İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Mehmet Ali YILDIZ
Doçent Doktor

Birim

 • Eğitim Fakültesi
 • Eğitim Bilimleri

İletişim

 

Derece

Üniversite

Alanı

Yılı

Lisans

İnönü Üniversitesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

2005

Yüksek Lisans

İnönü Üniversitesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

2010

Doktora

Mersin Üniversitesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

2014

 

1. Bitirilen Yüksek Lisans Tezleri

 1. Yıldız, M. A. (2010). Sokakta çalışan ve çalışmayan ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin benlik saygısı, yaşam doyumu ve depresyon düzeylerinin incelenmesi (Diyarbakır ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 2. Yıldız, M. A. (2014). Ergenlerde anne-babaya bağlanma ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkide duygu düzenleme ve baş etme yöntemlerinin çoklu aracılık rolü. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Mersin.

2.Yayınlar

2.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (SCI: Science Citation Index; SSCI: Social Science Citation Index; AHCI: Arts & Humanities Citation Indexte Yer Alan Dergiler)

 1. 1. Yıldız, M. A., & Duy, B. (2013). Kişilerarası iletişim becerileri psiko-eğitim programının görme engelli erinlerin empatik eğilim ve iletişim becerileri üzerine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1461-1476. doi: 10.12738/estp.2013.3.1607
 2. Duy, B., & Yıldız, M. A. (2014). Farklı zorbalık statüsüne sahip erinlerde okula bağlanma ve yalnızlık. Eğitim ve Bilim, 39(174), 173-188. doi: 10.15390/EB.2014.2435
 3. Yıldız, M. A. (2016). Serial multiple mediation of general belongingness and life satisfaction in the relationship between attachment and loneliness in adolescents. Educational Sciences: Theory & Practice, 16(2), 553-578. doi. 10.12738/estp.2016.2.0380
 4. Yıldız, M. A. (2016). Multiple mediation of emotion regulation strategies in the relationship between loneliness and positivity in adolescents. Education and Science, 186, 217-231. doi: 10.15390/EB.2016.6193
 5. Yıldız, M. A., & Duy, B. (2017). The predictive role of emotion regulation strategies on depressive and psychosomatic symptoms in adolescents. Current Psychology, doi: 10.1007/s12144-017-9616-6
 6. Baytemir, K., & Yıldız, M. A. (2017). Multiple mediation of loneliness and negative affects in the relationship between adolescents’ social anxiety and depressive symptoms. Anales de Psicología (Annals of Psychology), 33(3), 612-620. http://dx.doi.org/10.6018/analesps.33.3.269211
 7. Duy, B., & Yıldız, M. A. (2017). The mediating role of self-esteem in the relationship between optimism and subjective well-being, Current Psychology, doi: 10.1007/s12144-017-9698-1
 8. Yıldız, M. A., & Kızıldağ, S. (2018). Pathways from positive and negative affect to depressive symptoms: Multiple mediation of emotion regulation strategies, Anales de Psicología (Annals of Psychology), 34(2), 241-250. http://dx.doi.org/10.6018/analesps.34.2.295331

2.2. Uluslararası Hakemli Alan İndekslerinde Yer Alan Dergilerde Yayımlanan Makaleler (ESCI: Emerging Sources Citation Index; ERIC: Education Resources Information Center)

