İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

DOÇ.DR. NEVZAT ARTUÇ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Nevzat ARTUÇ

Öğrenim Durumu: Doktora (Süleyman Demirel Üniversitesi 2005. Danışman: Prof. Dr. Bayram KODAMAN)

Yrd. Doç.Dr: (Adıyaman Üniversitesi 2008-2017)

Doç.Dr. (Boğaziçi Üniversitesi 2017).

Doç.Dr. (Adıyaman Üniversitesi 2017-)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

1-Bedir Berk, 246 Numaralı Adıyaman Kadı Sicili (H.1329/M.1911 ) 71-140 sayfalarının transkripsiyonu ve değerlendirmesi, ADIYAMAN 2018.

2-Osman ÇİL, 246 Numaralı Adıyaman Kadı Sicili (H.1329/M.1911) 1-70 sayfalarının transkripsiyonu ve değerlendirmesi, ADIYAMAN 2019.

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

İlgi ve Uzmanlık Alanları: İttihat ve Terakki Cemiyeti, II. Meşrutiyet’in İlanı, İttihatçıların İttihad-ı İslâm Siyaseti, Enver-Talat-Cemal Paşalar, Prens Sabahaddin Bey, Nazım Paşa, Mahmud Şevket Paşa, Ermeni Meselesi, II. Abdülhamid ve Hamidiye Alayları, Birinci Dünya Savaşı, II. Meşrutiyet Dönemi’nde Bağdat ve Suriye ve Milli Mücadele.

Projeler

1- “Osmanlı Devleti’nin Son Dönem Irak Politikasına Bir Örnek: Nazım Paşa’nın Bağdat Valiliği”, Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: AMYOBAP–2008–4, ADIYAMAN 2010. Proje yürütücüsü. 2008-2010.

2- “İttihat ve Terakki’nin Kuzey Afrika Politikası Çerçevesinde İttihatçı-Senusi İlişkisi (1908-1918), 01.07.2013-10.10.2013.

                                    

İdari Görevler:

1-Adıyaman Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı, 2011-2019.

2-Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanlığı, 2018-2019.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 1-Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği 2004–2007 (Sa.11, 12, 13, 14).

2- Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği (2009).

3-İttihatçılar ve İttihatçılık Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2014.

4-Uluslararası Birinci Dünya Savaşı Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2015.

5-Belleten Dergisi (AHCI) Yayın Hakemliği 2015-2016.

6-SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Hakemliği 2016.

7-Uluslararası Suriye: Politik Süreç ve İnsani Krizler (1914-2016) Sempozyumu Bilim Kurulu üyeliği.

 

 

 

 

 

 

 

HAKEMLİKLER

1-Kitap Hakemlikleri

a-Arif KOLAY, Anadolu'da İşletmeye Açılan İlk Demiryolu İzmir-Kasaba(Turgutlu) Hattı ve Uzantıları (1863-1897), Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 2019.

2-Makale Hakemlikleri

Belleten,

Tarih İncelemeleri Dergisi,

SDÜ FEF Sosyal Bilimler Dergisi,

Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Bölümü Dergisi,

Türk İdare Dergisi

Tarih ve Gelecek Dergisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAYIN LİSTESİ

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. “Osmanlı Devleti’nin Son Dönem Irak Politikasına Bir Örnek: Nazım Paşa’nın Bağdat Valiliği”, Belleten, C. LXXIV, Sa. 271, Ankara 2010, s. 833–870.

A2. “Prens Sabahaddin Bey’in Osmanlı Devleti’nin Almanya Yanında Birinci Dünya Savaşı’na Girişini Engelleme Çabaları”, Belleten, Sa. 291, Ankara 2017, s. 619-644.

 

A3. “Vak’anüvis Halil Nuri Bey, Nuri Tarihi”, (Yayına Haz. Seydi Vakkas TOPRAK), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2015, XİV, 938 s., tıpkı basım, İSBN: 978-975-16-3142-8.”, Belleten, Sa. 292, Ankara 2017, s. 1031-1036.

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. “1909 Adana Olayları Sonrasında Cemal Paşa’nın Tutumu ve Yaraları Sarma Çabaları”, Uluslararası Adana Olayları Sempozyumu, 25–29 Haziran 2009, Türk Tarih Kurumu, Ankara. Editör: Kemal Çiçek, TTK Basımevi, Ankara 2011, s. 267-281.

B2. “Sevkiyata Tabi Tutulan Rum ve Ermenilerin Gayrimenkullerine El koyma İddiaları”, XVI. Türk Tarih Kongresi, 20–24 Eylül 2010, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 2015, C.V, s., 97-120.

B3. “II. Abdülhamid Dönemi Trablusgarp’ta Hamidiye Alaylarının Teşkili”, Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu (20-21 Şubat 2014 Selanik), TTK Yay., Ankara 2014, C. I, s. 53-78.

B4.“Trablusgarp’ta Kuloğullarının Lağvı Meselesi”, XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014.

B5. “Birinci Dünya Savaşı’nda Suriye’nin Temel Sorunları” (A. Uzunaslan ile), Uluslararası Suriye: Politik Süreç ve İnsani Krizler (1914-2016) Sempozyumu, TTK Ankara 4 Kasım 2016.

B6. “İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Merkeziyetçi Siyaseti Ekseninde Cemal Paşa’nın Suriye Politikası”, Uluslararası Suriye: Politik Süreç ve İnsani Krizler (1914-2016) Sempozyumu, TTK Ankara 4 Kasım 2016.

B7. “İttihat ve Terakki içinde Bir Romanyalı: Besarya Efendi ve Türk-Romanya İlişkililerine Katkısı”, ATAM-Ovidius Üniversitesi, Köstence/Romanya, (04-06 Ekim 2017). Türkiye-Romanya İlişkileri: Geçmiş ve Günümüz, ATAM Yay. Ankara 2019, s. 1269-1314.

B8. “Tanzimat'tan Kûtü’l-Amâre Zaferine Osmanli Devleti'nin Bağdat Politikasi”, 100. Yılında Uluslararası Bağdat ve Kûtü’l-Amâre Sempozyumu, 20-22 Aralık 2017, Türk Tarih Kurumu- Fatih Üniversitesi Üsküdar/İstanbul.

B9. “Birinci Dünya Savaşı’nda Kanal Seferleri ve Cemal Paşa’nın Mısır Fatihliği İddiaları” I. Dünya Savaşı’nın Hukuki ve Tarihi Yönleri Sempozyumu (Alman-Fransız Penceresi), 06-09 Aralık 2017, (İstanbul Üniversitesi-Türk Tarih Kurumu) Beyazıt/İstanbul.

