İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
İbrahim Halil TUĞLUK
Profesör Doktor

Birim

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Türk Dili ve Edebiyatı

İletişim

ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

 1. KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı:

İbrahim Halil TUĞLUK

Ünvanı:

Prof. Dr.

T.C. Kimlik No:

 

Doğum Yeri ve Tarihi

Gercüş/ Batman - 05 Mayıs 1974

Adres

Adıyaman üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

TELEFON

 

E.posta

itugluk@adiyaman.edu.tr

ihaliltugluk@gmail.com

ihaliltugluk@hotmail.com

 

 1. ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Derece

Bölüm/Program

Lise/Üniversite

Yıl

Ortaöğretim

Batman İmam Hatip Lisesi

Batman İmam Hatip Lisesi

1985-1992

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Gazi Üniversitesi

1996

Yüksek Lisans

Türk Edebiyatı-Eski Türk Edebiyatı

Gazi Üniversitesi

2001

Doktora

Türk Edebiyatı-Eski Türk Edebiyatı

Gazi Üniversitesi

2007

Doçentlik

Eski Türk Edebiyatı

Adıyaman Üniversitesi

2011

Profesör

Eski Türk Edebiyatı

Adıyaman Üniversitesi

2016

 

 

III. TEZ BİLGİLERİ

Yüksek Lisans

Lâ-Mekânî Şeyh Hüseyin Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı’nın Tenkitli Metni, (Danışman: Prof. Dr. Cemal KURNAZ), Ankara, 2001

Doktora

Abbas Vesîm Efendi; Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği Divanı’nın Tenkitli Metni ve İncelemesi, (Danışman: Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK), Ankara, 2007.

 

 1. YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Fatih ELÇİ

Kâf-zâde Fâizî’nin Leylâ vü Mecnûn Mesnevisi İnceleme-Tenkidli Metin Dizin,  Adıyaman, 2011.

Bitti

Selvi DOĞAN

Selimiye Kütüphanesi 22 Sel 2196 No’lu Şiir Mecmuası (İnceleme-Metin-Dizin)

Bitti

Fatih YOLDAŞ

Amrî Divanı Sözlüğü (Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük)

Bitti

Mine ŞİMŞEK

Selimiye Kütüphanesi 22 Sel 2177 No’lu Şiir Mecmuası (İnceleme-Metin-Dizin)

Devam ediyor

Sabahat ÇİÇEK

Selimiye Kütüphanesi 22 Sel 2164 No’lu Şiir Mecmuası (İnceleme-Metin-Dizin)

Devam ediyor

Betül KARAYIL

ENDERUNLU HÂMİD DÎVÂNI SÖZLÜĞÜ (Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük)

Devam ediyor

Necla Düzdağ YILANCI

ÇÂKERÎ DÎVÂNI SÖZLÜĞÜ (Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük)

Bitti

 

 1. YÖNETİLEN DOKTORA TEZLERİ

Hasan EKİNCİ

Bosnalı Atfi Ahmed Efendi, Şerh-i Şahidi, Tenkitli Metin- İnceleme

Bitti

Burak TELLİ

Kenzü’s-Sıhhatü’l-Ebdâniyye Eser-i Mürşid-i Osmâniyye İnceleme-Metin-Gramatikal Dizin-Tıpkıbasım

Bitti

Türker Barış BULDUK

18. yüzyıl'da istinsah edilmiş bir mensur Şehnâme tercümesi II. cilt 145a-284b varaklar arası (inceleme - metin - sözlük - özel isimler dizini - tıpkıbasım)

Bitti

Gülcan Tanıdır ALICI

Nef'î Divanı Sözlüğü (Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük)

Devam ediyor

Veysi TURAN

Emri Divanı Sözlüğü (Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük)

Bitti

Özkan ÇIĞA

Abdülvâhid Çelebi'nin Kıssâ-i Seyyid Cüneyd ve Reşîde-i Arab ve Sergüzeşt-i Îşân Tercümesi (İnceleme-Metin-Dizin)

Bitti

Jale Zümrüt MENTEŞ

Terceme-İ Şerhu'l-‘Uyûn Fî Şerh-İ Risâle-İ İbn Zeydûn (İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük-Tıpkıbasım)

Devam ediyor

 

 1. GÖREV UNVANLARI

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

TDE Öğret.

Batman İmam Hatip Lisesi-Batman

 

1996-2007

Türkçe Öğret.

