İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Nevzat ARTUÇ
Doçent Doktor

Birim

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Tarih

İletişim

DOÇ.DR. NEVZAT ARTUÇ 2018

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Nevzat ARTUÇ

Öğrenim Durumu: Doktora (Süleyman Demirel Üniversitesi 2005. Danışman: Prof. Dr. Bayram KODAMAN)

Yrd. Doç.Dr: (Adıyaman Üniversitesi 2008-2017)

Doç.Dr. (Boğaziçi Üniversitesi 2017).

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

İlgi ve Uzmanlık Alanları: İttihat ve Terakki Cemiyeti, II. Meşrutiyet’in İlanı, İttihatçıların İttihad-ı İslâm Siyaseti, Enver-Talat-Cemal Paşalar, Prens Sabahaddin Bey, Nazım Paşa, Mahmud Şevket Paşa, Ermeni Meselesi, II. Abdülhamid ve Hamidiye Alayları, Birinci Dünya Savaşı, II. Meşrutiyet Dönemi’nde Bağdat ve Suriye ve Milli Mücadele.

Projeler

1-“ Osmanlı Devleti’nin Son Dönem Irak Politikasına Bir Örnek: Nazım Paşa’nın Bağdat Valiliği”, Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: AMYOBAP–2008–4, ADIYAMAN 2010. Proje yürütücüsü. 2008-2010.

2-“İttihat ve Terakki’nin Kuzey Afrika Politikası Çerçevesinde İttihatçı-Senusi İlişkisi (1908-1918), 01.07.2013-10.10.2013.

3- “Besarya Efendi Ve İttihat Ve Terakki Dönemi Üzerine Hatıraları”. Meclis-i Ayan üyesi Besarya Efendi’nin Türkiye ve Romanya'daki siyasal yaşamı ve fikirlerini ihtiva eden müstakil bir biyogrfai ve Besarya Efendi’nin, İslam Dünyası’ndan Jön Türklerin Türkiye’si (Din Lumea İslamului, Turcia Junilor Turci) adlı Hatıratının Türkçeye kazandırılması. Osmanlı İmparatorluğu’nun son on yılına damga vuran bir siyasal hareketin içerisinde yer alması, lider kadro ile kurduğu yakın ilişkiler, bulunduğu kritik görevler ve entelektüel kişiliği ile Besarya Efendi araştırılmaya ve incelenmeye değer tarihi bir şahsiyettir. Biyografisi ve Hatıraları bilim adamlarımıza II. Meşrutiyet Dönemine ilişkin farklı bir yaklaşım tarzı kazandıracaktır.

Projemiz, Osmanlı İmparatorluğu'nun son 10 yılına damga vurmuş bir siyasal hareketin içerisinde yer almış, Meclis-i Ayan Üyeliği, Nafia Nazırlığı gibi önemli siyasal görevlerde bulunmuş, aynı zamanda entelektüel birikime sahip Besarya Efendi gözlemlerini gün ışığına çıkartarak yakın tarihimizin aydınlatılmasına yardımcı olacaktır. Projemizin tamamlanmasıyla:

- Besarya Efendi Hakkında ilk defa derli toplu bir biyografi çalışması ortaya çıkartılmış olacak.

-Besarya Efendi'nin Anıları Türkçeye kazandırılmış olacak.

-Türkiye’de ilk olacak bu orijinal çalışmanın tamamlanmasıyla Adıyaman Üniversitesi’nin tanıtımına katkı sağlanacaktır. 

4- “Trablusgarp’ta Hamidiye Alayları”

Çalışmamızın amacı daha önce bir bildiri olarak sunduğumuz “Trablusgarp’ta Hamidiye Alayları” başlıklı çalışmamızı, mevcut literatür taraması, yeni belge, bilgi ve resimler ışığında daha geniş bir çerçevede ele almak ve konu hakkında karanlıkta kalmış bütün noktaları geniş bir şekilde açıklığa kavuşturmaktır. Bu sayede II. Abdülhamid’in emperyalizme karşı Kuzey Afrika’da yürüttüğü ince siyasetin ayrıntılarına ulaşmış olacağız. Çalışmamızda ayrıca Kuloğullarının ortadan kaldırılma sebeplerini, bu karar karşı göstermiş oldukları tepkileri, yabancı devletlerin bu mesele karşısındaki tepkilerini ve konuya ilişkin Osmanlı yetkili makamlarının tespitlerini Osmanlı Arşiv belgelerinden istifadeyle ortaya koymaya çalışmayı amaçlıyoruz.