B10. Mütareke Dönemi’nde İttihatçılık”, Mondros Mütarekesi’nin 100. Yılı: I. Dünya Savaşı’nın Sonu Mütarekeler ve Barış Antlaşmaları, (24-26 Ekim 2018 K. Maraş), ATAM Yay., Ankara 2019, C. II, s. 1033-1056.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Yazılan Ulusal-Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler:

C1.Cemal Paşa (Askeri ve Siyasi Hayatı), Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 2008. (ISBN Numarası:978-975-16-2077-4)

C2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Anı Yayıncılık, Ankara 2011. (ISBN Numarası:978-9944-474-98-6)

C3. Türk İnkılap Tarihi, Fakülte Kitabevi Isparta 2014. (İSBN Numarası: 978-605-4324-49-1).

C4. Suriye, Filistin ve Batı Arabistan Eski Eserleri, (Yayına Haz. Nevzat Artuç), Anı Yayıncılık Ankara 2012. (ISBN Numarası:978-605-5213-12-1).

C5. İttihat ve Terakki’nin İttihad-ı İslam Siyaseti Çerçevesinde İttihatçı-Senusi İlişkileri, Bilge Kültür Sanat, İstanbul 2013 (ISBN Numarası: 978-605-5261-93-1.

C6. “1915 Ermeni Soykırım İddialarının Çürütülmesi Açısından Cemal Paşa Neden Önemlidir?”, 1915’e Hapsedilen Tarih: Ermeni Meselesi, (Editör: Feridun ATA), Kombassan Holding Yay., Konya 2016, s. 167-184.

C7. “Cemal Paşa Üzerine Bir Değerlendirme”, Bayrak Kalpak, Revolver İttihat ve Terakki Cemiyeti, Editör: Hakan Boz, İhtimal Dergisi Yay., Ankara 2016, s. 75-94.

C8. Es-Seyyid Muhammed Habib El-Ubeydi, Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale: Payitahtta Nutuklarım, (Yayına Haz. Nevzat ARTUÇ), Kronik Yay., İstanbul 2018. ISBN:978-975-2430-51-8.

C9. “İttihatçıların İttihad-ı İslam Siyaseti”, Vatan, Namus, İttihad, (Editör:Hakan BOZ), Historia Kitap, İstanbul 2018, s. 155-192.

C10. Cemal Paşa Askeri ve Siyasi Hayatı (Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş İkinci Baskı), TTK Yay., Ankara 2019. ISBN: 978-975-16-2077-4.

C11. Sıradışı Bir İttihatçı: Besarya Efendi’nin Hayatı ve II. Meşrutiyet Dönemi Hatıraları, (Yayına Haz. Nevzat ARTUÇ), (Çev. Esin Alkan Yılmaz), Timaş Yay., İstanbul 2019. ISBN: 978-605-08-2985-3.

C12. “Şerif Hüseyin isyanı Karşısında Cemal ve Fahreddin Paşaların Tutumu”, Dr. Kemal Daşçıoğlu’na Vefa Kitabı, (Editörler: Mithat AYDIN-Süleyman İNAN), Pegem Yay., Ankara 2020, s. 321-340.

C13. Trablusgarp ve Bingazi’de Hamidiye Alayları (Baskı Aşamasındadır).

C14. II. Meşrutiyet Dönemi Üzerine Araştırma ve İncelemeler (Baskı Aşamasındadır).

 1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. “1885 Filibe İsyanı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunun 700. Yılı Özel Sayısı), Sa. 4, Yıl 1999, s. 265–278. 

D2. “Bir Darbenin Gerçek Öyküsü: 1913 Bâb-ı Âli Baskını”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sa. 10, Yıl: 2004, s. 61–78.

D3.“Bir Siyasal Cinayet Örneği: Mahmut Şevket Paşa Suikastı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sa.12, Yıl: 2005, s. 73–102.

D4. “Cemal Paşa Suikastı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sa.13, Yıl: 2005, s. 189–210.

D5. “Yıldırım Ordular Meselesi: Enver, Cemal ve Mustafa Kemal Paşaların Tutumu”, (Kansu Ekici ile), Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Atatürk’ün 125. Doğum Yılı Anısına, Sa.14, Yıl: 2006, s. 145–160.

D6. “1915 Ermeni Olaylarına Farklı Bir Bakış”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.7, Sa.1, Yıl:2008, s. 54–65.

D7. “II. Meşrutiyet’in İlanı”, Doğubatı, (II. Meşrutiyet’in 100. Yılı Özel Sayısı), C. I, Sa. 45, Yıl:2008, s. 65–82.

D8. “Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Denizaltı Gücünü Artırma ve Denizaltı Subay - Er Yetiştirme Çabaları”, Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi, C. XXIII, Sa. 2, Yıl: 2008, s. 57–74.

D9. “II. Meşrutiyet Dönemi Demokratikleşme Çabaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Prof. Dr. Bayram Kodaman’a Armağan Özel Sayısı, Yıl: 2010, s.261–266.

D10. “Cemal Paşa’nın 1915 İstanbul ve Beyrut Konuşmaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Isparta 2013, s. 427-454.

D11. “1915 Sevk ve İskân Kanunu ve Cemal Paşa”, Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı, (Editör: Hasan Celal Güzel), Sa. 63, Eylül-Aralık 2014, s. 2817-2830.

D12. “İttihat ve Terakki’nin Ortadoğu ve Uzakdoğu’daki Panislamizm Politikalarına İlişkin Şekip Arslan’ın Yayınlanmamış Mektupları”, (Abdurrahman Uzunaslan ile) Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (2004), s. 39–52.

D14. 1- “Machiavelle ve Defterdar Sarı Mehmet Paşa’da Siyaset Anlayışı”, Alsancak, Sa. 7, Isparta 1998, s. 17–18.

D15.“Bilimde İntihal Meselesi”, http://www.yamanhaber.com/author_article_detail.php?article_id=373, 2009.

D16. “Ermeni Problematikine Farklı Yaklaşımlar”, http:// www. haberakademi.com, 30 Haziran 2006. (Abdurrahman Uzunaslan ile).

D17. “Sevkiyata Tabi Tutulan Rum ve Ermenilerin Gayrimenkullerine El koyma İddiaları”, XVI. Türk Tarih Kongresi, 20–24 Eylül 2010, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 2015, C.V, s., 97-120. (Ulusal)

D18. “Cemal Paşa’nın Birinci Balkan Savaşları ile İlgili Önemli Tespitleri”, Yeni Türkiye Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı, (Editör: Hasan Celal Güzel), Haziran 2015, Sa. 68, s. 3474-3481. (Ulusal)

D19. “Birinci Kanal Seferi”, Yeni Türkiye Ortadoğu Özel Sayısı, (Editör: Hasan Celal Güzel), C.II, Haziran 2016, Sa. 83, s. 645-653. (Ulusal)

D20. “İkinci Kanal Seferi”, Yeni Türkiye Ortadoğu Özel Sayısı, (Editör: Hasan Celal Güzel), C.II, Haziran 2016, Sa. 83, s.654-663. (Ulusal)

D21. “Birinci Dünya Savaşı Sırasında Ortadoğu’da İmar-İskân ve Kültürel Faaliyetler”, Yeni Türkiye Ortadoğu Özel Sayısı, (Editör: Hasan Celal Güzel), C.II, Haziran 2016, Sa. 83, s.683-688. (Ulusal).

