İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Samet ZENGİNOĞLU
Öğretim Görevlisi (Doktor)

Birim

  • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
  • Dış Ticaret

İletişim

A. Eğitim Durumu

2012–2018: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, Avrupa Birliği Çalışmaları Doktora Programı.

2010–2012: Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, Tezli Yüksek Lisans Programı.

2006–2010: Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü.

B. Akademik Görevler

Şubat 2014-halen: Öğr. Gör., Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Dış Ticaret Bölümü, Adıyaman.

C. Yayınlar

C.1. Kitaplar

Zenginoğlu, Samet, Avrupa’nın Dönüşümü – Tarih, Kimlik, Politika, Literatürk Academia, Konya, 2018, 264 s.

C.2. Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kanat, Selim; Zenginoğlu, Samet, “Avrupa Birliği’nin Suriyeli Mültecilere Yönelik Yaklaşım ve Politikaları”, Route Educational and Social Science Journal, Sayı. 4(3), Nisan 2017, ss. 20-32.

Zenginoğlu, Samet, “Uluslararası Terörizm ve Avrupa Birliği”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2016/3, Sayı: 25, ss. 157-178.

Zenginoğlu, Samet; Kanat, Selim, “Avrupa’nın Başkalaşma Korkusu: Kimlik Tartışmaları Bağlamında İslamlaşma ve Amerikanlaşma Tehditleri”, Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume: 11/13, Summer 2016, ss. 259-278.

İzol, Ramazan; Zenginoğlu, Samet, “11 Eylül ve Sonrası: Terörizm, Petrol ve Nükleer Tehdit Ekseninde Ortadoğu”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl. 7, Sayı. 2, Aralık 2014, ss. 423-439.

C.3. Uluslararası Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri

Zenginoğlu, Samet; Apaydın Ferhat, “Türkiye’nin AET’ye Başvuru Sürecinin Ekonomi Politiği”, 21-23 Mayıs 2015, Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Bildiri Kitabı, ss. 1668-1674.

Zenginoğlu, Samet, “12’ye 5 Kala: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Önemi ve Geleceği”, 2. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu, Adıyaman, 2014, ss. 215–223.

Kanat, Selim; Zenginoğlu, Samet, “Avrupa Kimliğinde ‘Din’ Faktörü”, 2. Uluslararası Davraz Kongresi Bildiriler Kitabı, Isparta, 2014, ss. 1623–1646.

Zenginoğlu, Samet, “Ortadoğu’nun Unutulan Kimlikleri: Yezidilik ve Yezidiler Örneği”, Uluslararası Ortadoğu Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt. 1, Kocaeli, Ekim 2012, ss. 161–174.

C.4. Uluslararası Toplantıda Sunularak Özet Metin Olarak Yayımlanan Bildiri

Zenginoğlu, Samet, “Göç, Kimlik ve Aidiyet: Göçmenlere Yönelik ‘Yabancı’/’Öteki’ Algısı Bağlamında Bir Değerlendirme Denemesi”, II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, Sempozyum Özet Kitapçığı, 20-22 Ekim 2017, Adıyaman.

Zenginoğlu, Samet, “İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden Ayrılma Kararının Taraflar Ekseninde Değerlendirilmesi”, 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Sempozyum Özet Kitapçığı, 26-28 Ekim 2017, Kahramanmaraş, s. 458.

Zenginoğlu, Samet, “Avrupa’nın ‘Medeni’ vs. ‘Barbar’ Algı ve İnşasını Daniel Defoe’nun Robinson Crusoe Karakteri Üzerinden Okumak”, 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Sempozyum Özet Kitapçığı, 26-28 Ekim 2017, Kahramanmaraş, s. 457.

Kanat, Selim; Zenginoğlu, Samet, “Suriyeli Mültecilere Yönelik İnsani Yaklaşımda Avrupa Birliği Temelinde Bir Analiz”, I. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2016, Adıyaman.

C.5. Ulusal Toplantıda Poster, Sözlü Sunum ve Gösterim

Zenginoğlu, Samet, 18 Nisan 2017: Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu -IV- (Adıyaman)- “Beş Soru Ekseninde Brexit: Tarihsel Perspektif ve Öngörüler.”

Zenginoğlu, Samet, 5 Kasım 2016: Siyasi İlimler Türk Derneği XIV. Lisansüstü Konferansı (Adana), “’Batı’dan Ne Anlıyoruz? Kavramsal Bir Değerlendirme”

Zenginoğlu, Samet, 19-20 Nisan 2016: Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu -III- (Adıyaman)- “Türkiye’nin ‘Batı’ Algısında Müphem Kavramsallaştırma”

Zenginoğlu, Samet, 2-3 Nisan 2015: Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu –II– (Adıyaman)– “Aleksandr Dugin ve Yeni-Avrasyacılık Fikriyatında Türkiye”

Zenginoğlu, Samet, 3–4 Nisan 2014: Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu –I–  (Adıyaman)– “Avrupa ve ‘Öteki’: İslamofobia Üzerine Bir Değerlendirme”

Zenginoğlu, Samet, 7–9 Mart 2013: IV. Siyasal ve Sosyal Bilimler Ulusal Öğrenci Kongresi (Kemer/Antalya)– “Türkiye–Avrupa Birliği İlişkileri: Değişen Algılar, Değişmeyen Siyaset”

Zenginoğlu, Samet, 30 Nisan 2012: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Uluslararası İlişkiler Sempozyumu 2012 (Ankara)– “Orta Asya Yönelimlerinde Kırgızistan’ın Türk Dış Politikasındaki Önemi”

Zenginoğlu, Samet, 29 Nisan 2011: Bilkent Üniversitesi Diplomasi Kulübü, II. Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi (Ankara)– “21. Yüzyılın Kimlik Bunalımı ve Aidiyet Problemi: Biz Kimiz? ‘Ben’ ve ‘Öteki’ / ’Biz’ ve ‘Diğerleri’

Zenginoğlu, Samet, 4 Aralık 2010: Siyasi İlimler Türk Derneği VIII. Lisansüstü Kongresi (İstanbul)–“Türkiye Doğu–Batı Ekseninde Bir Tercih Yapmak Zorunda Mıdır?”

Zenginoğlu, Samet, 5–6 Mart 2010: Bilkent Üniversitesi Diplomasi Kulübü, Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi (Ankara)– “Türkiye Doğu–Batı Ekseninde Bir Tercih Yapmak Zorunda Mıdır?”

C.6. Diğer Yayınlar

Zenginoğlu, Samet, “Avrupa-Merkezci Bakışa Eleştirel Bir Yaklaşım”, Akademi Adıyaman, Yıl. 6, Sayı. 16, Aralık 2017, ss. 55-59.

Zenginoğlu, Samet,  “İslamofobi ve Batı Medyası”, Akademi Adıyaman, Yıl. 6, Sayı. 15, Ağustos 2017, ss. 76-80

Zenginoğlu, Samet, "Tehdit Altındaki 'Kültür'", Türk Yurdu Dergisi, Yıl. 105, Sayı. 351, Kasım 2016, s. 78-79.

Zenginoğlu, Samet, "Tarihin Alternatifi ya da Araçsallaştırılması", Düşünce ve Tarih, Yıl. 2, Sayı. 4, Ocak 2015, s. 67.

Zenginoğlu, Samet, “Doğu Türkistan’ı Unutmamak”, Gökbayrak Dergisi, Yıl. 20, Sayı. 113, Mayıs-Haziran 2013, s. 21–26.


Oluşturulma11 Şubat 2014 14:54
Düzenlenme 15 Ekim 2018 09:02
Görüntülenme1019