İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Seydi Vakkas TOPRAK
Doçent Doktor

Birim

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Tarih

İletişim

ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. SEYDİ VAKKAS TOPRAK

Elektronik posta: seyditoprak@gmail.com

Tel: 0532 361 21 88

 

Lisans              :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü - 1995

Yüksek Lisans :İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih - 2001

Doktora           :İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih - 2011

Tezler ve Doçentlik

Yüksek Lisans :Birinci Meşrutiyetin İlanı Meselesi

Doktora           :Nuri Tarihi (Metin-İnceleme)

Doçentlik         :03.03.2017 (ÜAK)

 

Uluslararası Sempozyum ve Kongrelerde Sunulan Bildiriler

 1. TOPRAK, S. V., “Lozan Antlaşması’nın Muhalif İstanbul Basınında Yankıları” Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları-I, 90. Yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu, 13-15 Kasım 2013, Ankara/Türkiye.( Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları-I, 90. Yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu Bildiriler, Cilt I-II, Atatürk Araştırma Merkezi Yay, Ankara 2015, C. I, 461-479).
 2. TOPRAK, S. V., “İkinci Meşrutiyet Dönemi Bağdat Valilerinden Müşîr Mehmed Zeki Paşa”, XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014, Ankara/Türkiye.
 3. TOPRAK, S. V., “Fizan’da Sürgün Bir ittihatçı: Cami Bey”, İttihatçılar ve İttihatçılık Sempozyumu, 25 Kasım 2014, Ankara/Türkiye.(İttihatçılar ve İttihatçılık Sempozyumu, Bildiriler, Cilt I-III, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 2015, C. I, s. 251-270).
 4. TOPRAK, S. V., “III. Selim Döneminde Eşkıya Peşinde Bir Kocaeli Mutasarrıfı: Seyyid Hüseyin Paşa”, Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-III, 25-27 Mart 2016, Kocaeli/Türkiye.
 5. TOPRAK, S. V., KOPARAL, Kadir, “1835-1836 (H.1251) Tarihli Nüfus Defterine Göre Hısn-ı Mansûr Kazasının Demografik Vaziyeti/Demographic Situation of Hısn-ı Mansûr District according to 1835-1836 (M.1251) Population Records”, Geçmişten GünümüzeMalatya Uluslararası Sempozyumu, Kent, Kültür ve Kimlik / İnternational Symposium on Malatya from Past to Present City, Culture and Identity, 14-16 Nisan 2016, Malatya/Türkiye.
 6. TOPRAK, S. V., “Kanun-i Esasi Gazetesi’nde İttihad-ı İslam Teması/The Theme of in the Newspaper of the Ottoman Constitution of 1876”, Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumu, 19-21 Ekim 2016, Elazığ/Türkiye.
 7. TOPRAK, S. V., “Cemal Paşa’nın Emriyle Aliye Sıkıyönetim Mahkemesince İdam Edilen Arap İleri Gelenlerinin Arap Ayrılıkçı Hareketlerine Etkisi”, Uluslararası Suriye Politik Süreç ve İnsanî Krizler Sempozyumu, 4 Kasım 2016, Ankara/Türkiye.
 8. TOPRAK, S. V., “Çıldır Valisi Mehmed Şerif Paşa’nın Aras Havzasındaki Faaliyetleri / Actions of Cildir Governer Mehmed Serif Pasha in Aras Basin”, Tarih ve Kültür Ekseninde Orta Aras Havzası Uluslararası Sempozyumu, 17-19 Kasım 2016, Nahçıvan/Azerbaycan.
 9. TOPRAK, S. V., “Teşkilat-ı Mahsusa Komitacılığından İzmit Mebusluğuna: Sapancalı Hakkı Bey”, Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-IV, 24-26 Mart 2017, Kocaeli/Türkiye.
 10. TOPRAK, S. V., “Vakanüvisin Dili: Halil Nuri Örneği”, Uluslararası Prof. Dr. Halil İnalcık Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu, 10-13 Nisan 2017, Ankara/Türkiye.
 11. TOPRAK, S. V., “Ayntâb’da XVIII. Yüzyıl Sonunda Meydana Gelen Sâdât İsyanı”, Uluslararası Gaziantep Tarihi Sempozyumu-Milli Mücadele Döneminde Gaziantep, 25-27 Aralık 2017, Gaziantep/Türkiye.
 12. TOPRAK, S. V., “Urfa’da Kargaşa: Müslüman-Ermeni Çatışmaları (1895)”, III. Uluslararası Osmanlı Sancağından Cumhuriyet Kentine Urfa Tarihi Sempozyumu, 6-8 Nisan 2018, Şanlıurfa/Türkiye.
 13. TOPRAK, S. V., “Tarih-i İslâm’dan Parlak Bir Sahife: Alparslan”, Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alparslan Uluslararası Sempozyumu, 26-28 Nisan 2018, Muş/Türkiye.