2014 yılında bir bildiri olarak sunmuş olduğum çalışmamızı, yeni belge ve resimler ışığında daha da geliştirmek eksiklerini tamamlamak ve müstakil bir yayın olarak basılmasını istiyorum.

Tamamlanan çalışmanın öncelikli olarak Adıyaman Üniversitesi yayınları olarak basılmasını istiyoruz. Eğer bu mümkün olmazsa dışarıda kendi imkânlarımızla basılmasını sağlayıp yerli ve yabancı akademik camianın takdirine sunmak istiyoruz.

Projemiz Trablusgarp’ta Hamidiye Alayları’nın 1892’de kuruluşundan 1911 Trablusgarp Savaşı’na kadar olan 19 yıllık dönemi kapsamaktadır.

Projemiz tamamlandığında II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı Tarihi’nin karanlıkta kalmış bir parçasını gün ışığına çıkartmış olacağız. Bu sayede bu güne kadar sadece Doğu Anadolu’da kurulduğu bilinen Hamidiye Alayları’nın Trablusgarp için de söz konusu edildiğini Osmanlı Arşiv vesikaları yardımıyla ortaya koymuş olacağız.

Projemizle II. Abdülhamid’in Kuzey Afrika’daki emperyalist faaliyetlerine karşı almış olduğu ciddi tedbirler sayesinde İtalyanların 1890’dan 1911’e kadar bölgeye yaklaşamadığı gerçeğini daha iyi anlamış olacağız. 

Elde ettiğimiz verileri Ulusal ve Uluslararası akademik çevre ile paylaşarak Yakınçağ Osmanlı Tarihi’ne önemli bir katkı sağlamış olacağız. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiş olması üniversitemizin tanıtımına olumlu katkı sağlayacaktır.

İdari Görevler:

1-Adıyaman Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı, 2011-

2-Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanlığı, 2018-

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 1-Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği 2004–2007 (Sa.11, 12, 13,  14).

2- Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği (2009).

3-İttihatçılar ve İttihatçılık Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2014.

4-Uluslararası Birinci Dünya Savaşı Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2015.

5-Belleten Dergisi (AHCI) Yayın Hakemliği 2015-2016.

6-SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Hakemliği 2016.

7-Uluslararası Suriye: Politik Süreç ve İnsani Krizler (1914-2016) Sempozyumu Bilim Kurulu üyeliği.

 

ESERLER

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. “ Osmanlı Devleti’nin Son Dönem Irak Politikasına Bir Örnek: Nazım Paşa’nın Bağdat Valiliği”, Belleten, C. LXXIV, Sa. 271, Ankara 2010, s. 833–870.

A2. “Prens Sabahaddin Bey’in Osmanlı Devleti’nin Almanya Yanında Birinci Dünya Savaşı’na Girişini Engelleme Çabaları”, Belleten, Sa. 291, Ankara 2017, s. 619-644.

 

A3. “VAK’ANÜVİS HALİL NURİ BEY, NURİ TARİHİ, (Yayına Haz. Seydi Vakkas TOPRAK), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2015, XİV, 938 s., tıpkı basım, İSBN: 978-975-16-3142-8.”, Belleten, Sa. 292, Ankara 2017, s. 1031-1036.

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. “1909 Adana Olayları Sonrasında Cemal Paşa’nın Tutumu Ve Yaraları Sarma Çabaları”, Uluslararası Adana Olayları Sempozyumu, 25–29 Haziran 2009, Türk Tarih Kurumu, Ankara. Editör: Kemal Çiçek, TTK Basımevi, Ankara 2011, s. 267-281.

B2. “Sevkiyata Tabi Tutulan Rum ve Ermenilerin Gayrimenkullerine El koyma İddiaları”, XVI. Türk Tarih Kongresi, 20–24 Eylül 2010, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 2015, C.V, s., 97-120.

B3. “II. Abdülhamid Dönemi Trablusgarp’ta Hamidiye Alaylarının Teşkili”, Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu (20-21 Şubat 2014 Selanik), TTK Yay., Ankara 2014, C. I, s. 53-78.

