İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Tasarım:
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

1981'de Malatya'da doğdu. 2003'de tam burslu okuduğu Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını finans alanında yaptı. Ekonomi Bakanlığı (Ankara), İslam Kalkınma Bankası (Cidde, Suudi Arabistan) gibi kurumlarda görev yaptı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis sahasında Prof. Dr. Kamil Çakın danışmanlığında "Hadisler Işığında Kalkınma" isimli doktora teziyle 2016'da mezun oldu. Bu tarihten itibaren Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde görev yapmaktadır.  İyi seviyede Arapça, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. 

Akademik Yayınlar:

  i) İman-Ahlak Bütünlüğü:

"Kur'an ve Sünnette İman-Ahlak Bütünlüğü", Diyanet işleri Başkanlığı Yayınları, 2021, Sayfa sayısı: 319, ISBN: 978-625-7396-25-7

ii) Hadisde Metin Tenkidi

 - "Buhârî’nin el-Câmiʿu’s-Sahîh’inde Kur’ân-ı Kerîm’e, Sahih Hadislere ve Diğer Bazı Kıstaslara Uygunluk Yönünden Metin Tenkidi". HADITH 8 (Ağustos 2022): 1-50 .

- "Müslim’in Kitâbu’t-Temyîz'i Işığında Erken Dönem Münekkidlerinde Metin Tenkidi". HADITH / 7 (Aralık 2021): 4-51 

- "İmâm Buhârî’nin Metinlerini Çelişki Sebebiyle İlletli Bulduğu Hadisler". Bessâm b. Abdullah el-Atâvî, çev. Mehmet Ali Çalgan. HADITH 7 (Aralık 2021): 255-275

- "Mülzak Hadis ve Metindeki İllete Dair Geçmiş ve Günümüzden İki Örneğin Tahlîli". Hadis Tetkikleri Dergisi 19 / 2 (Aralık 2021): 255-271 .

- "Tefsîrü’l-Ḳurʾâni’l-ʿazîm’de İbn Kesîr’in Hadis Şerh Metodu ve Metin Tenkidi". Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 24 / 1 (Haziran 2020): 97-118 

- "Fethu’l-bârî’de Meğâzî Rivayetlerinin Metin Tenkidi ve Teâruz Çözümleri". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 35 (Haziran 2020): 105-135 . 

- "İbnü’l-Cevzî’nin Mevzûât’ındaki Metin Tenkidi Tatbikatı Üzerine Bazı Mülahazalar". Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 / 1 (Eylül 2022): 44-66 .

iii) Hadis/Ayet Tercüme ve Yorum

-"Hadislerin Tercüme ve Yorumunda Dikkat Edilmesi Gereken Esaslar ve Sık Rastlanan Hatalar". Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 21 / 40 (Aralık 2019): 517-551 . Pdf için link

-"“Mennâʿun li’l-Hayr” Tabiri Özelinde Anlam Daralmalarının Kur’ân’ın Türkçe Meallerinde Sebep Olduğu Çeviri Problemleri". Tefsir Araştırmaları Dergisi 5 / 2 (Ekim 2021): 828-850. pdf için link

- "Kur’an-Sünnet Bütünlüğü Bağlamında Kur’an Yolu Tefsirinde Hadis Kullanımında Görülen Problemler". Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 25 / 3 (Aralık 2021): 1277-1298 pdf için link

- “Sosyal Medyada Hadis Tahrifatının Oluşturduğu Olumsuz Sünnet Algısı”. Uluslararası Günümüzde İslami İlimler Algısı Sempozyumu I “Sünnet Algısı”. ed. Tevhit Ayengin. 218-227. Bayburt: Bayburt Üniversitesi Yayınları, 2021.

  iv) İslam ve Kalkınma:

-"Hadisler Işığında Kalkınma",  Sonçağ Yayınları, 2016, Sayfa Sayısı 266, ISBN:978-605-9190-35-0

-Kuran Kerim’de Geçen Müminlerin Bazı Vasıflarının Kalkınma Bağlamında Değerlendirilmesi, Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Araştırmaları Dergisi, 2018, sayı: 3, s. 36-73. Pdf için link

-İslam ve Kalkınma: Ayet Ve Hadisler Işığında Bir Değerlendirme, İslami İlimler Araştırmaları Dergisi, 2019, sayı: 5, s. 7-29. Pdf için link

-İslam ve Kalkınma, Adıyaman Üniversitesi 6. Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu, 18 Nisan 2019

  v) Nebevî Öğretilerde İçtimâî Hayat:

-İstiş’âru'l Mesûliyyeti'l İctimâiyye fi’l-İslâm ve Ehemmiyyetuhu li’l-Muctemei’l-Muâsır.  Pamukkale üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (3), 26-43, 2015. (İslamda Toplumsal Sorumluluk Şuuru Ve Günümüzde Toplum İçin Önemi) Pdf için link

-Stres Çağında Huzuru Yakalamak: Hadisler Işığında Dindarlık-Huzur İlişkisi, Adıyaman Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi İslami İlimler Araştırmaları Dergisi, 2021, sayı: 9, s. 54-78 pdf için link 

  vi) Nebevî Öğretilerde İdârî Hayat:

-Sahîh-i Buhârî’nin Kitâbu’l-Ahkâmı’nın Yönetişim Bağlamında Güncel Bir Okuması, The Journal of Academic Social Science Studies [JASSS], 2017, sayı: 64, s. 175-194 Pdf için link

  vii) Nebevî Öğretilerde İktisâdî Hayat:

-İslam’da Sermaye Birikimi: İlgili Hadislerin Güncel Bir Okuması, Hadis Tetkikleri Dergisi, XV/2, 2017, s. 85-113 Pdf için link

viii) Bilgi ve Medeniyet Kaynağı Olarak Sünnet:

-"Bilgi ve Medeniyet Kaynağı Olarak Sünnet ve Hadisleri Anlamada Günümüz Sosyal Bilimlerinden İstifade İmkanı". İslam ve Yorum III Din, Bilim ve Medeniyet Sempozyumu.  ed. Mehmet Öztürk vd.. 3/329-346. Ankara: İnönü Üniversitesi Yayınları, 2019. Pdf için link

 Araştırma Konuları: Hadiste metin tenkidi; Hadislerin tercüme ve yorumu; İman-ahlak bütünlüğü; Hadislerdeki mesajları günümüz meseleleriyle irtibatlandırıp takdim etme; Peygamber Efendimiz'in (sav) iktisâdî, sosyal, idarî, eğitim/ terbiye, ahlak sahalarında getirdiği esasları sünnet ve siyer kaynakları ışığında ve disiplinlerarası bir yaklaşımla inceleme; bilgi ve medeniyet kaynağı olarak hadis.

Konferanslar:

 • Adıyaman İl Müftülüğü’nde “Günümüz Hadis Tartışmaları” konulu konferans 12.04.2018
 • Adıyaman TOBB İmam Hatip Lisesinde “Peygamber Efendimizin (sav) Örnekliği” konulu konferans 03.05.2018
 • Adıyaman Üniversitesi KYK yurtlarında "Hadisler Hakkında Temel Bilgiler" konulu konferans Güz 2018
 • Adıyaman Üniversitesi KYK yurtlarında "Sorumluluk Bilinci ve İlim-İman-Ahlak İlişkisi" konulu konferans Bahar 2019
 • Adıyaman Gerger Diyanet Yatılı Hafızlık Kursunda "İnsanın Yolculuğu ve Kainat Kitabından Ayetler" konulu konferans 01.05.2019

Tez Jüri Üyelikleri:

 • Inkitâu’l-Esânîd ve Eseruhâ fî Nakdi’l-Hadîs, Ahmed Seyyid Mustafa, 2017
 • Nebevî Sünnette Psikoterapi, Büşra Karakurt Yılmaz, 2018
 • Evlenme ile İlgili Muvatta Hadislerinin Değerlendirilmesi, Şule Sevmez, 2019

Tez Danışmanlığı:

 • Hadislerde Kul Hakkı İhlalleri (Mezalim) ve Helalleşme Yolları, Mehmet Çimen, 2019
 • Hadislerde İlim Talibinin Özellikleri, Hikmet Gümüşlü, 2020

İdârî Görevler:

 • Hadis Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Kütüphane Komisyonu Başkanlığı
 • Eğitim Komisyonu Üyeliği
 • Adıyaman Üniv. İsl. İlimler Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği

Hakemlik:

 • Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Araştırmaları Dergisi
 • HADITH

Son İki Senede Verilen Dersler:

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2017-2018

Güz

HADİS İLİMLERİ VE USULÜ-I

2

 

111

HADİS I

2

 

52

Hadis Usulü

3

 

2

Klasik Hadis Metinleri-I

3

 

2

Mukayeseli Şerh Metinleri-I

3

 

2

İlkbahar

HADİS İLİMLERİ VE USULÜ-II

2

 

89

HADİS II

2

 

48

Klasik Hadis Metinleri-II

3

 

2

Hadis Literatürü II

3

 

2

Mukayeseli Şerh Metinleri-II

3

 

2

2016-2017

İlkbahar

HADİS İLİMLERİ VE USULÜ-II

4

 

49

ARAPÇA III

4

 

13


Görüntülenme4128