 1. Yıldız, M. A. (2016). Development of anger regulation scale for adolescents (ARS-A): Validity and reliability studies. Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 29, 247-258.
 2. Yıldız, M. A. (2017). Adaptation of general belongingness scale into Turkish for adolescents: Validity and reliability studies, Journal of Education and Training Studies, 5(2), 223-231. doi:10.11114/jets.v5i2.2060
 3. Yıldız, M. A., & Karadaş, C. (2017). Multiple mediation of self-esteem and perceived social support in the relationship between loneliness and life satisfaction. Journal of Education and Practice, 8(3), 130-139.
 4. Büyükşahin Çevik, G., & Yıldız, M. A. (2017). The role of perceived social support and coping styles in predicting adolescents’ positivity. Universal Journal of Educational Research, 5(5), 723-732. doi: 10.13189/ujer.2017.050504
 5. Büyükşahin Çevik, G., & Yıldız, M. A. (2017). The roles of perceived social support, coping, and loneliness in predicting Internet addiction in adolescents, Journal of Education and Practice, 8(12), 64-73.
 6. Yıldız, M. A. (2017). Emotion regulation strategies as predictors of Internet addiction and smartphone addiction in adolescents. Journal of Educational Sciences & Psychology, 7(1), 66-78.
 7. Yıldız, M. A. (2017). Pathways to positivity from perceived stress in adolescents: Multiple mediation of emotion regulation and coping styles. Current Issues in Personality Psychology, 5(4), 272-284. doi: https://doi.org/10.5114/cipp.2017.67894
 8. Demirtaş, A. S., Yıldız, M. A., & Baytemir, K. (2017). General belongingness and basic psychological needs as predictors of self-esteem in adolescents, Journal of Educational Sciences & Psychology, 7(2), 48-58.
 9. Baytemir, K., Demirtaş, A., & Yıldız, M. A. (2018). The mediation role of perceived social support in the relationship between interpersonal competence and self-esteem in married individuals, Current Issues in Personality Psychology, 6(3), 200-211. doi: https://doi.org/10.5114/cipp.2018.75651
 10. Yıldız, M. A., Baytemir, K., & Demirtaş, A. (2018). Irrational beliefs and perceived stress in adolescents: The role of self-esteem, Journal of Educational Sciences & Psychology, 8(1), 79-89.

2.3. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Duy, B., & Yıldız, M. A. (2014). Ergenler için duygu düzenleme ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(41), 23-35.
 2. Yıldız, M. A., & Duy, B. (2014). Adaptation of the short-form of the UCLA Loneliness Scale (ULS-8) to Turkish for the Adolescents. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 27(3), 194-203. doi: 10.5350/DAJPN2014270302
 3. Duy, B., & Yıldız, M. A. (2014). Farklı zorbalık konumunda olmak empatik eğilim ve yaşam doyumu bağlamında bir fark yaratır mı? Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 31-47.
 4. Yıldız, M. A., & Duy, B. (2015). Sokakta çalışmak ve gelir düzeyi erinlerin benlik saygısı, yaşam doyumu ve depresyon düzeylerine etki eder mi? (Diyarbakır İli Örneği). İlköğretim Online, 14(2), 522‐537.
 5. Yıldız, M. A., & Kutlu, M. (2015). Erinlerde okula bağlanmanın yordayıcısı olarak sosyal kaygı ve depresif belirtilerin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(31), 332-345.
 6. Yıldız, M. A., & Büyükşahin Çevik, G. (2016). Evli bireylerin evlilik doyumlarının ve yaşam doyumlarının incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 13(1), 227-242. doi:10.14687/ijhs.v13i1.3417
 7. Yıldız, M. A., & Baytemir, K. (2016). Evli bireylerde evlilik doyumu ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide benlik saygısının aracılık etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 67-80. doi: 10.17679/iuefd.17181627
 8. Büyükşahin Çevik, G., & Yıldız, M. A. (2016). Pedagojik formasyon öğrencilerinde umutsuzluk ile mutluluk arasındaki ilişkide benlik saygısının aracılık etkisi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 96-107. doi: http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.704
 9. Yıldız, M. A. (2016). Ölçme eşdeğerliği üzerine ve genel aidiyet ölçeğinin (GAÖ) ölçme eşdeğerliğinin genç yetişkinlerde cinsiyete göre incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 50-72. https://www.ebscohost.com/titleLists/a2h-journals.htm
 10. Büyükşahin Çevik, G., Doğan, İ., & Yıldız, M. A. (2016). Pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin yılmazlık ve tükenmişliklerinin incelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 971-984.
 11. Yıldız, M. A. (2017). Çocuk ve ergenler için baş etme ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 24(2), 125-136.
 12. Yıldız, M. A., & Duy, B. (2018). Ergenler için üzüntü düzenleme ölçeğinin (EİÜDÖ) geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 25(1), 45-61.