D22. “Birinci Dünya Savaşı’ndan Misak-ı Milli’ye Suriye”, Yeni Türkiye, Sa. 93, Yıl: 23, Ocak-Şubat 2017, s. 1061-1072.

D23. Trablusgarp'ta Hamidiye Alayları'nın Kuruluşu", Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu Selanik 2014, TTK Basımevi, C.I, s. 79-94.

D24. “Trablusgarp’ta Kuloğulları Teşkilatı’nın Lağvedilmesi”, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs 2017, Sayı: 40, s. 51-65.

D25. “Cemal Paşa’nın Suriye Valiliği 1914-1917” Başlıklı Doktora Tezi Üzerine Mühim Bir Değerlendirme”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Sayı 67, (2018/1), İstanbul 2018, s. 177-192.

D26. “Tanzimat Dönemi’nde Bağdat”, Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, Yıl: 5, Sayı: 32, Aralık 2018, s. 154-162. ISSN: 2149-0821.

D27.İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Merkeziyetçi Siyaseti Ekseninde Cemal Paşa ve Suriye”, Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, Yıl: 5, Sayı: 32, Aralık 2018, s. 133-153. ISSN: 2149-0821.

D28. “Millî Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa’nın Enver Paşa Hakkındaki Düşünceleri ve İstihbarat Çalışmaları”, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sa. 47, Ağustos 2019, s.125-138.

D29. “II. Meşrutiyet Dönemi’nde Bağdat Vilayet İdaresinde Yaşanan Değişim ve Gelişmeler”, Tarih ve Gelecek Dergisi, Aralık 2020, C. 6, Sa.4, s. 1451-1463.

D.30. “II. Meşrutiyet ve Mütareke Dönemlerinde İstanbul Muhafızlığı”, Sosyal Bilimler Dergisi/The Journal of Social Sciences, Yıl:7, Sa. 49, Aralık 2020, s. 166-188, ISSN:2149-0821.

D.31. “Cemal Paşa” mad. Atatürk Ansiklopedisi, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Yay., 2020, İSBN: 978-975-17-4677-1, www. Aturkansiklopedisi.gov.tr (29.10.2020) Açık erişim on line, s. 684-687.

D32. “Mustafa Kemal Paşa’nın Cemal Paşa Ailesine Sahip Çıkması”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sa. 51, Aralık 2020, s. 47-60.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIFLAR

A- Atıf Yapılan Eser: Cemal Paşa (Askeri ve Siyasi Hayatı), Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 2008.

1-Kemal Çiçek, Ermenilerin Zorunlu Göçü (1915-1917), Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 2005, s. 262 (595 nolu dipnot).

2-Hikmet Özdemir, Üç Jön Türk’ün Ölümü (Talat, Cemal, Enver), Remzi Kitabevi, İstanbul 2007, s. 179- 222 (88, 95, 100, 101, 102, 111, 114, 119, 120, 142, 143, 144, 145, 146, 169 numaralı dipnotlar). Mahkeme ve YÖK tarafından eserimizden intihal yaptığı kesinleşmiş olup gereken cezayı almıştır.

3- Taha Akyol, Ortak Acı 1915 (Türkler ve Ermeniler), Doğan Kitap, İstanbul 2009, s. 109 (22 nolu dipnot).

4- Taha Akyol, Ortak Acı 1915 (Türkler ve Ermeniler), (CNN Türk ve Kanal D ‘de 2009 Mart ayında yayınlanan belgesel).

5- A. Latif DİNÇASLAN, Zeytun ve Çevresinde Ermeni İsyanları (1895–1921), Ukde Yay. K. Maraş 2008.

6- Mustafa Çolak, “Kühlman, Rubarth ve Lersner’e Göre Talat Paşa”, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (Prof. Dr. Bayram Kodaman’a Veda Özel Sayısı), Isparta 2010, s. 234–244, (1 Nolu dipnot).

7- Salih Tunç, “I. Dünya Savaşı Yaklaşırken Osmanlı-Fransız İlişkilerinde Yakınlaşma Girişimleri: Fransa-Türkiye Dostluk Cemiyeti ve Cemal Paşa’nın Paris Seyahati”, Ankara Üniversitesi OTAM, Sa. 25/Bahar 2009, Ankara 2011, s. 183–207, s. 194’te 27 nolu dipnot ve s.199’ta 42 nolu dipnot.

8- Umut C. Karadoğan, “Birinci Dünya Savaşı’na Girerken Donanmada Yapılan Islah Çalışmaları ve Yabancı Uzmanlar”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sa. 72, C. XXIV, Kasım 2008, 3, 76, 77 ve 78 numaralı dipnotlar.

9- Orhan Doğan, “Zeytun (Süleymanlı) Ermenileri Tarafından Şehit Edilen Osmanlı Askerleri”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011 10 (1), s. 522, 41 nolu dipnot.

10- Mustafa Selçuk, “Falih Rıfı Atay’ın Biyografisine Katkı”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi”, C. XLIV, Sa. 2011-1, İstanbul 2012, s. 202’de 29 nolu dipnot.

11- Ayşe Hür, “Halide Edip’in Suriye Hatıraları”, Batı Ermenistan ve Batı Ermenileri Sorunları Araştırma Merkezi”, Agos, Sa. 802;  http://akunq.net/tr/?p=8453, 27 Eylül 2011.

12- ________, “Cemal Paşa ve Arap Milliyetçilği”, Taraf, 14 Ağustos 2011.

13- _________, “Cemal Paşa’yı Kim Öldürdü?”, Taraf, 18 Ocak 2009.

14- _________, “Halide Edip ve Ermeni Yetimleri”, Taraf, 15 Ocak 2012.

15- İlker Altuncu, Türk Basınında Cemal Paşa Suikastı ve Yansımaları, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2010, S.1’de 3nolu dipnot, S.2’de 6, 8, 10 nolu dipnotlar, S. 3’de 13, 10 nolu dipnotlar, S.4’de 15, 17 nolu dipnotlar, S. 5’te 19 nolu dipnot, S. 6’da 23 nolu dipnot, S. 7’de 25 nolu dipnot, S. 8’de 28 nolu dipnot, S. 9’da 35 nolu dipnot, S. 10’da 37 nolu dipnot, S. 11’de 39 nolu dipnot, S. 12’de 4o nolu dipnot ve S. 40’da 62 nolu dipnot.