Petrol İlköğretim Okulu-Batman

TDE Öğret.

Batman Lisesi-Batman

TDE Öğret.

Batman Fen Lisesi-Batman

Yrd. Doç. Dr.

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

2007-2011

Doç. Dr.

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

2011-2016

Prof. Dr.

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

2016-

 

VII. İDARİ GÖREVLER:

Adıyaman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan Yardımcısı

2008-2011

Adıyaman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

2008  (Devam Ediyor)

Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulu Müdürü

2011-2013

Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi

2011 (Devam Ediyor)

Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı

2011 (Devam Ediyor)

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi

2011-2013

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi

2011-2013

Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu Üyesi

2011 (Devam Ediyor)

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

2013-2017

Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyesi

2013 (Devam Ediyor)

Adıyaman Üniversitesi Gölbaşı Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyesi

2013 (Devam Ediyor)

Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi

Devam Ediyor

Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi

Devam Ediyor

Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi

Devam Ediyor

Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi

Devam Ediyor

Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili

2016-2017

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili

2017-2018

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

2018 (Devam Ediyor)

 

VIII. PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER:

 

Düzenleme Kurulu Başkanı:

Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu (15-16 Mayıs 2009 Adıyaman)

 

Proje Yöneticisi

Şehrim Adıyaman Projesi (İpekyolu Kalkınma Ajansı TRC1/18/KBG/0036)

 

Proje Yürütücüsü

“Abbâs Vesîm’in Mensur Eserleri ve Bu Eserlerdeki Şiirlerin İncelemesi”  FEFBAP/2011-0021  (2013) (Bilimsel Araştırma Projeleri)

 

 1. ÇALIŞMALAR
 2. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
 3. 1. İbrahim Halil TUĞLUK, “Lâmekânî Hüseyin’in Esrârnâme Tercümesi”, Turkısh Studıes, Türkoloji Araştırmaları, Volume 3/4, Summer 2008, s. 818-865.
 4. 2. İbrahim Halil TUĞLUK, 17. Yüzyıla Ait Harekeli İki Metinde Bazı İmlâ Özellikleri, Turkısh Studıes, Türkoloji Araştırmaları, Prof. Dr. İsmail Ünver Adına–The Serıal Of Specıal Volumes- İmlâ/Orthographıc, Volume 3/6, Fall 2008, s. 628-646.

3., Bahir SELÇUK ve İbrahim Halil TUĞLUK, “Antakyalı Şehdî ve Gazelleri”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 38, Erzurum, 2008, s. 71-94.