2.4. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. Duy, B., & Yıldız, M. A. (2009). Çocuk ve erken ergenler için üzüntüyle baş etme ölçeği geliştirilmesi: Ön çalışma (s. 182). X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 21-23 Ekim 2009, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 2. Yıldız, M. A., & Duy, B. (2011). Sokakta çalışan ve çalışmayan ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin benlik saygısı, yaşam doyumu ve depresyon düzeylerinin incelenmesi (Diyarbakır ili örneği) (s. 342-343). XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 3-5 Ekim 2011, Ege Üniversitesi, İzmir.
 3. Yıldız, M. A., & Duy, B. (2011). Kişilerarası iletişim becerileri psiko-eğitim programının görme engelli erinlerin empatik eğilim ve iletişim becerileri üzerine etkisi. (s. 47). XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 3-5 Ekim 2011, Ege Üniversitesi, İzmir.
 4. Kılıç, M., Ulusoy, Y., Yıldız, M. A., & Şahan, B. (2012). Okullarda yaşanan ruh sağlığını bozucu nedenlere yönelik okul psikolojik danışmanlarınca alınan önlemler (s. 69). 2. Okulda Ruh Sağlığı Sempozyumu, 17-18 Mayıs 2012, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 5. Yıldız, M. A., & Karadaş, C. (2015). Yalnızlık ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide algılanan sosyal destek ile benlik saygısının seri çoklu aracılığı. (s. 488-489). 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 16-19 Nisan 2015, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 6. Yıldız, M. A., & Duy, B. (2015). İyimserlik ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkide benlik saygısının aracılığı (s. 119-122). XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 7-9 Ekim 2015, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 7. Yıldız, M. A., & Büyükşahin Çevik, G. (2015). Evli bireylerin evlilik doyumlarının ve yaşam doyumlarının incelenmesi. (s. 74-76). XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 7-9 Ekim 2015, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 8. Yıldız, M. A., & Gündoğdu, M. (2015). Ergenlerde anne-babaya bağlanma ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkide duygu düzenleme ve baş etme yöntemlerinin çoklu aracılık rolü. (s. 340-344). XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 7-9 Ekim 2015, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 9. Karadaş, C., & Yıldız, M. A. (2015). Genel aidiyet ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide algılanan sosyal destek ile benlik saygısının çoklu aracılığı. (s. 363-366). XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 7-9 Ekim 2015, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 10. Duy, B., Yıldız, M. A., Baytemir, K., & Karadaş, C. (2016). İnsan ilişkileri ve iletişim dersine dair farklı uygulamaların karşılaştırmalı incelenmesi. VI. PDR Uygulamaları Kongresi, 1-3 Aralık 2016, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