16-Güçlü, Yücel “The Fall of the Ottomans: The Great War in theMiddle East 1914–1920” Journal of Muslim Minority Affairs, 35:4, 580-588, DOI:10.1080/13602004.2015.1112119, Published online: 16 Dec 2015. (6 nolu dipnot).

17- Toprak, Seydi Vakkas  “Müşir Mehmed Zeki Paşa’nın Bağdat Valiliği”  The Journal of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science, Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2860, Number: 34 , p. 417-426, Spring II 2015 (17 nolu dipnot).

18- Gürpınar, Doğan “What is in a Name? The Rise of Turkish Personal Male Names in Turkey (1908–38)”, Middle Eastern Studies, (2012), 48:5, 689-706, DOI:10.1080/00263206.2012.).

19- Akçam, Taner, The Young Turks' Crime against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in the Ottoman Empire, Princteon Üniversty Press, Princeton and Oxford 2012, sayfa 157’de, 2 nolu dipnot.

20-Kemal Çiçek, L’exode Force Des Armeniens 1915-1917, TTK Yay., Ankara 2015.

21- GÜÇLÜ,Yücel. Historical Archives and the Historians' Commission to Investigate the Armenian events of 1915, Üniversity Press of America and London United Kingtom 2015, s. 101’de 2 nolu dipnot. (İSBN 978 0 7618 6566-7)

22-Hasan Kayalı, “Cemal Paşa”, İnternational Encylopedia Of The First World War”, 04 December 2015, Kayalı, Hasan: Cemal Paşa, Ahmed, in: 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War, ed. by Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer, and Bill Nasson, issued by Freie Universität Berlin, Berlin 2015-05-12. DOI:http://dx.doi.org/10.15463/ie1418.10639.

23- ÇİÇEK, M. Talha. Cemal Pasha’s Governorate in Syria 1914-1917 (Cemal Paşa’nın Suriye Valiliği 1914-1917), Sabancı Üniversitesi, Ağustos 2012.  (Fazla sayıda atıf var).

24- ________________, War and state Formation in Syria. Cemal Pasha’s Governorate during first World War1914-1917, Routledge group Newyork 2014 (sayılmayacak derecede cok fazla atıf var).

25-NİZAMOĞLU, Yüksel. “1917 Yılında Hicaz Cephesi: Arap İsyanının Yayılması ve Medine’nin Tahliyesi Proğramı”, http://www.geliboluyuanlamak.com/640_1917-yilinda-hicaz-cephesi-arap-isyaninin-yayilmasi-ve-medine-nin-tahliyesi-programi-yuksel-nizamoglu.html

26-HERZOG, Christoph. Osmaniche Herschaft und Modernisierung im Irak Die Proving Bagdad 1817-1917, Universty of Bamberg Press Nürnberg and Washington 2012. S.188-190 ve 743, 746, 749, 751, 752, 753 nolu dipnotlar.

27-AKCAN, Erol. İttihat ve Terakki Fırkası’nın Paramiliter Gençlik Kuruluşları, TTK Yay., Ankara 2015.

28- TUNA, Ozan. “Amiral Souchon’un Donanma Komutanı Olması ve Rus Limanlarının Bombalanması (29 Ekim 1914)”, OTAM, Sa. 36, Güz, 2014, s. 201-227. S. 206’da 44 nolu dipnot.

29-OKUKLU, Mustafa. Fahrettin Altay, (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış yüksek Lisans Tezi), İzmir 2009.

30-ŞİRİN, Funda Selçuk, İmparatorluktan Cumhuriyete Bir Aydın: Falih Rıfkı ATAY, Tarihçi Kitapevi, Ankara 2014.

31-KONUKÇU, Enver. Erzurum Kars Kapı Şehitliğindeki İki Mezar Hafız Hakkı ve Cemal Paşalar, Erzurum 2010, s. 605-609, 659.

32- MALHUT, Mustafa. Meclis-i Mebusan’da İmtiyazlar Sorunu ve Tartışmalar 1908-1914”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2009, s. 89, 110,111 ve 112 nolu dipnotlar.

33- UCA, Alaattin, “Ürgüplü Şeyhülislam Mustafa Hayri”, 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, 16-19 Kasım 2011, s. 146.

34- GÜNAY, Nejla, “1909 Adana Olaylarının Adana Çevresindeki Yansımaları ve Yargılamalar”, 1909 Adana Olayları/Makaleler, Editör: Kemal Çiçek, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2011.

35-Mehmet Bilgin, Teşkilat-ı Mahsusa’nın Kafkasya Misyonu, İstanbul 2017.

36-Zeki Salih Zengin, “II. Meşrutiyet Dönemi’nde Kudüs ve Medine’de İki Eğitim Kurumu: Medrese-i Külliye ve Selahaddin Eyyubi Külliye-i İslamiyesi”, Belleten, C. LXXXI, Sa. 291, Ağustos 2017, (s. 598, 31 nolu dipnot)

37-Ozan Tuna-Nazlı Murzioğlu, “Birinci Dünya Savaşı’na Hazırlık Çerçevesinde Türk Donanmasının 1914 yılı Harp Manevraları”, Studies of the Ottoman Doman, C. 7, Sa. 13, Ağustos 2017, (30 nolu dipnot).

38- İsmail Cingöz, “Kerkük’te Türk Kimliği Yok Sayılamaz”, http://eurasiadiary.com/tr/news/specialist-view/124960-ismail-cingoz-kerkukte-turk-kimligi-yok-sayilamaz.

39- Seydi Vakkas Toprak,“Cemal Paşa’nın Emriyle Aliye Sıkıyönetim Mahkemesince İdam Edilen Arap İleri Gelenlerinin Arap Ayrılıkçı Hareketlerine Etkisi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 2, Sayfa: 297-310, ELAZIĞ-2017.

40- ______________, “Kanun-i Esasi Gazetesi’nde İttihad-ı İslam Teması”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 2018, 34(1) :97:109-138

41- Yiğit Akın, When The War Came Home. The Ottomans’ Great War and the Devastation of an Empire, Stanford Üniversity Press, California 2018. s. 201, 245’de 75 nolu dipnot.

42- Yücel Güçlü, The Armenian Events of Adana in 1909. Cemal Paşa and Beyond, Rowman-Littlefield Publishing Group, İnc, London 2018, s. 415 ve 418.

43-Hans Lukas Keiser, Talat Pasha (Father of Modern Turkey and Archtect of Genocide), Princeton University Press, Princeton, New Jersey 2018. 76, 88 ve 135 nolu dipnotlar.