 1. İbrahim Halil TUĞLUK, “Bir Mecmuada Bâkî, Nev’î (Yahya) ve Nef’î İle İlgili Bazı Latifeler”, Turkısh Studıes (Klâsik Türk Edebiyatı Prof. Dr. Meserret Diriöz Hatırasına), Vol. 4/2, Winter, 2009, s. 1025-1038.
 2. İbrahim Halil TUĞLUK, “Edebiyat Toplum İlişkisi: Lâmekânî’nin Bir Gazeline Göre 17. yy. Osmanlı Toplumu”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, C. 6, S. 1, Mart 2009, s. 81-90.
 3. İbrahim Halil TUĞLUK, Selçuk, B. ve Tuğluk, İbrahim Halil, “Bir Mecmuanın Işığında 18. Yüzyılda İstanbul” Akademik Bakış, S. 16, Calalabat-Kırgızistan, 2009, s. 212-224.
 4. 7. İbrahim Halil TUĞLUK, “Mesnevilerde Şairle İlgili Bazı Tespitler”, Turkısh Studıes, Türkoloji Araştırmaları, - Klâsik Türk Edebiyatında Mesnevi- Prof. Dr. Halûk İPEKTEN Anısına, Volume 4 /7 Fall 2009, s. 619-635.
 5. “Metin Şerhi İçin Gerekli Bir Kaynak: Resimli Mazmunlar Sözlüğü”, Turkısh Studıes, Türkoloji Araştırmaları, (-ŞERH- Prof. Dr. Cem DİLÇİN Adına), Volume 4/6, Fall, 2009, s. 427-441.
 6. İbrahim Halil TUĞLUK, “Divan Şiiri’nde Manzum Tebrik-nâmeler”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 42, Erzurum, 2010, s. 41-68.
 7. İbrahim Halil TUĞLUK, “Tıfl-ı Dil-beste Dilber: Klâsik Türk Şiiri’nde Sevgilinin Yaşı”, Turkısh Studıes,Türkoloji Araştırmaları, (Klâsik Türk Edebiyatında AŞK-ÂŞIK-MAŞÛK), Volume 5/3, Summer, 2010, s. 541-558.
 8. İbrahim Halil TUĞLUK, “Na’tî ve Şiirleri”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Nisan 2015 YIL-7, S.13, s. 36-54.
 9. İbrahim Halil TUĞLUK, “Abbâs Vesîm’in Mensur Eserleri ve Bu Eserlerdeki Şiirlerin İncelenmesi”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl : 8 Sayı : 21 Aralık 2015, s. 771-821.
 10. İbrahim Halil TUĞLUK, “Türk Edebiyatında Bahâristân”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 26, Sayı:1, Sayfa: 45-57, ELAZIĞ-2016.
 11. İbrahim Halil TUĞLUK, “İsmail Hakkı Bursevî’nin Risâle-i Şem’iyye Adlı Risâlesi”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8 Sayı: 22 Nisan 2016, s. 70-97.
 12. İbrahim Halil TUĞLUK, “Sadi Paşa’nın Mir’âtü’l-İber Adlı Eseri Üzerine”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Nisan 2016 YIL-8 S.15, s. 96-105.
 13. İbrahim Halil TUĞLUK, Burak TELLİ, “OSMAN Hayri Mürşid Efendi’nin Tıp Kitabı Kenzü’s-Sıhhatü’l-Ebdâniyye Eser-i Mürşid-i Osmâniyye’deki Şiirlerin İncelemesi”, Yıl: 4, Sayı: 14, Eylül 2017, s. 631-645.
 14. İbrahim Halil TUĞLUK, Türker Barış BULDUK, “Derviş Mustafa’nın 18. Yüzyılda İstinsah Ettiği Şeh-Nâme’deki Ses Özellikleri”, Sosyal Bilimler Dergisi(31), 2018, 241-270. (Yayın No: 4647310) 2.
 15. İbrahim Halil TUĞLUK, Özkan CİĞA, “Değerler Eğitimi Yönünden Klâsik Hikâyelerimizin Önemi: Kıssa-i Seyyid Cüneyd Ve Reşîde-i Arab Örneği”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 2018, 18-29. (Yayın No: 4382371) 3.
 16. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:
 17. 1. İbrahim Halil TUĞLUK, “Yunus Emre Divanı’ndaki İstifhamların Semantik Açıdan Yorumu”, Her Yönüyle Yunus Emre, I. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu, 08–10, Ekim 2008, Aksaray. ( Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Bildiri Kitabı, Editör: Necdet Sağlam, Öcal Oğuz, Naim Uzun, Aksaray Üniversitesi Yayınları, Aksaray, 2009, s. 94-101)
 18. İbrahim Halil TUĞLUK, Necati Bey Divanı’nda Eğitim ve Eğitim ile İlgili Kavramlar”, I. Uluslar arası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (Ölümünün 500. Yılında Şâir Necâtî Anısına) 15-17 Nisan 2009, (Kocaeli 2009), 562-574.
 19. İbrahim Halil TUĞLUK, “Türk Kültür ve Edebiyatında Bahâristân”, 16 Mayıs 2012, İstanbul, (I. Uluslararası Türk- Mayıs İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu, 15-17 Mayıs 2012, İstanbul.) (http://www.istanbul.edu.tr/tidei/)
 20. İbrahim Halil TUĞLUK, “Kayıp Hazinelerimiz: Klâsik Türk Edebiyatı’nın Yitik Eserleri” Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu Anısına) 10-12 Mayıs 2012, Ordu.
 21. İbrahim Halil TUĞLUK, “Mehmet Fuat Köprülü'nün Fuzûlî Külliyâtı”, SSHIF2015, 16.09.2015, 18.09.2015, VARŞOVA, POLONYA
 22. İbrahim Halil Tuğluk, “Erken Dönem Bir Edebiyat Teorisi ve Estetik Kitabı: Hikmet-i Edebiyye”, 1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016.

https://drive.google.com/folderview?id=0B9529bs3jSUtYUJDdmJaUFFpc00&usp=sharing (Özet Baskı Kitabı)

 1. İbrahim Halil Tuğluk, “Klasik Şiirde Mekân İsimlerininBağlamsal Kullanımı: Dergâhnâme Örneği”, Osmanlı Edebi Metinlerinin Anlam Dünyası, Bilecik Üniversitesi, 12.05.2017-13.05.2017.