 

Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. TOPRAK, S. V., (1997). “31 Mart Vak’ası”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 111, İstanbul 1997, s. 43–56.
 2. TOPRAK, S. V., (2012). “Osmanlı Yönetiminde Kuzey Afrika: Garp Ocakları”, İÜTAE Türkiyat Mecmuası, C. 22, Bahar 2012, İstanbul 2012, s. 221–235.
 3. TOPRAK, S. V., (2013). “Bir Osmanlı Vakanüvisi ve Mezartaşı Kitabesi”, Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi, Sayı: 3, İstanbul 2013, s. 51-64.
 4. TOPRAK, S. V., (2013). “İlk Osmanlı Seçimleri ve Parlamentosu”, İÜEF Sosyoloji Dergisi, Dizi 3,Sayı 26, İstanbul 2013/1, s. 171-192.
 5. TOPRAK, S. V., (2013). “Osmanlı Devleti Hizmetinde Bir Aşiret ve Lideri Rişvanzade Seyyid Abdurrahman Paşa”, İÜEF Tarih Dergisi, Sayı 58 (2013), s. 65-85.
 6. TOPRAK, S. V., (2014). “Lozan Antlaşması’nın İstanbul Basınında Yankıları: Tevhîd-i Ekâr Örneği”, MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 11, Sayı 27 (2014), s. 82-102.
 7. TOPRAK, S. V., (2015). “Müşir Mehmed Zeki Paşa’nın Bağdat Valiliği”, The Journal of Academic Social Science Studies-International Journal of Social Science, Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2860 Number: 34, Spring II 2015, p. 417-426.
 8. TOPRAK, S. V., (2015). “I. Dünya Savaşı’ndan Sonra Nüfus Mübadelesi Kapsamında Türkiye’ye Göçenlere Karşı Yunanistan’ın Tutumunun İstanbul Basınına Yansıması”, İÜTAE Türkiyat Mecmuası, C. 25, Bahar 2015, İstanbul 2015, s. 251–271.
 9. TOPRAK, S. V., (2015). “Fizan’da Sürgün Bir İttihatçı: Cami Bey”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 20, Ağustos 2015, s. 683-710.
 10. TOPRAK, S. V., (2016). “1835/1836 Tarihli Nüfus Defterine Göre Hısnımansur Kazası Nüfus Yapısı ve Gayrimüslim Nüfusun Şehrin Ekonomik Yapısındaki Yeri Hısnımansur Town, Its population and the Place of Non-Muslims in its Economy from the Population Register of 1835/1836”, Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranen Journal of Humanities, Sayı VI/2 (2016), s. 443-458.
 11. TOPRAK, S. V., (2016). “Lozan Antlaşmasının İmzalanmasının ve Onaylanmasının Tanin Gazetesinde Yankıları”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi (AAM Derg.), 32/93 (Bahar 2016), s. 1-45.
 12. TOPRAK, S. V., (2016). “H. 1251 Tarihli Hısnımansur Kazası Nüfus Defterinin Değerlendirilmesi”, Tarih Okulu Dergisi (TOD) / Journal of History School (JOHS), Aralık 2016 / December 2016, Yıl 9, Sayı XXVIII, s. 141-175.
 13. TOPRAK, S. V., (2017). “Cemal Paşa’nın Emriyle Aliye sıkıyönetim mahkemesince İdam Edilen Arap İleri Gelenlerinin Arap Ayrılıkçı Hareketlerine Etkisi/ The Effect of Leading Arabs, Who Wewe Executed With The Order of Cemal Pasha by The High Martial Cort, on The Arabic Seperatist Movements”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 27, Sayı 2017/ II, s. 297-310.
 14. TOPRAK, S. V., (2017), “Vakanüvisin Dili: Halil Nuri Bey Örneği”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7/14, Aralık 2017, s. 46-59.
 15. TOPRAK, S. V., (2018), “Kanun-i Esasi Gazetesi’nde İttihâd-ı İslam Teması”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi (AAM Derg.), 34/97 2018/Bahar), s. 109-138.

 

Kitap

 1. TOPRAK, S. V. (Yayına Hazırlayan), (2015), Vakanüvis Halil Nuri Bey, Nuri Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara.
 2. TOPRAK, S. V., (2015), Besni-1846 Tarihli bir Kefâlet Defterine Göre Nüfus ve Sosyal Hayat, Adıyaman Üniversitesi Yayınları, No: 14, Adıyaman.
 3. TOPRAK, S. V., (2018), 1835 Tarihli Nüfus Sayımına Göre XIX. Yüzyılın İlk Yarısında HISNIMANSUR (ADIYAMAN), Adıyaman Üniversitesi Yayınları, No: 16, Adıyaman.

 

Kitapta Bölüm

 1. TOPRAK, S. V., (2015) “İlk Osmanlı Anayasasının Hazırlık Aşaması ve Mithat Paşa’nın Hazırladığı KANÛN-I CEDÎD”, Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Anısına “Osmanlıdan Cumhuriyete” Sosyo-Kültürel Siyasi Yansımalar, Der Yay., İstanbul, s. 425-459.

 

Kitap Tanıtımı

 1. TOPRAK, S. V., (2008) “Hülya Canbakal, (2008), 17. Yüzyılda Ayntab-Osmanlı Kentinde Toplum ve Siyaset, İletişim Yay., İstanbul 2008”, İÜEF Tarih Dergisi, Sayı: 48, 2008/2, s. 149–154.
 2. TOPRAK, S. V., (2010), “Ahmet Demiral, İlk Meclisin Vekilleri”, İletişim Yay., İstanbul 2010”, İÜEF Tarih Dergisi, Sayı: 51, 2010/1, s. 223–227.

Oluşturulma15 Mayıs 2013 13:30
Düzenlenme 16 Ağustos 2018 02:14
Görüntülenme1998