44-Mesut UYAR, “The Ottoman empire And The War with Romania”, Die Unbekannte Front: Der Erste Weltkrieg in Rumanien, (Editör: Gundula Gahleni deniza Petrova, Oliver Stein), Campus Verlas, Frankfurt am Main 2018, s. 183 ve 184’te 13 ve 14 nolu dipnotlar.

45-Nurten Çetin, “Biyografi Türünün Tarihi Gelişimi ve Biyografik Çalışmalar Üzerine Bazı Düşünceler”, Tarih Yazımı Üzerine-II, editör İsmail Çelik, Berikan yayınevi Ankara 2018, s. 319, 24 nolu dipnot ve s.  321 de 31 nolu dipnot.

46-Süleyman Beyoğlu, Medine Müdaafası ve Fahreddin Paşa, Yeditepe Yay., İstanbul 2018, s. 189’da 90 nolu dipnot.

47-Enes DEMİR, Birinci Dünya Savaşı’nda Kanal/Sina ve Filistin/Suriye Cephesi Şehit Olan Türk Askerleri, Hiperlink Yay., İstanbul 2018, 18, 22 ve 26 nolu dipnotlar

48-Osman Karlangıç, “Adana’da Devlet Otoritesinin zaafa Uğraması ve Türk-Ermeni Münasebetleri(1908-1909 ”, History Studies, Volume 10, İssue 6, p. 93-116, September 2018, 97. Sayfada 24 nolu dipnot.

49-Mesut Çapa, “Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin (Kanal)Cephesi’nde Kızılay (Hilal-i Ahmer) Cemiyeti’nin çalışmaları”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C.8, Sa. 16, Temmuz 2018, s. 57-73. (s. 2, 4 ve 6 nolu dipnotlar.)

50-Kemal Saylan-Yıldırım Okatan, “Cemal Paşa’nın Ölümünün Tiflis Basınına Yansımaları”, II. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Üsküp-Makedonya, 20-22 Nisan 2018, Ankara 2018, s. 443-448, 2 ve 3 nolu dipnotlar.

51- Hadiye Yılmaz Odabaşı, “Avrupa Emperyalizmi ve Suriye Direnişi (1919-1922): Türk Millî Mücadelesiyle Ortaklıklar ve Ayrılıklar”, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Kasım 2018, S:7, 173-209 (s. 182 21 nolu dipnot)

52- Taner Akçam, Ermenilerin Zorla Müslümanlaştırılması, İletişim Yay., İstanbul 2017, 2018 (331 nolu dipnot.)

53-Tolga Akbaba, Türkiye Cumhuriyeti’nin Afganistan’a Eğitim Alanındaki Katkıları (1932-1938), Hiper Yay., İstanbul 2018. S. 76’da 180 nolu dipnot.

54. Ali Kaşıyoğun, “Birinci Dünya Savaşi’nda Ermeniler Ve Ermenilere Yönelik Uygulamalar: Adiyaman Örneği”Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi, İssue:3, Year:2019,

55- Enes DEMİR, Harp Raporlarına Göre Osmanlı Ordusu Suriye ve Filistin’den Nasıl Geri Çekildi?Hiperlink Eğitim İletişim Yay., İstanbul 2019, 7, 21 ve 41 nolu dipnotlar.

56- Ahmet Ali Gazel, “Almanya ile İttifak Antlaşması Yapması İçin Said Halim Paşa’ya Verilen Yetki Belgesinin Tarihi Meselesi”, PESA İNTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL STUDİES-PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, Cilt. 5, Sa. 2, Temmuz 2019, İSSN:2528-9950, (s. 170-183), s. 180 de 70 nolu dipnot

57-Selim SOMUNCU, Sesini Arayan Şair Faruk Nafiz Çamlıbel (Hayatı-Sanatı-Şiirinin Kaynakları), Kriter Yay., İstanbul 2019, s. 138 de 3 nolu dipnot.

58-Esra İNAL, Enver Paşanın Birinci Dünya Savaşındaki Cephe Ziyaretleri, (Necmettin Erbakan ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüs Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya 2019, 198 nolu dipnot.

59-Tolga AKBABA, Türkiye Cumhuriyeti’nin Afganistan’a Eğitim Alanındaki Katkıları (1932-19380), Hiper Yayın, İstanbul 2018.

60-Aydın EFE, “Abidin Binkaya’nın Birinci Dünya Savaşı’na Dair Hatıratı”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 7, Sa. 2, Kasım 2016, s. 120-138.

61-Umut KARADOĞAN, “Birinci Dünya Savaşı’na Girerken Donanmada Yapılan Islah Çalışmaları ve Yabancı Uzmanlar”, ATAM, 

62-Olivier BOUGUET, Les Cemal et Les Enver, Vingtième Siècle. Revue d'histoire », page 93-108, Paris 2016. (5 ve 6 nolu dipnotlar).

63- Figen ATABAY, “Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin-Suriye Cephesi’ne İlişkin Belgeler Işığında Genel Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 66, Bahar 2020, s.63-90. (10 ve 16 nolu dipnotlar)

64- Tuna Ozan-N. Murzioğlu, “Birinci Dünya Savaşı’na Hazırlık Çerçevesinde Türk Donanmasının 1914 Yılı Harp Manevraları”, Studies of Ottoman Domain, 2017.

65- Alexandre TOUMARKİNE,   Writing the Great War: The Historiography of  World War I, Newyork 2021.

66- Yücel GÜÇLÜ, “NEVZAT ARTUÇ, Cemal Paşa Askeri ve Siyasi Hayatı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, (Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı), Ankara 2019, LXXII + 539 s. ISBN:978-975- 16-2077-4”, Belleten, Sa. 300, Ağustos 2020, s. 825-828. (Kitap Tanıtma).

67- Mesut UYAR, Ottoman Army and First World War, Routledge Yay., New York 2021.

68- Mete Yarar-Ceyhun Bozkurt, Mesih Tanrıyı Kıyamete Zorlamak, Destek Yay., İstanbul

2020.

 

69-Abdülhaluk Bakır-Süleyman Pekin, “Suriye’nin Kuzeyindeki Türkmen Yerleşmelerinin Tarihî Altyapısı Üzerine Bir Değerlendirme”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi,C. 124, Sa. 245, Mart-Nisan 2020, s. 241-278 (95 ve 96 nolu dipnotlar).

70- Alaattin UCA, “XX. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devlet Adamları Sait Halim Paşa-Talat Paşa-Cemal Paşa ve Bahattin Şakir ile Cemal Azmi Beyler Ermeniler Tarafından Niçin Şehit Edildiler?”, I. Uluslararası 20. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu 16-18 Ekim 2019, 153 nolu dipnot

71- Talha ÇİÇEK, Cemal Paşa Suriye’de, Kronik Yay, İstanbul 2020.