 

 1. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
 2. 1. ibrahim Halil TUĞLUK, Ahmed Vesîm Dîvânı (İnceleme-Metin), 320 pp., Erzurum, Salkımsöğüt, 2010.
 3. 2. İbrahim Halil TUĞLUK, Enderunlu Hâmid Dîvânı (İnceleme-Metin), 160 pp., Erzurum, Salkımsöğüt, 2010.
 4. İbrahim Halil TUĞLUK, Dîvânçe İzmir Müftüsü Mehmed Said Efendi, Öncü Yayınları, İstanbul, 2016.
 5. İbrahim Halil TUĞLUK (Komisyon), Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Gazi Kaitabevi, Ankara, 2016.

 

Ç. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. 1. İbrahim Halil TUĞLUK, “Klâsik Türk Edebiyatı’nda Manzum Tevbe-nâmeler”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 13, S. 38, Kış, 2009, s. 197-214.
 2. İbrahim Halil TUĞLUK, “Arz-ı İhtirâm: Teşekkür-nâme Klâsik Türk Şiirinde Teşekkür İçerikli Şiirler”, HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature], Yıl 1, Sayı 2, Aralık 2015, ss. 88-100.
 3. İbrahim Halil TUĞLUK, “Vaz’-ı Etıbbâ: Ümmîd-i Âfiyet”, HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature], Prof. Dr. Abdulkerim AbdulkadiroĞlu Özel Sayısı, Yıl 2, Sayı 3, 2016 ss. 113-128.

 

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:
 2. 1. İbrahim Halil TUĞLUK, “Realiteden Edebî Metne: Klâsik Türk Edebiyatı’nda Prut Savaşı”, Ulusal Türk Edebiyatı Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2009, (Adıyaman, 2009), 577-588.
 3. İbrahim Halil TUĞLUK, “Abbâs Vesîm’in Düstûru’l-Vesîm Fî-Tıbbı’l-Cedîd ve’l-Kadîm Adlı Eserinin El-Hâtimetü’l-Vesâyâ ilâ Etibbâ Bölümünün Dil ve Üslûp Açısından İncelenmesi: Vaz’-ı Etibbâ: Ümîd-i Âfiyet”, Erciyes Üniversitesi IV. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu- Prof. Dr. Abdülkerim ABDÜLKADİROĞLU Hatırasına-, 4-5 Mayıs 2009, Kayseri.
 4. İbrahim Halil TUĞLUK, “18. yy. Klâsik Türk Şiirinde Teşekkür İçerikli Şiirler: Teşekkür-nâme”, Mardin Artuklu Üniversitesi ile Erciyes Üniversitesi’nin Ortaklaşa Düzenlediği V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu-Prof. Dr. Harun Tolasa Hâtırasına-, 16-18 Ekim 2009, Mardin.
 5. İbrahim Halil TUĞLUK, “Bir Sebk-i Hindî Şairi: Ahmed Vesîm ve Şiirlerinde Vatan Telakkisi”, Erciyes Üniversitesi VI. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu- Prof. Dr. Mine MENGİ Adına-, 25-27 Kasım 2010, Kayseri.
 6. İbrahim Halil TUĞLUK, “18. Yüzyıl Şâirlerinden Alî Rızâullâh Efendi: Hayatı, Dîvânı ve Edebî Kişiliği”, 15 Kasım, 2012, [VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu, (Alî Emîrî Hatırasına)], 15-17 Kasım 2012, DİYARBAKIR. (http://klasikturkedebiyati.com/)
 7. İbrahim Halil TUĞLUK, “Klasik Türk Şiirinde İhlas Kavramı”, Din Hizmetleri ve İhlas Sempozyumu, Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi, Risale Akademi, AKV (Akademik Araştırmalar Vakfı) 13-15 Mart 2015, Adıyaman.
 8. 7. İbrahim Halil TUĞLUK, “Said Paşa’nın Mir’âtü’l-İber Adlı Eseri Üzerine”, Said Paşa ve Süleyman Nazif Sempozyumu, (Diyarbakır Valiliği, Atatürk Kültür Merkezi, Dicle Üniversitesi, DÜBAP), 26-27 Mart 2015, Diyarbakır.