B4.“Trablusgarp’ta Kuloğullarının Lağvı Meselesi”, XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014.

B5. “Birinci Dünya Savaşı’nda Suriye’nin Temel Sorunları” (A. Uzunaslan ile birlikte), Uluslararası Suriye: Politik Süreç ve İnsani Krizler (1914-2016) Sempozyumu, TTK Ankara 4 Kasım 2016.

B6. “İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Merkeziyetçi Siyaseti Ekseninde Cemal Paşa’nın Suriye Politikası”, Uluslararası Suriye: Politik Süreç ve İnsani Krizler (1914-2016) Sempozyumu, TTK Ankara 4 Kasım 2016.

B7. “İttihat ve Terakki içinde Bir Romanyalı: Besarya Efendi ve Türk-Romanya İlişkililerine Katkısı”, ATAM-Ovidius Üniversitesi, Köstence/Romanya, 04-06 Ekim 2017.

B8. “Tanzimat'tan Kûtü’l-Amâre Zaferine Osmanli Devleti'nin Bağdat Politikasi”, 100. Yılında Uluslararası Bağdat ve Kûtü’l-Amâre Sempozyumu, 20-22 Aralık 2017, Türk Tarih Kurumu- Fatih Üniversitesi Üsküdar/İstanbul.

B9. “Birinci Dünya Savaşı’nda Kanal Seferleri Ve Cemal Paşa’nın Mısır Fatihliği İddiaları” I. Dünya Savaşı’nın Hukuki ve Tarihi Yönleri Sempozyumu (Alman-Fransız Penceresi), 06-09 Aralık 2017, (İstanbul Üniversitesi-Türk Tarih Kurumu) Beyazıt/İstanbul.

B10. “Mütareke Dönemi İttihatçılık”, Mondros Mütarekesi’nin 100. Yılı. Birinci Dünya Savşaı’nın Sonu Mütarekeler ve Barış Antlaşmaları Uluslararası Sempozyumu, ATAM-Sütçü İmam Üniversitesi Ekim 2018.

 1. Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler :

C1.Cemal Paşa (Askeri ve Siyasi Hayatı), Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 2008. (ISBN Numarası:978-975-16-2077-4)

C2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Anı Yayıncılık, Ankara 2011. (ISBN Numarası:978-9944-474-98-6)

C3. Türk İnkılap Tarihi, Fakülte Kitabevi Isparta 2014. (İSBN Numarası: 978-605-4324-49-1).

C4. Suriye, Filistin ve Batı Arabistan Eski Eserleri, (Yayına Haz. Yrd. Doç. Dr. Nevzat Artuç), Anı Yayıncılık Ankara 2012. (ISBN Numarası:978-605-5213-12-1).

C5. İttihat ve Terakki’nin İttihad-ı İslam Siyaseti Çerçevesinde İttihatçı-Senusi İlişkileri, Bilge Kültür Sanat, İstanbul 2013 (ISBN Numarası: 978-605-5261-93-1.

C6. “1915 Ermeni Soykırım İddialarının Çürütülmesi Açısından Cemal Paşa Neden Önemlidir?”, 1915’e Hapsedilen Tarih: Ermeni Meselesi, Kombassan Holding Yay., Konya 2016, s. 167-184.

C7. “Cemal Paşa Üzerine Bir Değerlendirme”, Bayrak Kalpak, Revolver İttihat ve Terakki Cemiyeti, Editör: Hakan Boz, İhtimal Dergisi Yay., Ankara 2016, s. 75-94.

C8. Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale: Payitahtta Nutuklarım, Kronik Yay., İstanbul 2018.

C9. Cemal Paşa Askeri ve Siyasi Hayatı (Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş İkinci Baskı), TTK Yay., Ankara 2018.

C10. II. Meşrutiyet Dönemi Üzerine Araştırma ve İncelemeler (Baskı Aşamasındadır).

C11. Trablusgarp’ta Hamidiye Alayları (Baskı Aşamasındadır).

C12. İttihatçıların Bağdat Politikası ((Baskı Aşamasındadır).