72-Mehmed Mazlum Çelik, “Kapanmamış Bir Cinayet Dosyası: Cemal Paşa”, İndependent Türkçe, 21 Temmuz 2020.

73-Cemal Sezer, Ermenilerin Sevk ve İskanı Hakkında Yapılan Uygulama ve Yardımlar, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya 2011, 313 nolu dipnot.

74- Eyal Berelovich & Ruth Kark, “The Missing Element in Palestine: İnfrastructure and Logistics During the First World War” First World War Studies, 2017, VOL. 8, NOS. 2–3, 153–172 https://doi.org/10.1080/19475020.2017.1385409, Routledge Taylor and Francis Group, Published on line September 2017, 43 nolu dipnot.

75-Bayram Nazır-Yıldırım Okatan, “Suikastı Gerçekleştirenlerin Anlatımıyla Nemesis Operasyonu Kapsamında Cemal Paşa’nın Öldürülmesi”, Türkiye Günlüğü, Sa. 141, Kış 2020, s. 77-87.

76-Kaan Arslan, “Savaşa Enver Paşa Yüzünden mi Girdik?”, www.inciraltıtarihcemiyeti.com, 1 Haziran 2020.

77-Merve Vural, “Cemal Paşa”, www.30eksi.com, 9 Nisan 2020.

78-Atilla Can Akarcalı, “Cemal Paşa”, www. Çanakkaleharbi.com, 15 Ocak 2020.

79-Samira Habibbaylı, “Tarihten Günümüze Borçalı Bölgesine Ermeni İddiaları ve Bölgenin Türk (Azerbaycanlı) Ahalisi”, Ermeni Araştırmaları, Sa. 67, yıl:2020, s. 115-135.

80- Bülent Yaşar, “Bağımsız Afganistan’ın Modernleşmesi Hususunda Türkiye’den Afganistan’a Gönderilen Uzmanlar”, Birey ve Toplum Dergisi, Yıl:10, sa.2, 2020 Aralık, s. 51-86.

81-İlker Kiremit, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Sancağı: Lazkiye, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2019.

82-Esra İnal, Enver Paşa’nın Birinci Dünya Savaşı’nda Cephe Ziyaretleri, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2019.

83-Demet Cansız, II. Meşrutiyet Dönemi’nden Birinci Dünya Savaşı’na Kürt-Ermeni İlişkileri, Marmara üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2019.

84-Çağdaş Yüksel, Birinci Dünya Savaşı Yıllarında teşkilat-ı Mahsusa, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli 2019.

85- Süleyman Yelocağı, 1908-1934 Osmanlı-Türk Romanında İdeolojik Değişim, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi İstanbul 2019.

86- Çağdaş Yüksel, Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Teşkilat-ı Mahsusa, Gece Kitaplığı Yay., Ankara 2020.

87-Elif Fatma Bahadır, Bir Şehir Kurma Teşebbüsü:Birüssebi Kazası (1900-1917), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2018.

88-Meltem Kol, Birinci Dünya Savaşında Piskolojik Bir Operasyon Olarak Cihad İlanı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2017.

89-İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Irak Coğrafyasındaki faaliyetleri, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale 2018.

90- Yunus emre Tansü vd., kazım Karabekir’in Diplomat kişiliği, SSS Journals, 2018.

91-Said Tekeboğan, İbni Reşid Ailesi ve Şammar Emirliği, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2016.

92-Sait Sayar, “Oluşum Bağlamı Penceresinden Kul Yanmasın”, Türklük Bilimi Araştırmaları, 2019.

93- Esra İnal, Enver Paşa’nın Birinci Dünya Savaşı’ndaki Cephe Ziyaretleri, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyla Bilimler Enstitüsü, Konya 2019.

94-İlker AYDIN, 1918-1930 Yılları Arasında Musul’un Siyasi ve Sosyal Durumu, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars 2019.

95-Dilek Khalil, Suriye Baas partisinin İktidar Mücadelesinde Arap milliyetçiliğinin Rolü, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2019.

96-Meryem Orakçı, Karamanlıca Kaynaklarda Türkçe Konuşan Ortadokslar ve Türk-Yunan İlişkileri (1897-1930), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2018.

97-Bülent Akkuş, Lübnanlı Olmak ile Ermeni KalmakArasında :Kimlik İnşaası Sürecinde Lübnan Ermenileri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2018.

98- Fırat Ender KOÇYİĞİT, Stefan Zweig ve Şevket Süreyya Aydemirin Politik Biyografilerinin Mukayeseli İncelemesi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 2018.

99-Güngör Göçer, … Ziya Şakir, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2017.

100- Zeynel Abidin Polat, İnönü Devrinde Kazım Karabekir’in Faaliyetleri, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep 2017.

101-Bülent Cırık, İkinci Meşrutiyet Döneminde Bitlis Sancağı, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya 2015.

102-Mehmet Bilgin, Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nin Sol Kanat Muharebeleri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2015.

103-Ozan TUNA, Amiral Souchon’un Donanma Komutanı Olması ve Rus Limanlarının Bombalanması OTAM, 2014.

104-Ozan TUNA, Birinci Dünya savaşı Öncesinde Türk Harp Filosunun Durumu, 19 mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 2014.

105-Erol AKCAN, İttihat ve Terakki Fırkasının Paramiliter Kuruluşları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2013.

B- Atıf Yapılan Eser: Osmanlı Devleti’nde Bulgar İsyanları ve Bulgar Meselesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 1998.

1-İsmail Yıldız, Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Bulgaristan’daki Bağımsızlık Faaliyetleri (1878–1908), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2008, s. 36’da 110, s.37’de 113–115, s. 38’de 117, s. 39’da 129–130, s. 60’da 221, s.67’de 243–244, s. 70’de 249, 250 ve 251, s. 72’de 256, s. 81’de 284, s. 84’de 291–294, s. 85’de 296, s. 90’da 315 ve 316 numaralı dipnotlar.

C- Atıf Yapılan Eser: İttihatçı-Senûsî ilişkileri (1908-1918), Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2013.

1-Toprak, Seydi Vakkas, “Fizan’da Sürgün Bir İttihatçı: Cami Bey”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,  ISSN: 1308–9196, Yıl: 8, Sayı: 20 Ağustos 2015 Yayın Geliş Tarihi:15.06.2015 Yayına Kabul Tarihi:24.07.2015 DOI Numarası: http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.73683, s. 686 daki dipnot.

2-BOZ, Erdal. “Bediüzzaman Said Nursi’nin İttihad-ı İslam Düşüncesi”, Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Mardin 2015, s. 110’da 18 nolu dipnot.