 

 1. ANSİKLOPEDİ MADDELERİ
 2. “ABDΔ Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Ansiklopedisi http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1355 (06.01.2014)
 3. “ABDΔ Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Ansiklopedisi http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1351 (06.01.2014)
 4. “ABDÎ (VASSÂF), Abdullâh Efendi” http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1181 (18.12.2013)
 5. “ABDÎ, Ağraslı Mehmed Efendizâde Abdullah Abdî Efendi” http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1347 (05.01.2014)
 6. “ABDÎ, Nesîmizâde Abdullah Efendi”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1348

(05.01.2014)

 1. “ÂMİDΔ, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1498 (03.02.2014)
 2. “Ârif, Ali Efendi”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1359 (07.01.2014)
 3. “ÂRİF, Beytülmâl Emîni-zâde Mehmed”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1411 (13.01.2014)
 4. “ARZÎ, Mehmed Efendi”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1145 (11.12.2013)
 5. “ATÂYÎ, İvazpaşazâde”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1235 (22.12.2013)
 6. “DERÛNΔ, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1840 (03.03.2014)
 7. “DERVİŞ HASAN ZİHNΔ http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4341 (05.09.2014)
 8. “DERVİŞ, Dervîş Çelebi”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4117 (26.08.2014)
 9. “Ebû Seyyid Mehmed Efendizâde, Feyzullah Feyzî Efendi”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4599 (01.10.2014)
 10. “EDÎB, Deviş Edîb”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4285 (02.09.2014)
 11. “Edîb, Mahmûd (Ali Emirî'de Mehmed)”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4342 (06.09.2014)
 12. “FÂHİM, AHMED, Molla Ahmed Fâhim Efedi), http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4333 (05.09.2014)
 13. “HÂMİD, Enderûnlu Mehmed”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=513 (12.09.2013)
 14. “KÂDİRΔ, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1231 (22.12.2013)
 15. “KÂMÎ, Ahmed”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4288 (02.09.2014)
 16. “KÂMÎ, Mustafa Kâmî Çelebi”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4653 (09.10.2014)
 17. “KÂMİL, Hacı Ahmed”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4320 (03.09.2014)
 18. “KÂNÎ, Mustafa Kânî Efendi”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4352 (07.09.2014)
 19. “KÂTİBÎ, Mustafa”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4286 (02.09.2014)
 20. “KAVLÎ, Mustafa”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4291 (02.09.2014)
 21. “LÂMEKÂNÎ, Hüseyin”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1290 (01.01.2014)
 22. “LEDÜNNÎ, Mustafa”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1168 (14.12.2013)
 23. “MEYLÎ, Bayram-zâde Zekeriyya Efendi”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1128 (07.12.2013)
 24. “MOLLA ÇELEBİ el Âmidî”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4600 (01.10.2014)
 25. “MUHYÎ, Fenârizâde Muhyiddin”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=993 (18.11.2013)
 26. “NESÎBÎ, Seyyid Ahmed Nesîbî Efendi”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4335 (05.09.2014)
 27. “NESÎM, Mehmed Nesîm Efedni İstanbul Üsküdarlı”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4334 (05.09.2014)
 28. “Osman/Derviş/Sîneçâk, Derviş Osman Sîneçâk”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4321 (03.09.2014)
 29. “PAŞMAKÇIZADE, Seyyid Ali Efendi”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4596 (01.10.2014)
 30. “PÎRÎ, Dervîş İsa Pîrî Dede”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4290 (02.09.2014)
 31. “RECEB, Dervîş Tarîkatî”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4317 (03.09.2014)
 32. “RÛHÎ, Mehmed Rûhî Bey”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4315 (02.09.2014)
 33. “RÛHÎ, Sadreddinzâde Rûhullâh Mehmed Efendi”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4425 (18.09.2014)
 34. “SA'Dİ-İ CEM”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1339 (05.01.2014)
 35. “SA'YÎ, Mustafa Çelebi”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1127 (07.12.2013)
 36. “SÂFÎ, Dervîş Sâfî Efendi”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4287 (02.09.2014)
 37. “SAÎD, Ebusaîd Mehmed Efendi”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4597 (01.10.2014)
 38. “ŞÂKÎ, Mustafa Şükrü Efendi”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1065
  (03.12.2013)
 39. “ŞÂKİR, Çukadâr Ahmed Aga-zâde”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1304 (02.01.2014)
 40. “SELÂMÎ, Selâmî Efendi”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4284 (02.09.2014)
 41. “ŞEYD”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1344 (05.01.2014)
 42. “ŞİKÂRΔ, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1345 (05.01.2014)
 43. “SUBHÎ, Ahmed”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1349 (06.01.2014)
 44. “SÛZÎ, Derviş Osman”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1350 (06.01.2014)
 45. “TÂ'İB, Osman-zâde Ahmed”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1005 (21.11.2013)
 46. “TÂBÎ, Dervîş”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1623 (16.02.2014)
 47. “TÂLİB”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1421 (14.01.2014)
 48. “TURÂBÎ, Emir Efendizâde, Derviş Ömer”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4601
 49. “ÜNSÎ, Abdüllatif”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4602 (01.10.2014)
 50. “ÜVEYSÎ, Derviş Üveys”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1497 (03.02.2014)
 51. “VESÎM, Abbas”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=710 (23.09.2013)
 52. “VESÎM, Ahmed”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=512 (12.09.2013)
 53. İbrahim Halil Tuğluk, “Tebrikname”, Encyclopaedia of Islam. (Editörde)