C13. Cemal Paşa (ATAM tarafından teklif edilen proje kapsamında Lise ve üniversite gençliği için devlet büyüklerinin ve tarihi şahsiyetlerinin hayatları konulu proje kapsamında 2019 yılı içinde yayınlanacaktır).

 1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. “1885 Filibe İsyanı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunun 700. Yılı Özel Sayısı), Sa. 4, Yıl 1999, s. 265–278. 

D2. “Bir Darbenin Gerçek Öyküsü: 1913 Bâb-ı Âli Baskını”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sa. 10, Yıl: 2004, s. 61–78.

D3.“Bir Siyasal Cinayet Örneği: Mahmut Şevket Paşa Suikastı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sa.12, Yıl: 2005, s. 73–102.

D4. “Cemal Paşa Suikastı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sa.13, Yıl: 2005, s. 189–210.

D5. “Yıldırım Ordular Meselesi: Enver, Cemal ve Mustafa Kemal Paşaların Tutumu”, (Kansu Ekici ile birlikte), Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Atatürk’ün 125. Doğum Yılı Anısına, Sa.14, Yıl: 2006, s. 145–160.

D6. “1915 Ermeni Olaylarına Farklı Bir Bakış”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.7, Sa.1, Yıl:2008, s. 54–65.

D7. “II. Meşrutiyet’in İlanı”, Doğubatı, (II. Meşrutiyet’in 100. Yılı Özel Sayısı), C. I, Sa. 45, Yıl:2008, s. 65–82.

D8. “Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Denizaltı Gücünü Artırma ve Denizaltı Subay - Er Yetiştirme Çabaları”, Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi, C. XXIII, Sa. 2, Yıl: 2008, s. 57–74.

D19. “II. Meşrutiyet Dönemi Demokratikleşme Çabaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Prof. Dr. Bayram Kodaman’a Armağan Özel Sayısı, Yıl: 2010, s.261–266.

D10. “Cemal Paşa’nın 1915 İstanbul ve Beyrut Konuşmaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Isparta 2013, s. 427-454.

D11. “1915 Sevk ve İskân Kanunu ve Cemal Paşa”, Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı, (Editör: Hasan Celal Güzel), Sa. 63, Eylül-Aralık 2014, s. 2817-2830.

D12. “İttihat ve Terakki’nin Ortadoğu ve Uzakdoğu’daki Panislamizm Politikalarına İlişkin Şekip Arslan’ın Yayınlanmamış Mektupları”, (Abdurrahman Uzunaslan ile birlikte ) Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (2004), s. 39–52.

D14. 1-“Machiavelle ve Defterdar Sarı Mehmet Paşa’da Siyaset Anlayışı”, Alsancak, Sa. 7, Isparta 1998, s. 17–18.

D15.“Bilimde İntihal Meselesi”, http://www.yamanhaber.com/author_article_detail.php?article_id=373, 2009.

D16. “Ermeni Problematikine Farklı Yaklaşımlar”, http:// www. haberakademi.com, 30 Haziran 2006. (Abdurrahman Uzunaslan’la brlikte).

D17. “Sevkiyata Tabi Tutulan Rum ve Ermenilerin Gayrimenkullerine El koyma İddiaları”, XVI. Türk Tarih Kongresi, 20–24 Eylül 2010, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 2015, C.V, s., 97-120. (Ulusal)

D18. -“Cemal Paşa’nın Birinci Balkan Savaşları İle İlgili Önemli Tespitleri”, Yeni Türkiye Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı, (Editör: Hasan Celal Güzel), Haziran 2015, Sa. 68, s. 3474-3481. (Ulusal)

D19. “Birinci Kanal Seferi”, Yeni Türkiye Ortadoğu Özel Sayısı, (Editör: Hasan Celal Güzel), C.II, Haziran 2016, Sa. 83, s. 645-653. (Ulusal)

D20. “İkinci Kanal Seferi”, Yeni Türkiye Ortadoğu Özel Sayısı, (Editör: Hasan Celal Güzel), C.II, Haziran 2016, Sa. 83, s.654-663. (Ulusal)

D21. “Birinci Dünya Savaşı Sırasında Ortadoğu’da İmar-İskân ve Kültürel Faaliyetler”, Yeni Türkiye Ortadoğu Özel Sayısı, (Editör: Hasan Celal Güzel), C.II, Haziran 2016, Sa. 83, s.683-688. (Ulusal).

