İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Mustafa SÜRÜCÜ
Doktor Öğretim Üyesi

1.      Adı Soyadı: Mustafa SÜRÜCÜ

2.      Doğum Tarihi ve Yeri: 20 Ekim 1973 Adıyaman

3.      Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

4.      Öğrenim Durumu: Doktora

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2000

Y. Lisans

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık

Gazi Üniversitesi

2005

Doktora

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık

Gazi Üniversitesi

2011

 

 

5.   Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçent         Rehberlik ve psikolojik danışmanlık   Adıyaman Üniv.           2011-2017

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

         6.1 Yüksek Lisans Tezleri

        6.2 Doktora Tezleri

        7. Yayınlar

        7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

       7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan   bildiriler.

        7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

      7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

            Bacanlı, F. ve Sürücü, M., “İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin sınav kaygıları ile karar verme stilleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi” Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 12(45), 7-35, 2006.

            Sürücü, M. ve Bacanlı, F., “Üniversiteye uyumun psikolojik dayanıklılık ve demografik değişkenlere göre incelenmesi” Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 2, 375-396, 2010.

            Bacanlı, F., ve Sürücü, M. “İlköğretim öğrencilerinin kariyer gelişimleri ile ebeveyne bağlanmaları arasındaki ilişkilerin incelenmesi” Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt 9, Sayı 4, 679-700, 2011.

            Bacanlı, H., Sürücü M. ve İlhan T. “Başaçıkma stilleri ölçeği kısa formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,(baskıda).

 

      7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            Kontaş, H., Sürücü M. ve Bacanlı F. Üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin kariyer gelişimleri. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan bildiri, Gaziantep (2010, 21 -  23 Ekim)

            Sürücü, M. ve Bacanlı, H. Kariyer engelleri ile ilgili bir nitel araştırma. X. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ç.Ü. Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı, Adana. (2009, 21 – 23 Ekim) .

Sürücü, M. ve Özcan, B. Başa Çıkmanın Yordayıcıları Olarak Sosyal Destek ve Yılmazlık. X. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ç.Ü. Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı, Adana. 2009, 21 – 23 Ekim

            Ekşioğlu, S., Sürücü, M. ve Arastaman, G. Lise öğrencilerinin okula bağlılıklarını yordayan değişkenlerin incelenmesi. XVIII. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi, İzmir, 2009, 1-3 Ekim.

            Sürücü, M. ve Bacanlı, F. Rehber öğretmenlerin iş ve yaşam doyumlarının incelenmesi. 9. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’nde sunulan bildiri, Çeşme, İzmir, Altın Yunus Otel. 2007, 17-19 Ekim.

            Bacanlı, F. Özer A. ve Sürücü, M. Çocuklar için kariyer gelişim ölçeği’nin faktör yapısı ve güvenirliği. 9. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’nde sunulan bildiri, Çeşme, İzmir, Altın Yunus Otel. 2007, 17-19 Ekim.

            Bacanlı, H., Sürücü M. ve İlhan T. Başaçıkma stilleri ölçeği kısa formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. 9. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’nde sunulan bildiri, Çeşme, İzmir, Altın Yunus Otel. 2007, 17-19 Ekim.

 

     7.6 Diğer yayınlar

     8. Projeler

      “ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN PROBLEM ALANLARI VE YARDIM ARAMA DAVRANIŞLARI: Üniversite Düzeyinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Örgüt ve Hizmet Modelinin Geliştirilmesi. Proje No:106K340 (2007-2009 burslu öğrenci olarak)

      9. İdari Görevler

       Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yrd.                       Adıyaman Üniversitesi                     2012

      10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

   Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (2005)

      11. Ödüller 

      12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.  

Akademik

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci

Yıl

 

 

    Teorik           

Uygulama

Sayısı

 

Güz

 

Rehberlik 

3

 

100

2011-12

Gelişim Psikolojisi (Formasyon)

2

 

93

 

Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları

3

 

104

 

Psikolojik Danışma Ilke ve Teknikleri

3

 

53

 

Mesleki Rehberlik ve Danışma

3

 

104

 

Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı

3

 

48

 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

 

42

 

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması

1

4

10

 

İlkbahar

Eğitim Psikolojisi

3

 

110

   

Rehberlik (Formasyon)

3

 

100

 

 

Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması

2

3

54

   

Grupla Psikolojik Danışma

3

 

104

   

Sosyal Beceri Eğitimi

3

 

22

   

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri

2

2

42

   

Eğitim Psikolojisi (Sos.Bil. Enstitüsü)

3

 

1

 

 

Meslek Etiği ve Yasal Konular 

2

 

42

 

 

Rehberlik 

3

 

100

2012-13

 

Güz

 

Gelişim Psikolojisi (Formasyon)

2

 

135

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması

1

4

12

Psikolojik Danışma Ilke ve Teknikleri

3

 

110

Mesleki Rehberlik ve Danışma

3

 

110

Eğitim Psikolojisi

3

 

55

Okullarda Gözlem

3

 

15

Topluma Hizmet Uygulaması

3

 

55

 


Oluşturulma17 Ocak 2013 08:56
Görüntülenme5252