3-Mustafa Çabuk, “Cihan Harbinde Sudan’daki Osmanlı Faaliyetleri ve Şeyhülislam’ın Cihat Mektubu”, Türkiyat Mecmuası, C.27/1, 2017, s. 101-120. (107. Sayfa, 21 nolu dipnot ).

4-Seydi Vakkas TOPRAK, “Kanun-i Esasi Gazetesi’nde İttihad-ı İslam Teması”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 2018, 34(1):97:109-138. Sayfa 116 da 20 nolu dipnot.

5-Nagehan ELEMANA, “Millî Mücadele’nin Dini Önderlerinden Şeyh Ahmed Senusi’nin Tarsus ve Mersin’de İkametleri ve Türkiye’den Ayrılışı”, Universal Journal of History Studies (UJHIS), Vol. I, İssue 1, 2018, pp 22-43, s. 42 de 76 nolu dipnot.

6-Ömer Aslan, Emir Şekip Arslan’ın İslamcı Kişiliği Işığında İttihat ve Terakki’nin İslamcı Siyaseti”, Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, C.1, Sa.2, Temmuz 2019, s. 249-268, 38, 41, 44, 53 ve 78 nolu dipnotlar.

7-Mustafa Çabuk, “Senusilik ve İşgalcilere Karşı Kuzey Afrika’da Osmanlı –Senusi İşbirliği”, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C. 16, Sa. 1, Nisan 2019, (s. 221-256), 221 ve 235. Sayfalar.

8-Metin Menekşe, “Bingazi Mutasarrıflığı Dâhilindeki Cebel-i Ahdar’ın Coğrafi, Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Bölgedeki Bazı Islah Girişimleri”, Tarih İncelemeleri Dergisi, XXXIV / 2, 2019, 629-665.(28 nolu dipnot).

9-Selim Sezer, Osmanlı Suriyesi'nde Islahat Tartışmaları Ve Birinci Dünya Savaşı Öncesinde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Suriye Siyaseti (Galatasaray Üniversitesi Siyaset Anabilim Daliyayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul 2017.

10- Çağdaş Yüksel, Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Teşkilat-ı Mahsusa, Gece Kitaplığı Yay., Ankara 2020.

11-Mehmed Yüksel, Osmanlı Devleti’nin son Dönemlerinde Trablusgarp Vilayeti’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum 2016.

12-Berat Cömert, Senusi Tarikatı ve Osmanlı ilişkileri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir 2018.

13-Salih Emre Özdemir, II. Abdülhamidin İttihad-ı İslam Siyasetinde Tarikatların Rolu: Senusi tarikatı Örneği, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2018.

14-Erdal Boz, Bediüzzamn Said Nursi’nin İttihad-ı İslam Düşüncesi, Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mardin 2015.

D-Atıf Yapılan Eser: Sıra dışı Bir İttihatçı: Besarya Efendi’nin Hayatı ve II. Meşrutiyet Dönemi Hatıraları, (Yayına Haz. Nevzat ARTUÇ), (Çev. Esin Alkan Yılmaz), Timaş Yay., İstanbul 2019. ISBN: 978-605-08-2985-3.

1-Şeyma Peker, “Sıradışı Bir İttihatçı: Besarya Efendi’nin Hayatı ve II. Meşrutiyet Dönemi Hatıraları”, Tarih Kritik Dergisi, (5), 4 History Critique/ Ekim/October 2019, s. 323-325.

2-Hüseyin Güneş, ““Sıradışı Bir İttihatçı: Besarya Efendi’nin Hayatı ve II. Meşrutiyet Dönemi Hatıraları”, Tarih Kritik Dergisi, (6), 3 History Critique/ Temmuz/July 2020, s. 295-299.

3-Merve Hasene Nur, “Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Avrupa, Osmanlı Devleti’nin İttifak Arayışları ve Savaşa Girişi”, The Journal of International Civilization Studies/ Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, Volume V, İssue 1, 2020, s. 60-82.

4-Toplumsal Tarih, Sa. 303, 2019.

D- Atıf Yapılan Makale: “II. Meşrutiyet’in İlanı”, Doğubatı, (II. Meşrutiyet’in 100. Yılı Özel Sayısı), C. I, Sa. 45, Yıl:2008, s. 65–82.

 • Suat OKTAR-Arzu VARLI, “İttihat ve Terakki Dönemi’nin Ulusal Bankası: Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası”, Marmara Üniversitesi, İİBF Dergisi, Yıl:2009, C.XXVII, Sa. II, s. 1–20, (1 Nolu Dipnot).
 • Odile Moreau, “Jön Türkler ve Emperyalizme Karşı Direnen Gizli Örgütler”, Doğubatı, C.II, Ankara 2008, s. 9–21.
 • Soner Tursun, Meşrutiyet’in İlanı Olayı, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne 2013. (39 nolu dipnot).
 • Hüseyin Özdemir, Demokrasi Tarihimizde İttihat ve Terakkili Yıllar, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2016.
 • Mehmet Kayıran – Çağlar SOLMAZ, “Osmanlı Devleti’ni Birinci Dünya Savaşı’na Hazırlayan Süreç: Siyasi ve Askeri Konjonktür İncelemesi (19-20.Yüzyıl)”, Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yakın Tarih Dergisi, Volume:4, İssue:7, 2020, s. 25-53.
 • Esmer Taşdemir, Meşrutiyet Döneminde Erzurum vilayetinde cinayet suçları ve failleri(1912-1917), İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ağrı 2019.
 • Melek Yalvaç, Tanzimat’tan Cumhuriyete Tarihi Kentsel Çevre …:Cağaloğlu semti Örneği, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2019.
 • Murat Morkoç, 1908-1912 Osmanlı Mebusan Meclisinde Balkan mebuslarının Meclis Faaliyetleri, 19 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 2018.
 • 9-Erol Karcı, Osmanlı Hükümetlerinin Sağlık Politikaları (1908-1914), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat 2017.
 • Adem Ali Şahin, Tanzimattan Cumhuriyete Eğitim Sistemi…, Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2015.

11-Hüseyin Özdemir, Babanzade İsmail Hakkının Meşrutiyet Düşüncesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2015.

12-Gonca KIŞ, 1908 Aff-ı Umumisinin İstanbul Asayişine Etkileri, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak 2015.

E- Atıf Yapılan Makale: “Osmanlı Devleti’nin Son Dönem Irak Politikasına Bir Örnek: Nazım Paşa’nın Bağdat Valiliği”, Belleten, C. LXXIV, Sa. 271, Ankara 2010, s. 833–870.