D22. “Birinci Dünya Savaşı’ndan Misak-ı Milli’ye Suriye”, Yeni Türkiye, Sa. 93, Yıl: 23, Ocak-Şubat 2017, s. 1061-1072.

D23. Trablusgarp'ta Hamidiye Alayları'nın Kuruluşu", Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu Selanik 2014, TTK Basımevi, C.I, s. 79-94.

D24. “Trablusgarp’ta Kuloğulları Teşkilatı’nın Lağvedilmesi”,  SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs 2017, Sayı: 40, s. 51-65.

D25. Tenkid: “Cemal Paşa’nın Suriye Valiliği 1914-1917” Başlıklı Doktora Tezi Üzerine Mühim Bir Değerlendirme”, İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi, Haziran 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIFLAR

A- Atıf Yapılan Eser: Cemal Paşa (Askeri ve Siyasi Hayatı), Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 2008.

1-Kemal Çiçek, Ermenilerin Zorunlu Göçü (1915-1917), Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 2005, s. 262 (595 nolu dipnot).

2-Hikmet Özdemir, Üç Jön Türk’ün Ölümü (Talat, Cemal, Enver), Remzi Kitabevi, İstanbul 2007, s. 179- 222 (88, 95, 100, 101, 102, 111, 114, 119, 120, 142, 143, 144, 145, 146, 169 numaralı dipnotlar).

3- Taha Akyol, Ortak Acı 1915 (Türkler ve Ermeniler), Doğan Kitap, İstanbul 2009, s. 109 (22 nolu dipnot).

4- Taha Akyol, Ortak Acı 1915 (Türkler ve Ermeniler), (CNN Türk ve Kanal D ‘de 2009 Mart ayında yayınlanan belgesel).

5- A. Latif DİNÇASLAN, Zeytun ve Çevresinde Ermeni İsyanları (1895–1921), Ukde Yay. K. Maraş 2008.

6- Mustafa Çolak, “Kühlman, Rubarth ve Lersner’e Göre Talat Paşa”, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (Prof. Dr. Bayram Kodaman’a Veda Özel Sayısı), Isparta 2010, s. 234–244, (1 Nolu dipnot).

7- Salih Tunç, “I. Dünya Savaşı Yaklaşırken Osmanlı-Fransız İlişkilerinde Yakınlaşma Girişimleri: Fransa-Türkiye Dostluk Cemiyeti ve Cemal Paşa’nın Paris Seyahati”, Ankara Üniversitesi OTAM, Sa. 25/Bahar 2009, Ankara 2011, s. 183–207, s. 194’te 27 nolu dipnot ve s.199’ta 42 nolu dipnot.

8- Umut C. Karadoğan, “Birinci Dünya Savaşı’na Girerken Donanmada Yapılan Islah Çalışmaları ve Yabancı Uzmanlar”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sa. 72, C. XXIV, Kasım 2008, 3, 76, 77 ve 78 numaralı dipnotlar.

9- Orhan Doğan, “Zeytun (Süleymanlı) Ermenileri Tarafından Şehit Edilen Osmanlı Askerleri”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011 10 (1), s. 522, 41 nolu dipnot.

10- Mustafa Selçuk, “Falih Rıfı Atay’ın Biyografisine Katkı”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi”, C. XLIV, Sa. 2011-1, İstanbul 2012, s. 202’de 29 nolu dipnot.

11- Ayşe Hür, “ Halide Edip’in Suriye Hatıraları”, Batı Ermenistan ve Batı Ermenileri Sorunları Araştırma Merkezi”, Agos, Sa. 802;  http://akunq.net/tr/?p=8453, 27 Eylül 2011.

12- Ayşe Hür, “ Cemal Paşa ve Arap Milliyetçilği”, Taraf, 14 Ağustos 2011.

13- Ayşe Hür, “Cemal Paşa’yı Kim Öldürdü?”, Taraf, 18 Ocak 2009.

14- Ayşe Hür, “Halide Edip ve Ermeni Yetimleri”, Taraf, 15 Ocak 2012.

