İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Sedat YILDIRIM
Araştırma Görevlisi (Doktor)

Birim

  • İslami İlimler Fakültesi
  • Temel İslam Bilimleri

 Adı Soyadı

: Sedat Yıldırım

Mail

 

: Sedat0483@gmail.com

 

 Doğum Tarihi /Yeri

: 26. 07. 1983-AĞRI

 

Unvanı

: Dr. Araştırma Görevlisi

 

Öğrenim Durumu

: Doktora tamamlandı

   

Derece

Alan

                  Üniversite

Yıl

Lisans

          İlahiyat

        Atatürk Üniversitesi

 2013

Yüksek Lisans

         Arap Dili

        Atatürk Üniversitesi

 2014

Doktora

          İlahiyat

         Ankara Üniversitesi

2018

Yüksek Lisans Tezi:

“Şeyhu’l-İslâm Feyzullah Efendi’nin Hayatı Eserler i ve Arapça Şeceresi”

Doktora:

"Abdullah b. Vehb'in Tefsîr'inde Geçen Rivâyetlerin Değerlendirilmesi"

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler: 

 

* Yıldırım, Sedat, “حقوق اللاجئين السوريين دينيا وأخلاقيا”, I. Uluslar Arası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2016 – Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman/TÜRKİYE

 

*“Yıldırım, Sedat, Zeyd B. Sâbit’in İstidrakleri”, BOOK of ABSTRACTS of 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018) April 9-11, 2018 Istanbul-TURKEY.

 

*“Yıldırım, Sedat, Bedreddîn El-Aynî’nin Buhârî’ye Yaptığı Umdetu’l-Kârî Adlı Şerh’in Teyemmüm Bahsi Özelinde İncelenmesi”, BOOK of ABSTRACTS of 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018) April 9-11, 2018 Istanbul-TURKEY

 

Ulusal hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

*Yıldırım, Sedat, Şeyh Bahâuddîn’nin “Zübdetu’l-Usûl” İsmli Eseri’nin Sünnet Bahsinin, Emîr es-San’anî’nin Tevdîhu’l-Efkâr Adlı Eserin’nin Sünnet Bahsiyle Karşılaştırılması”, Hikmet Yurdu Düşünce Yorum Sosyla Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 20, Temmuz-Aralık 2017.

*Yıldırım, Sedat,“Muhammed B. İsmaîl El-Buhârî‟ye (V. 256 /870) Ait El-Câmiu‟s-Sahîh‟inRâvîleri ve Nüshaları” “TheNarratorsAndCopiesOf El-Câmiu‟s-SahîhWhichBelongsTo Muhammed B. Ġsmaîl El-Buhârî, Adıyaman Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi,Cilt II, Sayı 3, Aralık-Haziran, 2018.

  Projeler:

 *Yıldırım, Sedat, Kuşatıcı İlâhî Sevgi Teorisi Duyguları’nın Kurânî Kavramlar Perspektifi’nden Felsefî Analizî, Adıyaman Üniversitesi, 2017. (Araştırmacı).


Düzenlenme 17 Ocak 2019 13:41
Görüntülenme565