İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Abdulla ALTAWEEL
Doçent Doktor

Birim

 • İslami İlimler Fakültesi
 • Temel İslam Bilimleri

Yazılar

Tüm Yazıları

 

EK-3

 

ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORMAT)

 

 1. Adı Soyadı : ABDULLA ALTAWEEL                                                                                                                        
 2. Doğum Tarihi : 06/10/1969
 3. Unvanı : Doçent
 4. Öğrenim Durumu : Yüksek öğrenim
 5. Çalıştığı Kurum :Adıyaman Üniversitesi

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Arapça sarf nahiv

Irak Üniversitesi

1996

Y. Lisans

mastır

Kadisiye üniversitesi

2000

Doktora

Arapça Bölümü Arap dili Felsefesi

Elmüstansiriye Üniversitesi

2005

 

 1. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi      : 25/09/2005

Doçentlik Tarihi                       :28/6/2017

Profesörlük Tarihi                  :-----------------------------------------

 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

Tezin adı : En Nüket Fil Kuran 479 Hicride vefat eden Ebul hasan Ali Bin Faddal Elmecasi Ennahvi Mükemmel derece ile bitirmiştir

Mastır Tezi : EL İtimat Fi el Huruf El Müşekkeleti Fil Kuranı Kerim  500 hicri tarihinde vefat eden ebu ismail musa bin el hüseyin pekiyi derece ile bitirmiştir

1995-1996 Irak Üniversitesinde Arapça ve Kuran Bilimleri bölümünde bakolarya

1997 Bağdat üniversitesi Arap İslam mirasında formasyon dioloması

2003 te Kuveyt Kırgısiztan üniversitesinde uygulamalı 112 saat ve teorik 288 saat toplam 400 saat Arapça ders verilerek yeni metotüzere Arapça öğretmenleri eğitim kursuna katılım diploması

Tobataks basın merkezi işbirliği ile Libya geçici Milli meclis Siyasi komite ve danışmalar ve araştırmalar heyetinde yönetici,rehber ve başarılı yönetimde diploma

2016 da on dört hafta süre ile Arapça bilmeyenler için Prıf Dr Abdurrahman Bin İbrahim EL fevzanında katılımıyla elektronik eğitim ortamında Elinede Arapça serisinde diploma

Yine aynı elektronik eğitim ortamı Suevfi Fethi hocanın katılımıyla 25/9/2016 ve 25/2/2017 de  sekiz hafta süren kursta formasyon diploması

Yine seiz hafta olmak zere Arapça bilmeyenler için prof.Dr Hidaye Hidaye İbrahiş Eşşeyh Alinin 8/4/2017 den 8/7/2017 ye dek süren kursta formasyon diploması

Hindistanda 13,15/2/2017 deKirla üniversitesinin düzenlediği Arapça bilmeyenler uluslar arası konferansına katılım diploması

18/,19/2/2017 İstanbulda Üniversite öncesi Suriyelilere eğitim uluslar arası konferansa iştirak edip bilimsek atölye ,eğitim eyleminde kabul olunan müfredatta diploma

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 

6.2. Doktora Tezleri

 1. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler15/09/2005

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.7. Diğer yayınlar

 1. Projeler : 35 ciltlik Esrarül Tevil adlı  Kuran tefsiri projesi

 

 1. İdari Görevler : 2005-2006,2006-2007 deYemen Zimar üniversitesine Eğitim Fakültesi Arapça bölümüne hoca olarak çalıştım

2006-2007 de Yemen Zimar üniversitesinde Yüksek  lisans öğrencileri  dil kolu Arapça bölümü Edebiyat fakültesinde öğretim üyesi olarak çalıştım

2005-2007 yılında Yemen Üniversitesi Tıp,Mühendislik ve teknoloji Fakültesinde öğretim görevlisi

2007-2008 de Yemende İrşat ve yönlendirme Enstitüsünde Arapça ve Nahiv öğretmenliği yaptım

Yemende Aden Üniversitesi Eğitim Fakültesi birinci ders yılı Arapça,sarf ve nahiv ve genel hünerler ve Arap kütüphanesi derslerini okuttum

2009-2010 ders yılında Aden üniversitesi Sabır Eğitim fakültesinde Eski Edebiyat ve Arap belağatı )mania ilmi okuttum

2008-2011yılında Aden üniversitesi Şebva Eğitim Fakültesi Arap dili ölümünde sarf-Nahiv ve Dili bilimi ,dil fıkhı ve dil hünerleri ve arap kütüphanesi  derslerini okuttum

2009-2010 da Aden Üniversitesi Kuranı Kerim Yüksek fakültesinde Sarf nahiv okuttum

2010-2014 de Libya Bingazi Üniversitesi El Merj eğitim fakültesi Arapça bölümünde dil fıkhı,ses bilimi ve dil araştırmaları ve uslup bilimi ve Arap kütüphanesi  ve araşşırma metodu ve Kuranı Kerim tefsiri ve genel Arapça  okuttum

2009-2011 ders yılında AdenÜniversitesinde Edebiyat fakltesine yüksek lisan öğrencilerin dil kolu dil sözlüklerini tanıttım

2010-2014 ders yılında bingazi üniversitesi edebiyat ve fen üniversitesi Arapça bölümünde aruz ve kafiye ilmini okuttum