15- İlker Altuncu, Türk Basınında Cemal Paşa Suikasti ve Yansımaları, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2010, S.1’de 3nolu dipnot, S.2’de 6, 8, 10 nolu dipnotlar, S. 3’de 13, 10 nolu dipnotlar, S.4’de 15, 17 nolu dipnotlar, S. 5’te 19 nolu dipnot, S. 6’da 23 nolu dipnot, S. 7’de 25 nolu dipnot, S. 8’de 28 nolu dipnot, S. 9’da 35 nolu dipnot, S. 10’da 37 nolu dipnot, S. 11’de 39 nolu dipnot, S. 12’de 4o nolu dipnot ve S. 40’da 62 nolu dipnot.

16-Güçlü,Yücel “The Fall of the Ottomans: The Great War in theMiddle East 1914–1920” Journal of Muslim Minority Affairs, 35:4, 580-588, DOI:10.1080/13602004.2015.1112119, Published online: 16 Dec 2015. (6 nolu dipnot ).

17- Toprak, Seydi Vakkas  “Müşir Mehmed Zeki Paşa’nın Bağdat Valiliği”  The Journal of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science, Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2860, Number: 34 , p. 417-426, Spring II 2015 (17 nolu dipnot).

18- Gürpınar, Doğan “What is in a Name? The Rise of Turkish Personal Male Names in Turkey (1908–38)”, Middle Eastern Studies, (2012), 48:5, 689-706, DOI:10.1080/00263206.2012.).

19- Akçam, Taner, The Young Turks' Crime against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in the Ottoman Empire, Princteon Üniversty Press, Princeton and Oxford 2012, sayfa 157’de, 2 nolu dipnot.

20-Kemal Çiçek, L’exode Force Des Armeniens 1915-1917, TTK Yay., Ankara 2015.

21- GÜÇLÜ,Yücel. Historical Archives and the Historians' Commission to Investigate the Armenian events of 1915, Üniversity Press of America and London United Kingtom 2015, s. 101’de 2 nolu dipnot. (İSBN 978 0 7618 6566-7)

22-Hasan Kayalı, “Cemal Paşa”, İnternational Encylopedia Of The First World War”, 04 December 2015, Kayalı, Hasan: Cemal Paşa, Ahmed, in: 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War, ed. by Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer, and Bill Nasson, issued by Freie Universität Berlin, Berlin 2015-05-12. DOI:http://dx.doi.org/10.15463/ie1418.10639.

23- ÇİÇEK, M. Talha. Cemal Pasha’s Governorate in Syria 1914-1917 (Cemal Paşa’nın Suriye Valiliği 1914-1917), Sabancı Üniversitesi, Ağustos 2012.  (Fazla sayıda atıf var).

24- ÇİÇEK, M. Talha. War and state Formation in Syria. Cemal Pasha’s Governorate during first World War1914-1917, Routledge group Newyork 2014 (sayılmayacak derecede cok fazla atıf var).

25-NİZAMOĞLU, Yüksel. “1917 Yılında Hicaz Cephesi: Arap İsyanının Yayılması ve Medine’nin Tahliyesi Proğramı”, http://www.geliboluyuanlamak.com/640_1917-yilinda-hicaz-cephesi-arap-isyaninin-yayilmasi-ve-medine-nin-tahliyesi-programi-yuksel-nizamoglu.html

26-Herzog, Christoph. Osmaniche Herschaft und Modernisierung im Irak Die Proving Bagdad 1817-1917, Universty of Bamberg Press Nürnberg and Washington 2012. S.188-190 ve 743, 746, 749, 751, 752, 753 nolu dipnotlar.

27-AKCAN, Erol. İttihat ve Terakki Fırkası’nın Paramiliter Gençlik Kuruluşları, TTK Yay., Ankara 2015.

28- TUNA, Ozan. “Amiral Souchon’un Donanma Komutanı Olması ve Rus Limanlarının Bombalanması (29 Ekim 1914)”, OTAM, Sa. 36, Güz, 2014, s. 201-227. S. 206’da 44 nolu dipnot.

29-OKUKLU, Mustafa. Fahrettin Altay, (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış yüksek Lisans Tezi), İzmir 2009.

30-ŞİRİN, Funda Selçuk, İmparatorluktan Cumhuriyete Bir Aydın: Falih Rıfkı ATAY, Tarihçi Kitapevi, Ankara 2014.