 

 1. EDİTÖRLÜKLER
 2. KİTAP EDİTÖRLÜKLERİ
 3. Adıyaman Üniversitesi 15-16 Mayıs 2009 Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ankara, 2010 (EDİTÖR)
 4. Doç. Dr. Süleyman Çaldak, Nâlî Dîvânı, Kesit Yayınları, İstanbul, 2010. (Yayın Editörü)
 5. Prof. Dr. Süleyman Çaldak, Nergisî ve Nihâlistân’ı, Kesit Yayınları, İstanbul, 2010. (Yayın Editörü)
 6. Adıyaman Üniversitesi İslam Sanatları Topluluğu Tombak ve Bakır İşleme Sergisi Kataloğu, Adıyaman Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2016.
 7. Kara Abdal Süleymân Şemsî Dede Şemsî Dîvânçesi (Alan Endeksleri), Kitap, Editör, Öncü Kitap. (Yayın Editörü)
 8. Avrupa Macerasının Erken Dönem Bir Örneği Avrupa’da Bir Cevelanı, Kitap, Editör, Manas Yayıncılık. (Yayın Editörü)
 9. Türk Dili Yazılı Ve Sözlü Anlatım, Kitap, Editör, Gazi Kitabevi. (Yayın Editörü)

 

 1. SÜRELİ YAYIN EDİTÖRLÜĞÜ
 2. HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature) Dergi, Editör, Elektronik
 3. MECMUA, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Editör, Elektronik
 4. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Elektronik

 

 1. ÜYELİK VE HAKEMLİKLER
 2. Yayın Kurulu Üyelikleri
 3. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 4. Adıyaman Üniversitesi Bilim Kültür Dergisi AKADEMİ

 

 1. Sanat ve Tasarım Etkinliği Hakemlikleri
 2. 02.2015-30.03.2105 46. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Malatya (No: 63899)
 3. 26 Şubat 2016. 47. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Malatya
 4. 13/03/2017 Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Malatya

 

XII. ÇALIŞTAYLAR

 1. "Osmanlı Şiirinin Hazineleri: Mecmualar ve Cönkler", 30 Haziran 2012. (Katılımcı) (http://www.akmb.gov.tr/index.php?Page=Duyurular&DuyuruNo=153)
 2. "Osmanlı Türkçesi Çalıştayı" 14 Eylül 2012, Ankara. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Fakültesi (OTAM) (Katılımcı)
 3. “MESTAP Şiir Mecmualarının Sistematik Tasnifi Projesi”, 28.10.2017 (Davetli)

 

XIII. YURTDIŞI GÖREVLERİ

 1. 05.2014-17.05.2014, Johannes Gutenberg-Universität Mainz (ERASMUS) Ders verme
 2. Hayat boyu öğrenme programı (LLP) Leonardo da Vinci Hareketlilik projeleri kapsamında 2013 yılı teklif çağrısı döneminde kabul edilen “Mekatronik Alanı İşgücü Piyasasının Güçlendirilmesi” isimli proje kapsamında, İtalya, 2014.
 3. Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı kapsamında, Almanya, 2012.

 


Oluşturulma26 Aralık 2012 19:50
Düzenlenme 06 Ağustos 2019 00:47
Görüntülenme3876