İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Samet ZENGİNOĞLU
Öğretim Görevlisi (Doktor)

Birim

  • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
  • Dış Ticaret

İletişim

A. Eğitim Durumu

2012–2018: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, Avrupa Birliği Çalışmaları Doktora Programı.

2010–2012: Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, Tezli Yüksek Lisans Programı.

2006–2010: Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü.

B. Akademik Görevler

Şubat 2014-halen: Öğr. Gör., Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Dış Ticaret Bölümü, Adıyaman.

C. Yayınlar

C.1. Kitaplar

Zenginoğlu, Samet, Avrupa’nın Dönüşümü – Tarih, Kimlik, Politika, Literatürk Academia, Konya, 2018, 264 s.

C.2. Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Zenginoğlu, Samet, “Avrupa ve Göç: “Tehdit” Olgusuna Yönelik Teorik ve Politik Bir Analiz”, Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10 (1), 2019, ss. 42-49.

Zenginoğlu, Samet, “Özal Dönemi Türk Dış Politikası Perspektifinden Türkiye’nin Avrupa Topluluğu’na Tam Üyelik Başvuru Süreci”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt. 11, Sayı. 60, 2018, ss. 482-487.

Kanat, Selim; Zenginoğlu, Samet, “Avrupa Birliği’nin Suriyeli Mültecilere Yönelik Yaklaşım ve Politikaları”, Route Educational and Social Science Journal, Sayı. 4(3), Nisan 2017, ss. 20-32.

Zenginoğlu, Samet, “Uluslararası Terörizm ve Avrupa Birliği”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2016/3, Sayı: 25, ss. 157-178.

Zenginoğlu, Samet; Kanat, Selim, “Avrupa’nın Başkalaşma Korkusu: Kimlik Tartışmaları Bağlamında İslamlaşma ve Amerikanlaşma Tehditleri”, Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume: 11/13, Summer 2016, ss. 259-278.

İzol, Ramazan; Zenginoğlu, Samet, “11 Eylül ve Sonrası: Terörizm, Petrol ve Nükleer Tehdit Ekseninde Ortadoğu”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl. 7, Sayı. 2, Aralık 2014, ss. 423-439.

C.3. Uluslararası Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri

Zenginoğlu, Samet; Apaydın Ferhat, “Türkiye’nin AET’ye Başvuru Sürecinin Ekonomi Politiği”, 21-23 Mayıs 2015, Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Bildiri Kitabı, ss. 1668-1674.

Zenginoğlu, Samet, “12’ye 5 Kala: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Önemi ve Geleceği”, 2. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu, Adıyaman, 2014, ss. 215–223.

Kanat, Selim; Zenginoğlu, Samet, “Avrupa Kimliğinde ‘Din’ Faktörü”, 2. Uluslararası Davraz Kongresi Bildiriler Kitabı, Isparta, 2014, ss. 1623–1646.

Zenginoğlu, Samet, “Ortadoğu’nun Unutulan Kimlikleri: Yezidilik ve Yezidiler Örneği”, Uluslararası Ortadoğu Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt. 1, Kocaeli, Ekim 2012, ss. 161–174.

C.4. Uluslararası Toplantıda Sunularak Özet Metin Olarak Yayımlanan Bildiri

Zenginoğlu, Samet,"Doğu-Batı Tahayyülünde İki Farklı Medeniyet İnşası", İksad 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Özet Kitabı, 22-25 Kasım 2018, Gaziantep, s. 171.

Zenginoğlu, Samet, “Göç, Kimlik ve Aidiyet: Göçmenlere Yönelik ‘Yabancı’/’Öteki’ Algısı Bağlamında Bir Değerlendirme Denemesi”, II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, Sempozyum Özet Kitapçığı, 20-22 Ekim 2017, Adıyaman.

Zenginoğlu, Samet, “İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden Ayrılma Kararının Taraflar Ekseninde Değerlendirilmesi”, 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Sempozyum Özet Kitapçığı, 26-28 Ekim 2017, Kahramanmaraş, s. 458.