31-KONUKÇU, Enver. Erzurum Kars Kapı Şehitliğindeki İki Mezar Hafız Hakkı ve Cemal Paşalar, Erzurum 2010, s. 605-609, 659.

32- MALHUT, Mustafa. Meclis-i Mebusan’da İmtiyazlar Sorunu ve Tartışmalar 1908-1914”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2009, s. 89, 110,111 ve 112 nolu dipnotlar.

33- UCA, Alaattin, “ Ürgüplü Şeyhülislam Mustafa Hayri”, 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, 16-19 Kasım 2011, s. 146.

34- GÜNAY, Nejla, “1909 Adana Olaylarının Adana Çevresindeki Yansımaları ve Yargılamalar”, 1909 Adana Olayları/Makaleler, Editör: Kemal Çiçek, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2011.

35-Mehmet Bilgin, Teşkilat-ı Mahsusa’nın Kafkasya Misyonu, İstanbul 2017.

36-Zeki Salih Zengin, “II. Meşrutiyet Dönemi’nde Kudüs ve Medine’de İki Eğitim Kurumu: Medrese-i Külliye ve Selahaddin Eyyubi Külliye-i İslamiyesi”, Belleten, C. LXXXI, Sa. 291, Ağustos 2017, (s. 598, 31 nolu dipnot)

37-Ozan Tuna-Nazlı Murzioğlu, “Birinci Dünya Savaşı’na Hazırlık Çerçevesinde Türk Donanmasının 1914 yılı Harp Manevraları”, Studies of the Ottoman Doman, C. 7, Sa. 13, Ağustos 2017, (30 nolu dipnot).

38- İsmail Cingöz, “Kerkük’te Türk Kimliği Yok Sayılamaz”, http://eurasiadiary.com/tr/news/specialist-view/124960-ismail-cingoz-kerkukte-turk-kimligi-yok-sayilamaz.

39- Seydi Vakkas Toprak,“Cemal Paşa’nın Emriyle Aliye Sıkıyönetim Mahkemesince İdam Edilen Arap İleri Gelenlerinin Arap Ayrılıkçı Hareketlerine Etkisi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 2, Sayfa: 297-310, ELAZIĞ-2017.

40- ______________, “ Kanun-i Esasi Gazetesi’nde İttihad-ı İslam Teması”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 2018, 34(1) :97:109-138

41- Yiğit Akın, When The War Came Home. The Ottomans’ Great War and the Devastation of an Empire, Stanford Üniversity Press, California 2018. s. 201-245

 1. Yücel Güçlü, The Armenian Events of Adana in 1909. Cemal Paşa and Beyond, London 2018.

B- Atıf Yapılan Eser: Osmanlı Devleti’nde Bulgar İsyanları ve Bulgar Meselesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 1998.

1-İsmail Yıldız, Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Bulgaristan’daki Bağımsızlık Faaliyetleri (1878–1908), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2008, s. 36’da 110, s.37’de 113–115, s. 38’de 117, s. 39’da 129–130, s. 60’da 221, s.67’de 243–244, s. 70’de 249, 250 ve 251, s. 72’de 256, s. 81’de 284, s. 84’de 291–294, s. 85’de 296, s. 90’da 315 ve 316 numaralı dipnotlar.

 

C- Atıf Yapılan Eser: İttihatçı-Senûsî ilişkileri (1908-1918), Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2013.

 • Toprak, Seydi Vakkas, “Fizan’da Sürgün Bir İttihatçı: Cami Bey”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ISSN: 1308–9196, Yıl: 8, Sayı: 20 Ağustos 2015 Yayın Geliş Tarihi:15.06.2015 Yayına Kabul Tarihi:24.07.2015 DOI Numarası: http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.73683, s. 686 daki dipnot.
 • BOZ, Erdal. “Bediüzzaman Said Nursi’nin İttihad-ı İslam Düşüncesi”, Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Mardin 2015, s. 110’da 18 nolu dipnot.

3-      Mustafa Çabuk, “Cihan Harbinde Sudan’daki Osmanlı Faaliyetleri ve Şeyhülislam’ın Cihat Mektubu”, Türkiyat Mecmuası, C.27/1, 2017, s. 101-120. (107. Sayfa, 21 nolu dipnot )

D- Atıf Yapılan Makale: “II. Meşrutiyet’in İlanı”, Doğubatı, (II. Meşrutiyet’in 100. Yılı Özel Sayısı), C. I, Sa. 45, Yıl:2008, s. 65–82.