1-CEYLAN, Ebubekir. “Abdurrahman Nureddin Paşa’nın Osmanlı Irak’ına Dair 1880 Tarihli Layıhası Üzerine”, DİVAN Disiplinler arası Çalışma Dergisi, C. 19 Sa. 37 (2014/2), 85-115, 43 nolu dipnot.

2-Toprak, Seydi Vakkas. “Müşir Mehmed Zeki Paşa’nın Bağdat Valiliği”, The Journal of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science, Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2860, Number: 34 , p. 417-426, Spring II 2015 (17 nolu dipnot).

3-Mustafa Giresun, Osmanlı Dönemi’nde Şeyh Abdüsselam Barzani ve İsyanları 1908-1914, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2020.

F- Atıf Yapılan Makale: “Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Denizaltı Gücünü Artırma ve Denizaltı Subay- Er Yetiştirme Çabaları”, Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi, C. XXIII, Sa. 2, Yıl: 2008, s. 57–74.

 • ÇOBAN, Cezmi. “Yazılı Ve Sözlü Kaynakların Anlatımı İle Turgutreisli Bir Deniz Şehidi: Emin Süzen (1931 – 1953)” Kesit Akademi Dergisi, Yıl:1, Sa.2, Aralık 2015, s. 89’da 16 nolu dipnot.

G-Atıf Yapılan Makale: “Bir Siyasal Cinayet Örneği: Mahmut Şevket Paşa Suikastı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sa.12, Yıl: 2005, s. 73–102.

1-BİRBUDAK, Togay Seçkin. “Osmanlı Basınında Mahmud Şevket Paşa Suikasti”, BİLİG, Bahar/2013, s. 69-94. 1 nolu dipnot.

2-Ayfer Özçelik, “Osmanlı’dan Cumhuriyete Bir Sosyal yardım Uygulaması: Hidemat-i Vataniye Tertibinden Bağlanan Maaşlar”, XVII. Türk Tarih Kongresi, C. IV, Ankara 2018, 1579. Sayfada 31 nolu dipnot.

3-Mustafa Çadırcı vd., “Mahmut Şevket Paşa Suikasti ve Suikastin İstanbul basınındaki Yansımaları” Türkish Studies, Yıl. 2019, C. 14, Sa.2, s. 185-199.

H-Atıf Yapılan Eser: Suriye, Filistin ve Batı Arabistan eski Eserleri, (Yayına Haz. Nevzat ARTUÇ), Anı Yay., Ankara 2012.

1-Zeki Salih Zengin, “II. Meşrutiyet Dönemi’nde Kudüs ve Medine’de İki Eğitim Kurumu: Medrese-i Külliye ve Selahaddin Eyyubi Külliye-i İslamiyesi”, Belleten, C. LXXXI, Sa. 291, Ağustos 2017, (s. 598, 32 nolu dipnot).

2-Murat ÖZYILDIRIM, “Suriye, Filistin ve Batı Arabistan Eski Eserleri”, SELEUCA, Sa. 8, 2018, s. 323-326.

I-Atıf Yapılan Makale: “1915 Sevk ve İskân Kanunu ve Cemal Paşa”, Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı, (Editör: Hasan Celal Güzel), Sa. 63, Eylül-Aralık 2014, s. 2817-2830.

1-İhsan Satış, “Kudüs’te Ermeniler”, Filistin Araştırmaları Dergisi, Sa. 1, Yaz 2017, (s. 25, 74 nolu dipnot).

2-İhsan satış, “Kudüs’te Ermeniler ve Ermeni Mahallesi”, Tarih’te Ermeniler ve Ermeni Meselesi, (Editör: Bünyamin Kocaoğlu), İlkadım Belediyesi Kültür Yay., Samsun 2017, s. 270, 69 nolu dipnot.

3-Arslantürk AKYILDIZ, “1915 Yılında Ermenilerin Cephe Hatlarından Uzaklaştırılması”, I. Uluslararası 20. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu 16-18 Ekim 2019, 47 nolu dipnot.

İ-Atıf Yapılan Makale: “Tanzimat Dönemi’nde Bağdat”, Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, Yıl: 5, Sayı: 32, Aralık 2018, s. 154-162. ISSN: 2149-0821.

1-Abdullah Saydam, “1828-1829 Türk-Rus Savaşı ve Bir Bürokratın Doğuşu: Mehmed Vecihi Paşa”, History Studies (İnternational Journal of History), İSSN:1309-4173, Volume: 11, İssue 4, August 2019, Doi Number: 10.9737/hişt.2019.767, (s.1341-1361), s. 1342 de 3 nolu dipnot.

J-Atıf Yapılan Makale: “Cemal Paşa’nın Suriye Valiliği 1914-1917” Başlıklı Doktora Tezi Üzerine Mühim Bir Değerlendirme”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Sayı 67, (2018/1), İstanbul 2018, s. 177-192.

1-Mehmet Ali Türkmenoğlu, “Osmanlı Devleti’ni Kurtarma Planı: Osmanlıcılık”, Journal Of History and Future, Tarih ve Gelecek Dergisi, C. 5, Sa. 2, Ağustos 2019, (s. 408-427), s. 425 de 49 nolu dipnot.

İ- Atıf Yapılan Makale: “1915 Ermeni Olaylarına Farklı Bir Bakış”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.7, Sa.1, Yıl:2008, s. 54–65.

1-Ali Kaşıyoğun, “I.Dünya Savaşı’nda Ermeniler Ve General Antranik’in İfadeleri”, I. Uluslararası 20. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu 16-18 Ekim 2019,  11 nolu dipnot

J- Atıf Yapılan Eser: “İttihatçıların İttihad-ı İslam Siyaseti”, Vatan, Namus, İttihad, (Editör:Hakan BOZ), Historia Kitap, İstanbul 2018, s. 155-192.

1-Gökberk YÜCEL, “İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin İdeolojik Terkibinde Üç Tarz-I Siyaset: Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük”, Akademik Hassasiyetler, 2020.

H- Atıf Yapılan Makale:“İttihat ve Terakki’nin Ortadoğu ve Uzakdoğu’daki Panislamizm Politikalarına İlişkin Şekip Arslan’ın Yayınlanmamış Mektupları”, (Abdurrahman Uzunaslan ile) Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (2004), s. 39–52.

1-Selim Sezer, Osmanlı Suriyesi'nde Islahat Tartışmaları Ve Birinci Dünya Savaşı Öncesinde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Suriye Siyaseti (Galatasaray Üniversitesi Siyaset Anabilim Daliyayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul 2017.

J- Atıf Yapılan Makale 1885 Filibe İsyanı

1-Serap Sınmaz, Rumeli Ahkam defterlerinde Filibeye dair Hükümler, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2013.


Oluşturulma10 Mayıs 2013 15:44
Görüntülenme3051