Zenginoğlu, Samet, “Avrupa’nın ‘Medeni’ vs. ‘Barbar’ Algı ve İnşasını Daniel Defoe’nun Robinson Crusoe Karakteri Üzerinden Okumak”, 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Sempozyum Özet Kitapçığı, 26-28 Ekim 2017, Kahramanmaraş, s. 457.

Kanat, Selim; Zenginoğlu, Samet, “Suriyeli Mültecilere Yönelik İnsani Yaklaşımda Avrupa Birliği Temelinde Bir Analiz”, I. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2016, Adıyaman.

C.5. Ulusal Toplantıda Poster, Sözlü Sunum ve Gösterim

Zenginoğlu, Samet, 18 Nisan 2017: Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu -IV- (Adıyaman)- “Beş Soru Ekseninde Brexit: Tarihsel Perspektif ve Öngörüler.”

Zenginoğlu, Samet, 5 Kasım 2016: Siyasi İlimler Türk Derneği XIV. Lisansüstü Konferansı (Adana), “’Batı’dan Ne Anlıyoruz? Kavramsal Bir Değerlendirme”

Zenginoğlu, Samet, 19-20 Nisan 2016: Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu -III- (Adıyaman)- “Türkiye’nin ‘Batı’ Algısında Müphem Kavramsallaştırma”

Zenginoğlu, Samet, 3–4 Nisan 2014: Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu –I–  (Adıyaman)– “Avrupa ve ‘Öteki’: İslamofobia Üzerine Bir Değerlendirme”

Zenginoğlu, Samet, 7–9 Mart 2013: IV. Siyasal ve Sosyal Bilimler Ulusal Öğrenci Kongresi (Kemer/Antalya)– “Türkiye–Avrupa Birliği İlişkileri: Değişen Algılar, Değişmeyen Siyaset”

Zenginoğlu, Samet, 30 Nisan 2012: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Uluslararası İlişkiler Sempozyumu 2012 (Ankara)– “Orta Asya Yönelimlerinde Kırgızistan’ın Türk Dış Politikasındaki Önemi”

Zenginoğlu, Samet, 29 Nisan 2011: Bilkent Üniversitesi Diplomasi Kulübü, II. Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi (Ankara)– “21. Yüzyılın Kimlik Bunalımı ve Aidiyet Problemi: Biz Kimiz? ‘Ben’ ve ‘Öteki’ / ’Biz’ ve ‘Diğerleri’

Zenginoğlu, Samet, 4 Aralık 2010: Siyasi İlimler Türk Derneği VIII. Lisansüstü Kongresi (İstanbul)–“Türkiye Doğu–Batı Ekseninde Bir Tercih Yapmak Zorunda Mıdır?”

Zenginoğlu, Samet, 5–6 Mart 2010: Bilkent Üniversitesi Diplomasi Kulübü, Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi (Ankara)– “Türkiye Doğu–Batı Ekseninde Bir Tercih Yapmak Zorunda Mıdır?”

C.6. Diğer Yayınlar

Zenginoğlu, Samet, “Avrupa-Merkezci Bakışa Eleştirel Bir Yaklaşım”, Akademi Adıyaman, Yıl. 6, Sayı. 16, Aralık 2017, ss. 55-59.

Zenginoğlu, Samet,  “İslamofobi ve Batı Medyası”, Akademi Adıyaman, Yıl. 6, Sayı. 15, Ağustos 2017, ss. 76-80

Zenginoğlu, Samet, "Tehdit Altındaki 'Kültür'", Türk Yurdu Dergisi, Yıl. 105, Sayı. 351, Kasım 2016, s. 78-79.

Zenginoğlu, Samet, "Tarihin Alternatifi ya da Araçsallaştırılması", Düşünce ve Tarih, Yıl. 2, Sayı. 4, Ocak 2015, s. 67.

Zenginoğlu, Samet, “Doğu Türkistan’ı Unutmamak”, Gökbayrak Dergisi, Yıl. 20, Sayı. 113, Mayıs-Haziran 2013, s. 21–26.


Oluşturulma11 Şubat 2014 14:54
Düzenlenme 13 Haziran 2019 09:47
Görüntülenme1655