2000-2005 te beş yıllık süre ile Irak millieğitimine bağlı düz liselerde  Arapça dersleri okuttum

Bir çok kültürel ve bilimsel sepozyumlara katıldım

Çok sayıda Arapça ve İslami ilimler mezuniyet araştırmaları yönettim

 1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

10/7/2013 te Lbya Ömer Elmuhtar Üniversitesi Edebiyat ve fen fakültesi Mastır tezi tartışma komisyon üyesi

Bingazi üniversitesi Elmerj eğitim Fakültesi araştırmalar kurulu uyesi

Suriye alimler Türkiye şubesi üyesi

Suriyeli akademisyenler derneği  üyesi

Şam edebiyatçılar derneği üyesi

Suriye Türkiye şubesi öğretmenler sendikası üyesi

Libya Bingazi Üniversitesi edebiyat,Fen ve eğitim fakülteleri iNsani araştırmalar dergisinde juri üyesi

2014 ten itibaren Adıyaman üniversitesi Eğitim Fakültesi İslami ilimler Fakültesi de öğretim üyesi

Adıyaman Üniversitesi İslami ilimler fakültesi ve İslami ilimler araştırmaları dergisi yayın kurulu müdür yardımcısı

Kitaplar ve araştırmalarım:

ENüket Fi Kuran araştırma,inceleme edisyon  Hicri 479 da vefateden Ebul hasan Ali Bin Faddal elmecaş Beyrutta Darül Kütüp ilmiyede Beyrtutta 2007 de birinci baskı yapıldı ikinci baskısı ise 2008 de Kahirde yapıldı

El itimat fi el huruf el şiekkeleti fi elkurani kerim  Hicri 500 yılnda vefateden Elşuaddel 2016 da beyrutta Darül kütüp ilmyede yayınlandı

Lübab el irap el mani  mine lahni fi sünneti ve ktap Kahirde darül bedirde yayınlandı

Günyatü talibin ve münyetü rağibin fi ilmi tecvid  hicri 1111 de vefateden imamı bakari 2008 de Kahirede darül bedirde basıldı

Şerhü kasidetü Banet Suad  inceleme ve edisyon  Hicri 761 de vefat eden ünlü nahivci İbni hişam el ensari 2009 da mısırda basılmıştır

Sarf ilmine dair konferanslar 2006 da Yeman sanaada basılmıştır,2009 da da Kahirede tapedilmiştir

Kavaidi mutarahati fi nahiv inceleme ve araştırma Hicri  681de vefateden Bağdatlı İbni anbar 2013 te Beyrutta darül kütüb ilmiyede basıldı

Errevdu raid fi ademi sıhhatı nikah ehli sünneti lerevafıd  hicri 1184 vefateden Şamlı Muradi demışki 2010 da Kahirde daru ibni abbasta basıldı

Beyanı asl fi lafzı ba Fadıl hicri 1281 de vefat eden merzuki 2011 de BAE lerinde Cuma Macid kültür ve miras merkezi tarafında tab edildi

Elmerviyatı luğaviyye Ebi El dukayş el Arabi derleme,incelme ve araştırma tamamlanmış

Altazmin nahvi dirasat ve nakd Yemen zimar üniversitesinde edebiyat fakültesi dergisinde yayınlanmıştır

El İcaz Fi ilmil icaz hicri 1135 vefat eden Ezzefri  baskıdadır

Şerhu müsellesat ı kutrup  Mühellebiye ait hala elyazması olarak duruyor

Fi mezhebey El kufiyyn ve el basriyin fi Hurufi el cer 1288 de vefat eden Muhammed edemenhuri hala el yazması olarak duruyor

 Kabzatül uclan fi mahariç el huruf  hicri 649 de vefat eden reşidü din abdu zahir bin neşvan saadi el cüzami  1438 hicri yılında Kral fAhd Kuran kerim kurumu tarafndan yayınlanmıştır

El şükilatı lüğaviyye ve tahlilüha lada talebeti kısmı lüğatıi arabiyye fi küllüyatı terbiye bicamiat adıyman ettürkiye  13,15/02/2017 de Hindistanda Kirala üniversitesi Arapça bölümü yayınları arasında araştırma olarak yayınlanmıştıt

Elmünazaratı elnahviye ve zavabıtıha en nakdiye Adıyaman üniversitesi İslami ilimler Fakültesi 2017 birinci sayısında yayınlanmıştır

Mutabakatı elfazı bulkuran  elmejid likelamil arap hicri 603 te vefat eden ebi Abdullah fizrani  Mekkede hicri 1483 yayınlanmıştır

Tevlidü zamir fi lüğatıarabiyye 10/02/1438 de İmam Muhammed bn Suud üniversitesi Kuran araştırmaları 29,,263, ve 320 sayıları arasında neşir edilmişitir

Cümelün min usuli elifat araştırma ve inceleme hicri 476 da vefat eden  Raini el işbili beyrutta Darül kütüp ilmiyede baskıdadır

 1. Ödüller : bilimsel konferanslar ödülleri

 

 1. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2017

Güz

Arapça sarf nahiv

12

12

80

İlkbahar

Arapça sarf nahiv

12

12

80

2018

Güz

Arapça sarf nahiv

12

12

80

İlkbahar

Arapça sarf nahiv

12

12

80

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.


Düzenlenme 29 Mayıs 2018 16:34
Görüntülenme609