2.5. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. Yıldız, M. A. (2013). Genel aidiyet ölçeğinin ergenler için Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. (s. 256-258). İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 8-11 Eylül 2013, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 2. Duy, B., & Yıldız, M. A. (2013). Ergenlerde duygu düzenlemenin yordayıcısı olarak cinsiyet, depresif belirtiler ve psikosomatik belirtilerin incelenmesi (s. 249-251). İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 8-11 Eylül 2013, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 3. Yıldız, M. A., & Kutlu, M. (2013). Erinlerde okula bağlanmanın yordayıcısı olarak sosyal kaygı, depresif belirtiler ve bazı demografik değişkenlerin incelenmesi. (s. 114-116). İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 8-11 Eylül 2013, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 4. Duy, B., & Yıldız, M. A. (2014). Does being in a different bully status make a difference regarding empathy and life satisfaction? (pp. 161). European Conference on Social and Behavioral Sciences St Petersburg, Russia – September 11-14, 2014
 5. Duy, B., & Yıldız, M. A. (2015). Investigation of the psychometric properties of the positivity scale (P Scale) for Turkish adolescents and young adults, APCCC 2015 Asia Pacific Counseling Conference, 18-19 June, 2015, Singapur. (https://www.counseling.org/docs/default-source/2015-singapore-conference/op4-baki-duy.pptx?sfvrsn=2)
 6. Duy, B., & Yıldız, M. A. (2015). An examination of the mediating effect of emotion regulation strategies on the relationship between irrational beliefs and positivity in adolescents: A multiple mediation analysis, 8th International and 13th National Congress of Clinical Psychology, 19 to 22 November, 2015, Granada, Spain. (Poster Bildiri)
 7. Duy, B., & Yıldız, M. A. (2016). Multiple mediation of optimism and self-esteem on the relationship between irrational beliefs and subjective well-being, (pp. 6-7), 8th European Conference on Positive Psychology, June 28th-July 1st, Angers, France (Sözlü Bildiri)
 8. Yıldız, M. A. (2016). Multiple mediation of emotion regulation strategies in the relationship between loneliness and positivity in adolescents, (pp. 33-34), 8th European Conference on Positive Psychology, June 28th-July 1st, Angers, France (Poster Bildiri)
 9. Yıldız, M. A. (2017). Pathways to positivity from perceived stress in adolescents: Multiple mediation of emotion regulation and coping styles, 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK 2017), (pp. 3049-3051), 20-23 Nisan 2017, Antalya.
 10. Demirtaş, A. S., Yıldız, M. A., & Baytemir, K. (2017). General belongingness and basic psychological needs as predictors of self-esteem in adolescents, Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK 2017), 20-23 Nisan 2017, Antalya.
 11. Baytemir, K., Demirtaş, A. S., & Yıldız, M. A. (2017). The mediation of perceived social support in the relationship between interpersonal competence and self-esteem in married individuals. 5th Int’xxl Conference on Humanities, Social Sciences, Education and Interdisciplinary Studies (ICHSSE-17), Bangkok, Thailand.
 12. Yıldız, M. A., Baytemir, K., & Demirtaş, S. (2018). The mediation of self-esteem in the relationship between irrational beliefs and perceived stress in adolescence. 28.4 - 01.05 2018 - INES III, Antalya, Turkey.
 13. Duy, B., & Yıldız, M. A. (2018). Ergenlerde pozitiflik ve algılanan stresin sosyal kaygıyı yordama gücünün incelenmesi. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 25-27 Ekim 2018, s.655-656, Ondokuz Mayız Üniversitesi, Samsun.
 14. Yıldız, M. A., & Duy, B. (2018). Benlik saygısı ve genel aidiyet duygusunun internet bağımlılığını yordayıcı rolü Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 25-27 Ekim 2018, Ondokuz Mayız Üniversitesi, Samsun.

2.6. Ulusal ve Uluslararası Kitap ve Kitap Bölümü

 1. Yıldız, M. A. (2018). Bilişsel Terapi, İçinde, (Edit. Zeynep Karataş ve Yasemin Yavuzer), Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları: Örnek Uygulamalarla Temel ve Güncel Kuramlar, (s.313-349), Pegem Akademi, Ankara.

3. Editörlük ve Yayın Kurulu Üyeliği

       1. Ege Bilimsel Araştırmalar Dergisi

4. Hakemlik Yapılan Ulusal ve Uluslararası Dergiler

 1. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi (2015)
 2. İnönü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2015)
 3. Applied Research in Quality of Life (SSCI) (2016)
 4. Çukurova Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016)
 5. Psychological Reports (SSCI) (2016-2017)
 6. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi (2016-2017)
 7. Ege Eğitim Dergisi (2017)
 8. Current Psychology (SSCI) (2017-2018)
 9. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2017)
 10. Çukurova Eğitim Fakültesi Dergisi (ESCI) (2018)
 11. Turkish Studies (2018)

5. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 1. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
 2. Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği

Oluşturulma18 Şubat 2015 19:17
Düzenlenme 26 Şubat 2019 13:53
Görüntülenme4330