 • Suat OKTAR-Arzu VARLI, “İttihat ve Terakki Dönemi’nin Ulusal Bankası: Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası”, Marmara Üniversitesi, İİBF Dergisi, Yıl:2009, C.XXVII, Sa. II, s. 1–20, (1 Nolu Dipnot).
 • Odile Moreau, “Jön Türkler ve Emperyalizme Karşı Direnen Gizli Örgütler”, Doğubatı, C.II, Ankara 2008, s. 9–21.
 • Soner Tursun, Meşrutiyet’in İlanı Olayı, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne 2013. (39 nolu dipnot).
 • Hüseyin Özdemir, Demokrasi Tarihimizde İttihat ve Terakkili Yıllar, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2016.

 

E- Atıf Yapılan Makale: “ Osmanlı Devleti’nin Son Dönem Irak Politikasına Bir Örnek: Nazım Paşa’nın Bağdat Valiliği”, Belleten, C. LXXIV, Sa. 271, Ankara 2010, s. 833–870.

1-CEYLAN, Ebubekir. “Abdurrahman Nureddin Paşa’nın Osmanlı Irak’ına Dair 1880 Tarihli Layıhası Üzerine”, DİVAN Disiplinler arası Çalışma Dergisi, C. 19 Sa. 37 (2014/2), 85-115, 43 nolu dipnot.

2-Toprak, Seydi Vakkas  “Müşir Mehmed Zeki Paşa’nın Bağdat Valiliği”  The Journal of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science, Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2860, Number: 34 , p. 417-426, Spring II 2015 (17 nolu dipnot).

F- Atıf Yapılan Makale: “Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Denizaltı Gücünü Artırma ve Denizaltı Subay - Er Yetiştirme Çabaları”, Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi, C. XXIII, Sa. 2, Yıl: 2008, s. 57–74.

 • ÇOBAN, Cezmi. “ Yazılı Ve Sözlü Kaynakların Anlatımı İle Turgutreisli Bir Deniz Şehidi: Emin Süzen (1931 – 1953)” Kesit Akademi Dergisi, Yıl:1, Sa.2, Aralık 2015, s. 89’da 16 nolu dipnot.

G-Atıf Yapılan Makale: “Bir Siyasal Cinayet Örneği: Mahmut Şevket Paşa Suikastı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sa.12, Yıl: 2005, s. 73–102.

1-BİRBUDAK, Togay Seçkin. “Osmanlı Basınında Mahmud Şevket Paşa Suikasti”, BİLİG, Bahar/2013, s. 69-94. 1 nolu dipnot.

H-Atıf Yapılan Eser: Suriye, Filistin ve Batı Arabistan eski Eserleri, (Yayına Haz. Nevzat ARTUÇ), Anı Yay., Ankara 2012.

1-Zeki Salih Zengin, “II. Meşrutiyet Dönemi’nde Kudüs ve Medine’de İki Eğitim Kurumu: Medrese-i Külliye ve Selahaddin Eyyubi Külliye-i İslamiyesi”, Belleten, C. LXXXI, Sa. 291, Ağustos 2017, (s. 598, 32 nolu dipnot).

I-Atıf Yapılan Makale: “1915 Sevk ve İskân Kanunu ve Cemal Paşa”, Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı, (Editör: Hasan Celal Güzel), Sa. 63, Eylül-Aralık 2014, s. 2817-2830.

1-İhsan Satış, “Kudüs’te Ermeniler”, Filistin Araştırmaları Dergisi, Sa. 1, Yaz 2017, (s. 25, 74 nolu dipnot) .

2-İhsan satış, “Kudüs’te Ermeniler ve Ermeni Mahallesi”, Tarih’te Ermeniler ve Ermeni Meselesi, (Editör: Bünyamin Kocaoğlu), İlkadım Belediyesi Kültür Yay., Samsun 2017, s. 270, 69 nolu dipnot.

 


Oluşturulma10 Mayıs 2013 15:44
Düzenlenme 26 Haziran 2018 11:10
Görüntülenme2181