Ayşe Hür, “Halide Edip ve Ermeni Yetimleri”, Taraf, 15 Ocak 2012.

15- İlker Altuncu, Türk Basınında Cemal Paşa Suikasti ve Yansımaları, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2010, S.1’de 3nolu dipnot, S.2’de 6, 8, 10 nolu dipnotlar, S. 3’de 13, 10 nolu dipnotlar, S.4’de 15, 17 nolu dipnotlar, S. 5’te 19 nolu dipnot, S. 6’da 23 nolu dipnot, S. 7’de 25 nolu dipnot, S. 8’de 28 nolu dipnot, S. 9’da 35 nolu dipnot, S. 10’da 37 nolu dipnot, S. 11’de 39 nolu dipnot, S. 12’de 4o nolu dipnot ve S. 40’da 62 nolu dipnot.

B- Atıf Yapılan Eser: Osmanlı Devleti’nde Bulgar İsyanları ve Bulgar Meselesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 1998.

1-       İsmail Yıldız, Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Bulgaristan’daki Bağımsızlık Faaliyetleri (1878–1908),  Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2008, s. 36’da 110,  s.37’de 113–115, s. 38’de 117, s. 39’da 129–130, s. 60’da 221, s.67’de 243–244, s. 70’de 249, 250 ve 251, s. 72’de 256, s. 81’de 284, s. 84’de 291–294, s. 85’de 296, s. 90’da 315 ve 316 numaralı dipnotlar.

C- Atıf Yapılan Makale: “II. Meşrutiyet’in İlanı”, Doğubatı, (II. Meşrutiyet’in 100. Yılı Özel Sayısı), C. I, Sa. 45, Yıl:2008, s. 65–82.

1-      Suat OKTAR-Arzu VARLI, “İttihat ve Terakki Dönemi’nin Ulusal Bankası: Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası”, Marmara Üniversitesi, İİBF Dergisi, Yıl:2009, C.XXVII, Sa. II, s. 1–20, (1 Nolu Dipnot).

2- Odile Moreau, “Jön Türkler ve Emperyalizme Karşı Direnen Gizli Örgütler”, Doğubatı, C.II, Ankara 2008, s. 9–21.

 


Oluşturulma10 Mayıs 2013 15:44
Düzenlenme 08 Mayıs 2017 17:16
Görüntülenme732